Topic outline

 • Iriburiro

  Mu mwaka wa 2017, Ishami ry’Ikigo Gishinzwe Guteza Imbere Uburezi mu Rwanda (REB), Rishinzwe Gutegura Integanyanyigisho n’Imfashanyigisho, ryakoze isesengura ry’ibitabo by’Ikinyarwanda bikoreshwa mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu w’amashuri abanza. 

  Icyo gikorwa cyagaragaje ibyiza bikubiye muri ibyo bitabo n’ibice bikwiye kunozwa, kugira ngo bifashe abanyeshuri bo mu kiciro cya mbere cy’amashuri abanza kwiga gusoma no kwandika mu buryo buboneye. 

  Ni muri urwo rwego iki gitabo cy’umunyeshuri cyanditswe hashingiwe ku nteganyanyigisho ishingiye ku bushobozi, ubushakashatsi no ku buryo buboneye kandi bufasha abana kwiga gusoma no kwandika mu Kinyarwanda. 

  Ibi bizatuma abanyeshuri biyubakamo umuco wo gusoma bakiri bato. Ni ngombwa kandi ko ababyeyi bashishikariza abana gufata neza ibitabo byo gusoma. Imyitozo iri muri iki gitabo ishingiye ku nkingi eshanu zo kwigisha gusoma no kwandika nk’ishingiro ryo kwiga neza gusoma no kwandika mu buryo bwihuse. 

  Izo nkingi ni itahuramajwi, ihuzamajwi, inyunguramagambo, gusoma udategwa no kumva umwandiko. Ibikorwa byo kwandika na byo byashyizwemo nk’indi nkingi ibumbatiye ubushobozi abanyeshuri bakeneye mu myigire yabo. Buri munyeshuri azahabwa igitabo. Azajya agitahana mu rugo buri munsi. Ibi bizamufasha gusubiramo ibyo yize mu ishuri afashijwe n’ababyeyi, abavandimwe, abamurera cyangwa abandi bose babana mu rugo. 

  Ubushobozi bwo gusoma no kwandika bwiyongera iyo umunyeshuri abikoze mu gihe gihagije akaba ari yo mpamvu ari ngombwa ko abikora no mu gihe ari mu rugo. Iki gitabo kirimo ibimenyetso bifasha abanyeshuri kumenya ibigomba gukorwa kuri buri mwitozo. Ibi bifasha umunyeshuri kwikorera umwitozo mu gihe adafite umwerekera ndetse no mu gihe ataramenya kwisomera amabwiriza. 

  Abanyeshuri baba abasomyi beza iyo basoma kenshi. Ni muri urwo rwego hateganyijwe inkuru nyinshi abanyeshuri bisomera, zanditswe hashingiwe ku bihekane bigomba kwigwa, kugira ngo babone umwanya uhagije wo kwimenyereza gusoma. Izo nkuru kandi zijyanye n’amashusho yakoreshejwe kugira ngo afashe abanyeshuri kongera ubushobozi bwo kumva umwandiko, gutahura icyo inkuru iri buvugeho cyangwa gusubiza ibibazo ku nkuru basomye.

  Kwigisha inyunguramagambo na byo byarateganyijwe muri izo nkuru kandi ni ngombwa kuzigisha kuko iyo abanyeshuri basobanukiwe amagambo menshi bibafasha kumva neza umwandiko. Nk’uko byavuzwe haruguru, muri iki gitabo harimo kandi imyitozo myinshi yo kwandika izafasha abanyeshuri kwandika ibihekane, imigemo, amagambo ndetse n’interuro. 

  Iyi ni imwe mu myitozo ababyeyi baheraho bagafasha abana mu gihe bari mu rugo. Iki gitabo gikubiyemo imyitozo y’isubiramo n’isuzumabushobozi ku bimaze kwigishwa. Ibi bikazafasha abarimu n’ababyeyi kumenya ubushobozi bw’abanyeshuri babo, bityo bakabasha kubafasha no kubakurikirana bitewe n’ikigero barimo. Twizeye ko iki gitabo nigikoreshwa neza kandi buri gihe, kizafasha abanyeshuri guhinduka abasomyi beza.


