Topic outline

 • Inyigisho1 Ibara

  Ndabara mu ndirimbo, imikino n’imivugo.

  Good


 • Inyigisho2 Gukora ibirundo

  good

  1. Ibintu by’amabara atandukanye

  good


  Ibara ry’umutuku

  good


  Umukoro Ndasiga ibara ry’umutuku

  good

  goodIbara ry’umuhondo

  good

  good

  Umukoro Ndasiga ibara ry’umuhondo.

  good

  Ibara ry’ubururu.

  good

  Umukoro Ndasiga ibara ry’ubururu.

  good

  Ibara ry’icyatsi kibisi.

  good

  Umukoro Ndasiga ibara ry’icyatsi kibisi.

  good

  Ibara ry’iroza.

  good

  Umukoro Ndasiga ibara ry’iroza.

  good

  Ibara ry’umukara.

  good

  Umukoro Ndasiga ibara ry’umukara.

  good

  Umukoro Ndahuza ibintu bihuje amabara.

  good

  2. Kugereranya ibintu hakurikijwe:

  A. Ingano

  good

  Umukoro Ndaca uruziga ku bintu bito.

   Ndasiga amabara ku bintu binini.

  good

  Umukoro Ndasiga ubururu ikinini, igito ngisige umutuku.

  good

  Ndatondeka mpereye ku gito.

  good

  Ndatondeka mpereye ku kinini.

  good

  B. Uburebure

  Ikigufi n’ikirekire.

  good

  Ikigufi cyane, ikigufi n’ ikirekire.

  good

  Ndatondeka mpereye ku kigufi.

  good

  Ndatondeka mpereye ku kirekire cyane.

  good

  Umukoro Ndasiga ikigufi ibara ry’umuhondo, ikirekire ngisige ibara ry’icyatsi kibisi.

  good

  C. Uburemere

  good

  D. Itwara

  Ndatondeka mpereye ku kijyamo ibintu bike.

  good

  Ndatondeka mpereye ku kijyamo ibintu byinshi.

  good

 • Inyigisho3 Igihe

  1. Ibikorwa by’abana bya buri munsi no 

  gukoresha indamukanyo

  Mu gitondo: Mwaramutse

  good

  Saa sita: Mwirirwe

  good

  Mwiriwe

  good

  Nimugoroba: Muramuke, ijoro ryiza.

  good

  Gahunda y’icyumweru.

  good

  Umukoro Ndavuga umunsi ujyanye na buri 
                       gikorwa.

  good

  Ndasubiza igihe ngerera ku ishuri.

  good


 • Inyigisho 4 Amafaranga

  1. Amafaranga y’u Rwanda

  Ndatandukanya amafaranga n’ibindi bintu.

  good

  Ndatandukanya ibiceri n’inoti.

  good

  Amafaranga y’u Rwanda: inoti

  good

  Umukoro Ndahuza amafaranga asa

  good

  2. Akamaro k’amafaranga

  Ngiye kugura ibintu ku iduka.

  good

  Mushiki wange aragura: bombo,avoka 

   n’imineke.

  good

  Mushiki wange asubije mama amafaranga

   bamugaruriye.

  good

  Tugiye kugura ibintu ku isoko.

  good

  Ndagura inkweto.

  good • Inyigisho5 Amerekezo

  1. Imbere / inyuma

  good

  good

  Ndasiga amabara ikiri imbere.

   Ndaca uruziga ku kiri inyuma.

  good

  Ndaca uruziga ku kiri inyuma, nsige amabara

   ikiri imbere.

  good

  2. Iburyo / Ibumoso

  Nderekana ibumoso bwange.

  good

  Ndasiga amabara ikanzu y’umwana uri

   ibumoso.

  good

  Nderekana iburyo bwange.

  good

  Ndashushanya umupira iburyo

   bw’umukinnyi.

  good

  3. Hejuru / hasi

  good

  Ndaca uruziga ku kiri hejuru.

  good

  4. Ku / Munsi

  good

  Umukoro: Ndasiga amabara ikiri ku kabati, 

                        ndaca uruziga ku kiri munsi.

  good

  5. Mu / Hanze

  good

  good

  Umukoro: Ndasiga ibara ry’umukara

   imbata iri hanze y’inzu.

  good

  6. Hafi / Kure

  good

  Umukoro:Ndasiga ibara ry’icyatsi kibisi igiti 

   kiri kure y’inzu, ndaca uruziga ku kiri hafi.

  good


 • Inyigisho 6 Amashushongero

  1. Mpandenye

  good

  Umukoro: Ndasiga amabara mpandenye 


   gusa.

  good

  2. Mpandeshatu

  good

  Umukoro: Ndasiga amabara mpandeshatu

   gusa.

  good

  3. Uruziga

  good

  Umukoro: Ndasiga amabara ku nziga gusa.

  good

  Umukoro: Ndahuza ibintu

   n’amashushongero bisa.

  good

 • Inyigisho 7 Kubara no kwandika

  goodgood

  Ndabara mu ndirimbo, imikino n’imivugo

  good

  good

  Umubare 1

  good

  good

  Umukoro wa mbere: Ndaca uruziga ku kintu

   kimwe kiri mu kazu cyonyine.

  good

  Umukoro wa 2: Ndasiga ibara ry’umutuku mu

   kazu karimo umubare 1.

