Topic outline

 • Burya ubumenyi bushya ni amahirwe mashya. Umuntu ashobora kumenyera ku ishuri ubundi bumenyi bwiyongera ku kumenya amasomo y’Ibinyabuzima, Igifaransa n’ibindi. Dore wamenya umukino, nko gukina umupira, wabyina, wakwitoza kuvugira mu ruhame, kuyobora amatsinda, n’ibindi bifasha umuntu mu buzima bwo ku ishuri bigakomeza na nyuma yaho.

  Muri iyi nsanganyamatsiko “Dore bagira batya”, turasangamo ubukorikori butandukanye budufasha kuruhuka mu mutwe ariko twiga n’ubundi bumenyi. Ese gushaka kumenya ibirenze ibyo umwarimu yigisha bifite akahe kamaro, dore ko nta n’ikizamini uba uzahabwa? Ubwo si uguta umwanya? Oya. Iyumvire izi nkuru, noneho ufate umwanzuro.

  • Louise ngo iyo yabaga avuye ku ishuri, yigaga kudoda kuko ari impano yari yifitemo. Naho Jovia we yiga gucuranga Piyano kuko byamufashaga kuruhuka, akabasha gusubira mu masomo ameze neza.

   Nawe niba wumva hari icyo wakora mu gihe uri mu karuhuko, ntuzagisuzugure. Uyu mwanya ntuba upfuye ubusa. Ushobora kwiga kwisanira inkweto, isakoshi se, cyangwa gushushanya, ndetse no kuvanga amarangi, n’ibindi. Ntukemerere umutwe wawe kwicara ntacyo utekereza.

   Irebere mu mafoto uko abanyeshuri bo muri TTC kirambo biga ubundi bumenyi mu masaha y’ikiruhuko. Ku ishuri uriho, namwe mushobora gushaka ibindi mwajya mukora mu masaha y’ikiruhuko, bishobora kubungura ubundi bumenyi.

   Niba hari ubundi bumenyi bwihariye ufite wabutwandikira kuri 1019 tukazabugeza ku bandi ba Ni Nyampinga.
    • Nshuti zacu, reka tubabaze: Ese hari igihe ibintu bikubaho cyangwa bikaba ku nshuti zawe ukifuza kujya uhora ubyibuka cyangwa se ukifuza kugira icyakwibutsa gahunda zawe z’umunsi? Biroroshye, ushobora kubikora uko ubishaka. Ni Nyampinga twaguteguriye uburyo bwiza kandi bworoshye ushobora kwikorera agakayi ko kwandikamo amabanga yawe, gahunda zawe, itariki yawe y’amavuko n’ibindi utifuza kwibagirwa. Aka gakayi ushobora kugakora mu ibahasha (ikoze mu gipapuro cya kaki) yamaze gukoreshwa. twagiye!

     IBIKORESHO BIKENEWE:

     • Igipapuro cya kaki cyangwa se ibahasha yakoreshejwe
     • Umukasi
     • Urushinge
     • Urudodo
     • Amakaramu y’amabara yagufasha gushyira imitako ku gakayi kawe

     • Mu gihe k’imbeho, abantu bakenera kwifubika bakikwiza.

      Umwe mu myambaro bambara, harimo na furari. Twaguteguriye uburyo butatu ushobora kwambaramo furari (foulard), ukaberwa. Gusa mu gihe udafite furari, ushobora gukoresha igitenge cyangwa undi mwenda.