  Itonde ry’inyuguti z’Ikinyarwanda mu mukono


  • Umutwe wa mbere: Umuco w’amahoro

   Isubiramo


   Isubiramo   6. Soma agakuru gakurikira maze usubize ibibazo. 

   Gugu na Karabo   Karabo ari mu rugo ku kagoroba.

   Arababara kubera kubura abo akina na bo.

   Abona akanuma Gugu kararira amagi.

   Karabo akereka uburo karamanuka.

   Karabo akina na Gugu akira umubabaro.

        

        a) Ni iki gituma Karabo ababara?

        b) Ni iki Karabo yereka akanuma?

        c) Ni nde ukina na Karabo? 

   Isubiramo   5. Soma agakuru gakurikira maze usubize ibibazo.

    Tubareke basome


   Vuguziga yahuye na Tetero agiye mu isomero.

   Vuguziga asaba Tetero kumuherekeza mu isomero.

   Tetero amusubiza ko abamurera bamuhaye imirimo.

   Vuguziga arabasura, abasaba kureka Tetero akigira gusoma. 

   Baramureka, akurikira Vuguziga mu isomero anezerewe.

          a) Vuguziga yahuye na Tetero agiye he?

          b) Tetero yakurikiye Vuguziga bajyana he?

          c) Vuguziga na Tetero bagiye gukora iki mu isomero?

   Isubiramo   5. Soma agakuru gakurikira maze usubize ibibazo. 

   Ineza ya Rusake


   Gahene yakinaga na Rusake iwabo i Jali.

   Babona ikirura, Rusake agurukira mu ipapayi.

   Gahene we yuriye biramunanira, asigara acaracara ahebeba. 

   Rusake asaba Gahene kudahebeba, yiyemeza kumuzamura.

   Rusake akurura Gahene, ikirura kiraheba.

                  a) Gahene na Rusake bakoraga iki? 

                  b) Rusake yasabye Gahene gukora iki? 

                  c) Rusake yakoreye iki Gahene?

   Isubiramo


   5. Soma agakuru gakurikira maze usubize ibibazo. 

   Igihembo gishimishije


   Kanyange yagize amanota ashimishije bamuhembaagakwavu. 

   Ndizihiwe amusaba ko bakagurisha bakagura amacunga. 

   Kanyange amusubiza ko akorora kakazamuha utundi dukwavu. 

   Ndizihiwe biramushimisha amusezeranya kuzamufasha kukahirira

   Agakwavu karororoka, Kanyange yoroza Ndizihiwe.

           a) Kanyange yahawe ikihe gihembo?

           b) Ndizihiwe yasabye iki Kanyange?

           c) Kanyange yakoreye iki Ndizihiwe?

   Kwandika inyuguti mu mukono

   Kwandika inyuguti mu mukono

   Igihekane ts/Ts


   5. Soma interuro zikurikira.

               a) Karamutsa yakomeretse ku gitsi.

                            b) Matsiko yariye umutsima.

                            c) Bisetsa arasetsa Baributsa.

   6. Soma agakuru gakurikira maze usubize ibibazo.

   Tubane mu mahoro


   Kamatsiko yarimo kwahirira agakwavu ke.

   Muri ako kanya Kamanutsi aramusagarira amutera

   ibikatsi. Kamatsiko yazamutse amusanga ngo

   amubaze ikibimuteye. Kamanutsi amubonye ariruka

   aratsikira anakomereka ku gitsi. Kamatsiko yegura

   Kamanutsi bakomeza kubana mu mahoro.

          a) Ni nde warimo kwahirira agakwavu ?

          b) Ni nde wasagariye undi?

          c) Kamanutsi yakomeretse he?


