kanda hano ukurikirane isomo RY’IKINYARWANDA:kanda hano ukurikirane isomo RY’IKINYARWANDA:IGIHEKANE CY na RY

Click https://youtu.be/vphbvzGaZEo link to open resource.