  good

  Umukoro wa 3: Ndahuza utudomo nandike

   umubare 1.

  good

  Umubare 2

  good

  good

  Umukoro wa mbere: Ndasiga ikibindi kirimo

   indabo 2.

  good

  Umukoro wa 2: Ndaca uruziga ku 

  mubare 2.

  good

  Umukoro wa 3: Ndahuza utudomo nandike 

   umubare 2.

  god

  Umubare 3

  good

  good

  Umukoro wa mbere: Ndashushanya amagi 3 

   muri buri gitebo.

  good

  Umukoro wa 2: Ndaca akarongo munsi 

   y’umubare 3.

  good

  Umukoro wa 3: Ndahuza utudomo nandike 

   umubare 3.

  good

  Umubare 4

  good

  good

  Umukoro wa mbere: Ndasiga amabara

   inyamaswa 4.

  good

  Umukoro wa 2: Ndaca akarongo munsi

   y’umubare 4.

  good

  Umukoro wa 3: Ndahuza utudomo nandike 

   umubare 4.

  good

  Umubare 5

  good

  good

  Umukoro wa mbere: Ndashushanya ibipesu 

   5 kuri buri shati.

  good

  Umukoro wa 2: Ndasiga amabara ku mipira 

   yambawe n’abakinnyi bafite nimero 5.

  good

  Umukoro wa 3: Ndahuza utudomo nandike 

   umubare 5.

  good

  Umubare 6

  good

  good

  Umukoro wa mbere: Ndashushanya

   amacunga 6 ku giti.

  good

  Umukoro wa 2: Ndaca uruziga ku mupira

   ufite nimero 6.

  good

  Umukoro wa 3: Ndahuza utudomo nandike 

   umubare 6.

  good

  Umubare 7

  good

  good

  Umukoro wa mbere: Ndashushanya bombo 

   7 muri buri ruziga.

  good

  Umukoro wa 2: Ndaca akarongo munsi

   y’umubare 7.

  good

  Umukoro wa 3: Ndahuza utudomo nandike

   umubare 7.

  good

  Umubare 8

  good

  good

  Umukoro wa mbere:

   Ndashushanya amenyo 8 ku gisokozo.

  good

  Umukoro wa 2: Ndaca akarongo munsi

   y’umubare 8.

  good

  Umukoro wa 3: Ndahuza utudomo nandike

   umubare 8.

  good

  Umubare 9

  good

  good

  Umukoro wa mbere: Ndashushanya

   inyanya 9 ku nkoko.

  good

  Umukoro wa 2: Ndasiga ibara mu kazu karimo

   umubare 9.

  good

  Umukoro wa 3: Ndahuza utudomo nandike

   umubare 9.

  good

  Umubare 10             good

  good

  Umukoro wa mbere: Ndasiga ibara

   ry’icyatsi kibisi indobo 10.

  good

  Umukoro wa 2: Ndasiga ibara ry’iroza akazu karimo 

  umubare 10.

  good

  Umukoro wa 3: Ndahuza utudomo nandike

   umubare 10.

  good

  Umukoro       Ndaca uruziga ku mubare

                             ujyanye n’ibintu.

  good

  good

 • Inyigisho 8 Guteranya, gukuramo no kugabanya

  1. Guteranya

  Ndateranya

  good

  Umukoro: Ndabara amashusho ari mu 
   ruziga rwa 1, nteranyeho ari rwa 2, 

   nshushanye igiteranyo mu ruziga rwa 3.

  good

  Umukoro: Ndabara amashusho ari mu 
   ruziga rwa 1, nteranyeho ari rwa 2,

   nandike igiteranyo mu ruziga rwa 3.

  good

  Umukoro: Ndabara amashusho ari mu 
   ruziga rwa 1, nteranyeho ari rwa 2,

   nshushanye igiteranyo mu ruziga rwa 3.

  good

  2. Gukuramo

  Ndabara amagi yose, nkuremo igi

   rimwe,mvuge umubare w’amagi asigaye.

  good

  Umukoro: Ndabara imbuto zose,
   nkuremo umubare w’imbuto zaguye hasi, mvuge

   umubare w’imbuto zisigaye ku giti.

  good

  Umukoro: Ndabara ibintu byose, nkuremo
   ibinyujijemo umurongo uberamye,

   nandike umubare w’ibintu bisigaye.

  good

  3. Kugabanya

  Ndagabanya ibintu abana ku buryo bafata 

   ibingana.

  good

  Umukoro   Ndagabanya imbuto abana ku 

                        buryo bafata umubare ungana.

  good

  Umukoro Ndagabanya amafi abana ku 

                       buryo bafata umubare ungana.

  good

 • Inyigisho Uruhererekane 9

  1. Uruhererekane rwisubiramo

  good

  Umukoro: Ndasiga amabara ibikombe

   nkurikije urugero nahawe.

  good

  Uruherekane rwisubiramo.

  good

  Umukoro: Ndasiga amabara 

   amashushongero nkurikije urugero nahawe.

  good

  Umukoro: Ndasiga amabara amashusho 

   nkurikije urugero nahawe.

  good

  Ndandika imibare nkurikije urugero.

  good

  good

  Ndabara mu ndirimbo, imivugo n’imikino.

  good