   10. Tondeka aya magambo ukore interuro, uzandike mu mukono.

   a) muremure – umusatsi – Kamatsiko - afite. 

   b) ku - Rutsobe - gitsi - yakomeretse. 

   c) Gatsibo - i - atuye - Bisetsa.

   Igihekane nz/Nz


   5. Soma interuro zikurikira.

            a) Gatsinzi afite inzu nziza.

                          b) Muganza yabonye inzukira mu nzuri.

                          c) Nzaramba arasiza ikibanza.

   • Umutwe wa kabiri: Inshingano z’abana    • Umutwe wa gatatu: Uburenganzira bw’umwana

     Igihekane my/My

     1. Erekana amashusho arimo ijwi .
     2. Erekana igihekane my/My.

     3. Soma imigemo ikurikira. 


     4. Soma amagambo akurikira.

     5. Soma interuro zikurikira. 

     6. Soma agakuru gakurikira maze usubize ibibazo.

     Umusaza Myasiro

     Umusaza Myasiro akunda abana cyane. 

     Akunda kwicarana na bo abavugiriza umwirongi. 

     Akabaha umwanya wo kwidagadura bagakora imyiyereko. 

     Iyo imyidagaduro irangiye, abakamyi bazanira abana amata.  

     Myasiro na we akabaha imyungu bakarya bishimye. 

     Barangiza buri wese akamuha imyembe agataha anezerewe.

         a) Ni nde ukunda abana? 

         b) Ni bande bazanira abana amata?

         c) Ni ibiki Myasiro aha abana?

     7. Soma kandi wandike mu mukono wigana igihekane gikurikira.

     8. Soma kandi wandike mu mukono wigana amagambo akurikira.

     9. Soma kandi wandike mu mukono wigana interuro ikurikira.

     10. Tondeka aya magambo ukore interuro, unazandike mu mukono.
           a) imyuga – yiga - Myiyereko.

          b) ararya – Myato - imyembe.

         c) makumyabiri - myumbati - ni - Iyi.

     Igihekane nk/Nk

     1. Erekana amashusho arimo ijwi nk.


     2. Erekana igihekane nk/Nk.

     3. Soma imigemo ikurikira. 

     4. Soma amagambo akurikira.

     5. Soma interuro zikurikira. 

     6. Soma agakuru gakurikira maze usubize ibibazo. 

     Yabatoje kuba intore


     Kankindi aharanira ko abana bava mu bwigunge.

     Abana bo muri Gikonko yarabatoje baba intore. 

     Baramamaye muri Gikonko no mu nkengero zayo. 

     Baherutse ku Nkombo bahamiriza nta nkomyi. 

     Bahatambukana umucyo bahabwa inka nziza. 

     Iyo nkuru yamamaye muri Gikonko na Nkombo.

         a) Ni iki Kankindi aharanira?

         b) Abana Kankindi yatoje baherutse guhamiriza he?

         c) Ni iki bahawe nyuma yo guhamiriza?

     7. Soma kandi wandike mu mukono wigana igihekane gikurikira.

     8. Soma kandi wandike mu mukono wigana amagambo akurikira.

     9. Soma kandi wandike mu mukono wigana interuro ikurikira. 

     10. Tondeka aya magambo ukore interuro, unazandike mu mukono.

            a) yikoreye - inkangara - Nkuranga.

            b) zirororoka - Inkoko - cyane - za - Ayinkamiye.

            c) inkende - Kankuyu - arareba .

     Imyitozo

     1. Erekana amashusho arimo amajwi my/nk.

     2. Soma amagambo akurikira

     3. Soma interuro zikurikira. 

     4. Soma kandi wandike mu mukono wigana amagambo n’interuro bikurikira. 

     5. Huza ibice by’amagambo bikurikira ukore ijambo, uryandike mu mukono. 

     6. Toranya imigemo iri ku murongo utambitse ukore ijambo unaryandike mu mukono.

     Urugero: imyumbati

     7. Soma agakuru gakurikira maze usubize ibibazo. 

     Nkima yemerewe gukina

     Rimwe Nkende yagiye kureba Nkima ngo bikinire. 

