Topic outline

 • Inyigisho1: Gushushanya

  1. Guhuza utudomo ku mashusho

  Umubiri w’umuntu

  Good

  Inzu


  GOOD
  2. Kuzuza ikibura
  Nduzuza nkurikije urugero

  good
  Nduzuza nkurikije urugero

  goodgoodgood

  3. Gushushanya
   Ndashushanya nkurikije urugero
  good

  Ndashushanya nkurikije urugero
  GOOD

  4. Gutera irangi
   Ndatera irangi nkoresheje urutoki
  GOOD

  Koresha ikiganza
  Ndatera irangi nkoresheje ikiganza
  GOOD
  Ndatera irangi nkoresheje ikirenge
  Ndatera irangi nkoresheje ikibabi

  GOOD

  5. Gushushanya inkuru no kuyisobanura
   Umurezi wacu aradusomera inkuru


  GOOD

  Ndashushanya inkuru
  GOOD

  Ndasobanura inkuru nashushanyije
  GOOD

  6 . Gusiga amabara
   Ndasiga amabara nkurikije urugero
  GOOD
  Ndasiga amabara nkurikije urugero
  GOOD
  7. Kwandika ukurikije urugero
   Ndahuza utudomo hanyuma nandike imibare
  GOOD
  Ndahuza utudomo hanyuma nandike itonde ry’inyuguti

  GOOD
  Ndahuza utudomo hanyuma nandike itonde ry’inyuguti
  GOOD
  Ndahuza utudomo hanyuma nandike itonde ry’inyuguti
  GOOD

  GOODNdahuza utudomo hanyuma nandike itonde ry’inyuguti

  GOOD
  Ndahuza utudomo hanyuma nandike itonde ry’inyuguti


  GOOD


  GOOD
  Ndahuza utudomo hanyuma nandike itonde ry’inyuguti

  GOOD

 • Inyigisho2 Kubaka ibintu binyuranye

  Ndubaka inzu nkoresheje udutafari

  GOOD

  Ndubaka urwego nkoresheje uduti

  GOOD

  GOOD

  Ndandika imibare nkoresheje utubuye

  GOOD

  Ndandika inyajwi nkoresheje udufuniko tw’amacupa

  GOOD

 • Inyigisho3 Kubumba

  Ndabumba icyo nihitiyemo

  GOOD

  Ndabumba imirongo inyuranye

  GOOD

  Ndabumba imibare

  GOOD

  GOODNdabumba inyuguti

  GOOD

 • Inyigisho 4 Ubukorikori

  1. Kurondora ibikoresho biva mu bukorikori

  GOOD

  Kurondora ibikoresho biva mu bukorikori

  GOOD

  Ndaca uruziga ku bikoresho biva mu bukorikori

  GOOD

  2. Guhanga ibikoresho cyangwa ibikinisho

   Ndakora imodoka mu tujerekani

  GOOD

  Ndabanga umupira

  GOOD

  Ndaboha umugozi wo gusimbuka

  GOOD

  Ndakora indege mu bipapuro

  GOOD

  Ndakora urunigi

  GOOD

  3. Gukata no komeka Ndakata impapuro zo gutaka ishuri ryacu

  GOOD

  Ndakata kandi nomeke ibice by’inzu

  GOOD

  Ndakata kandi nomeke ibice bigize imodoka

  GOOD

 • Inyigisho5 Inkomoko y’ amajwi

  1. Amajwi atangwa n’ibikoresho bya muzika

  Ingoma

  GOOD

  Ikinyuguri

  GOOD

  Inzogera

  GOOD

  Ifirimbi

  GOOD

  GOOD

  GOOD

  2. Amajwi atangwa n’ibice by’ umubiri w’umuntu

  GOOD

  3. Amajwi atangwa n’inyamaswa

  GOOD

  Isake

  GOOD

  Inyoni

  GOOD

  4. Amajwi atangwa n’ibindi bintu

  GOOD

  Vuga inkomoko y’amajwi agaragara kuri aya mashusho

  GOOD

 • Inyigisho6 Kuririmba no kubyina

  GOOD

  1. Ibikoresho bya muzika

  GOOD

  Ibikoresho bya muzika

  GOOD

  2. Gukoresha ibikoresho bya muzika

   Ndacuranga inanga

  GOOD

  Ndavuza ikinyuguri n’iningiri

  GOOD

  Ndavuza umwirongi n’umuduri

  GOOD