     Nkima arabyishimira, afata umupira ngo bagende. 

     Ababyeyi ba Nkima  baramubuza ngo atanduza imyambaro. 

     Nkima ababwira ko gukina bituma bidagadura. 

     Nkende yungamo ko gukina bituma basabana

     Ababyeyi ba Nkima bisubiraho, baramureka arakina.

       a) Nkende yagiye kureba Nkima ngo bakore iki?

       b) Kuki ababyeyi ba Nkima bari bamubujije gukina?

       c) Nkima na Nkende bavuze ko imikino imara iki?

     Igihekane nj/Nj

     1. Erekana amashusho arimo ijwi nj.

     2. Erekana igihekane nj/Nj.

     3. Soma imigemo ikurikira. 

     4. Soma amagambo akurikira.

     5. Soma interuro zikurikira. 

     6. Soma agakuru gakurikira maze usubize ibibazo. 

     Yasubiye mu muryango

     Nganji yavuye ku isoko i Janja hakonje.

      Asanga Nkuranga ku muhanda ajunjamye atitira. 

     Yakanjakanjaga injanga yatoraguye mu myanda. 

     Abwira Nganji ko yifuza kuva mu nzererezi. 

     Nganji amugeza i Janja ku buyobozi bumwegereye.

     Uwita ku mibereho myiza amusubiza mu muryango.

           a) Ni hehe Nganji yari avuye?

           b) Nkuranga yabwiye Nganji ko yifuza iki?

           c) Ni iki uwita ku mibereho myiza yakoreye Nkuranga?

     7. Soma kandi wandike mu mukono wigana igihekane gikurikira.

     8. Soma kandi wandike mu mukono wigana amagambo akurikira.

     9. Soma kandi wandike mu mukono wigana interuro ikurikira. 

     10. Tondeka aya magambo ukore interuro unazandike mu mukono.

           a) uruhinja - akikiye - Kanyanja.

           b) injanga - Yamubujije - gukanjakanja.

           c) irakonje - ya - Nganji - Inzu.

     Igihekane mv/Mv

     1. Erekana amashusho arimo ijwi mv.

     2. Erekana igihekane mv/Mv.

     3. Soma imigemo ikurikira

     4. Soma amagambo akurikira


     5. Soma interuro zikurikira. 

     6. Soma agakuru gakurikira maze usubize ibibazo. 

     Samvura yakiriwe mu muryango

     Samvura yabaga mu kigo kirera abana i Gishamvu. 

     Umuvumvu Kanyanja amwakira mu muryango. 

     Kanyanja amurera neza kandi amurinda imvune. 

     Samvura na we amubera umwana mwiza wumvira. 

     Yakundaga gufasha Kanyanja mu gihe ahakura

     Akumva ashaka kuzaba umuvumvu nka Kanyanja.

           a) Umuvumvu Kanyanja yareraga ate Samvura?

          b) Samvura yabereye Kanyanja umwana umeze ute?

          c) Samvura yifuzaga kuzaba iki?

     7. Soma kandi wandike mu mukono wigana igihekane gikurikira.

     8. Soma kandi wandike mu mukono wigana amagambo akurikira.

     9. Soma kandi wandike mu mukono wigana interuro ikurikira. 

     10. Tondeka aya magambo ukore interuro unazandike mu mukono.

          a) imvi - Uyu - afite - muvumvu.

          b) Imvaho - arasoma - Mvejuru.

          c) atinya - Samvura - imvubu.

     Imyitozo

     1. Erekana amashusho arimo amajwi nj/mv.

     2. Soma amagambo akurikira.

     3. Soma interuro zikurikira. 

        a) I Janja haguye imvura.

        b) Ribanje ni umuvumvu.

     4. Soma kandi wandike mu mukono wigana amagambo n’interuro bikurikira. 

     5. Huza ibice by’amagambo bikurikira ukore ijambo unaryandike mu mukono. 

     6. Toranya imigemo iri ku murongo utambitse ukore ijambo unaryandike mu mukono. 

     Urugero: kujenjeka

     7. Soma agakuru gakurikira maze usubize ibibazo. 

      Umuryango wa Ribanje

     Ribanje bamureze neza kuva ari uruhinja

     Se Nkubana na nyina Nyamvura bamwitagaho cyane. 

     Birinze kujenjeka mu kumurera bamuha uburere bwiza. 

     Bamuguriraga imyambaro myiza, bakamurinda imyanda.  

     Bamufashaga no gukina imikino yose yumvaga imushimishije.  

     Ribanje yakuze yisanzuye, yumva yishimiye umuryango we. 

        a) Ni nde bareze neza kuva akiri uruhinja?

        b) Ni bande bitaga kuri Ribanje?

        c) Kuki Ribanje yakuze yishimiye umuryango we?

     Isuzuma risoza umutwe wa gatatu

     1. Soma amagambo akurikira.

     2. Soma interuro zikurikira.

     3. Soma kandi wandike mu mukono wigana amagambo akurikira. 

     4. Soma kandi wandike mu mukono wigana interuro ikurikira.

     5.  Toranya imigemo iri ku murongo utambitse ukore ijambo unaryandike mu mukono.

     6. Tondeka neza aya magambo ukore interuro unazandike mu mukono.

        a) Murinja - imvura – Ayinkamiye - yugamye - I.

        b)iboneye - Injijuke - imvugo - zikoresha.

     7. Soma agakuru gakurikira maze usubize ibibazo.

     Tubarere neza


     Turere abana neza, tubumve kandi tubabe hafi. 

     Tubarerere mu muryango uzira imvururu, bakurane umutuzo. 

     Tworore inka babone amata, inkongoro ibahore hafi. 

     Tubatoze kumvira bose, bagire imyitwarire myiza. 

     Tubatere inkunga bagane ishuri kuko bazavamo injijuke. 

     Tubarinde kujunjama bigunze, tubareke bakine bidagadure. 

         a) Turerere abana mu muryango umeze ute ?

         b) Kuki abana bagomba kugana ishuri?

         c) Ni iki tugomba kurinda abana ?

     • Umutwe wa kane: Imiyoborere myiza      • Umutwe wa gatanu: Isuku
                               

                   

                    

                      

              

        

          


                                          
       • Umutwe wa gatandatu: Itumanaho n’ikoranabuhanga        • Umutwe wa karindwi:Iterambere
         • Umutwe wa munani:Ubuzima          \          • Imyandiko y’inyongera

           Imivugo
           1. Amahoro i Rwanda

           Dukunde amahoro

           Turwanye urwango

           Amahoro aganze

           Iwacu i Rwanda.


           Kugira urukundo

           Ntitukabyange

           Amahoro aganze

           Mu rwa Gasabo.


           Bana mwese

           Mukunde u Rwanda

           Amahoro aganze

           Iwacu i Rwanda.


           2. Bwiza wacu

           Bwiza wacu

           Umukobwa ukwiye

           Ufasha ababyeyi.

           Uturimo twose.


           Afata utweyo

           Ubwo agakubura

           Utwanda twose

           Akanaga hirya.


           Amesa utwenda

           Tugacya rwose

           Bwiza wacu

           Icyatwa iwacu.


           3. Tumurerere mu muryango

           Umwana Nkuranga

           Yataye ishuri

           Kubera ababyeyi

           Rurema yatwaye.


           Nta myambaro atunga

           Yambara injamba

           Iyo imvura iguye

           Imunyagira yose.


           Umuvumvu Nkoronko

           Yaramubonye

           Arimo arya imvuzo

           Amutwara iwe bwangu.


           Amutekera injanga

           Amukiza amavunja

           Amwambika neza

           Nkuranga aratuza.


           Aba mu muryango

           Amasomo aratsinda.


           4. Ukuri kurakiza

           Nikuzwe w’i Mpanda

           Yatumwe umujyojyo

           Ageze kuri Pfunda

           Amafaranga yajyanye

           Ayigurira imigati.


           Nikuzwe arataha

           Asanga umusaza

           Se yicaye hanze

           Yogosha ubwanwa

           Amubwiza ukuri kose.


           Sinaguze umujyojyo

           Niguriye imigati

           None rero mubyeyi

           Ngusanze ntakamba

           Ngo uce inkoni izamba.


           Se amureba mu maso

           Avugana urukundo.

           Ati : ‘‘Mwana wange

           Ukuri ntikwica

           Dore icara utuze.’’


           5. Gwaneza arakeye

           Gwaneza arakeye

           Yatojwe kugenda

           Asa neza mu bandi.


           Umubyeyi umubyara

           Yamutoje gukaraba

           Imbyiro zigahunga.

           Gwaneza arakeye

           Asokoza buri munsi

           Ntatunga ubujwiri.


           Ishyaka rimuranga

           Asukura aho arara

           Icyumba ke kikera

           Ni byinshi adutoza

           Iyo turi ku ishuri

           Twese turamushima.


           6. Dore ikoranabuhanga!

           Ikoranabuhanga

           Ni rudasumbwa

           Rikundwa na bose

           Rikamenywa na benshi.


           Tereviziyo yange

           Injyana hose

           Imbwira byinshi

           By’iwacu i Rwanda.


           Inyereka Nyungwe

           Nkabona Gishwati

           N’ibiti byiza

           Bivura indwara.


           Iyo nshaka

           Amafoto meza

           Mfata terefone

           Ngafotora abantu

           Ngafotora ibintu.


           Iyo nkoresha interineti

           Nge menya byinshi.

           Menya abakinnyi beza

           B’ibihugu byose.


           7. Dutembere u Rwanda

           Nitwa Ntaganzwa

           Ntuye i Matyazo

           Nasuye ibyiza

           Bitatse uru Rwanda.


           Nasuye Nyungwe

           Mbona inyoni nyinshi

           Zirimo inkware

           Mbona ibiti byiza

           By’amahwa menshi.


           Nageze mu Birunga

           Mbona inyamaswa

           Ingagi zikunzwe

           Zirya inswa cyane.


           Nasuye Burera

           Nsura Ruhondo

           Nambutswa neza

           Rugenintwari

           Angeza i Burera.


           Namanutse imusozi

           Nzamuka iyindi

           Mba nguye hasi

           Umubiri urapyoka

           Nsoza urugendo.


           Namenye u Rwanda

           Rutatswe imisozi

           Rurimo amashyamba

           Ibiyaga n’ibirunga.


           8. Madwedwe

           Umwana Madwedwe

           Yabyirutse mureba

           Adakunda ibirayi

           Bivanzemo imbwija.


           Ntiyaryaga utujanga

           Ngo dukanuye amaso

           Ntiyakundaga inshyushyu

           Agahorera amazi

           Ayasomeza ibijumba.


           Bidatinze ararwara

           Inda yose irabyimba

           Amatama aratumba

           Imisatsi iba injwiri.


           Nyina aravugishwa

           Ngo arwaye igifwana

           Igisyo kiramujyanye.


           Mukuru we w’intyoza

           Abasaba kumuvuza

           Ngo barebe icyo arwaye.


           Basanze Madwedwe

           Azonzwe na bwaki

           Bamuhata ibirayi

           Bivanzemo imbwija

           Bivanzemo injanga

           Ngo atazicwa na bwaki.


           Madwedwe arariye

           Aba abonye indyo nyayo

           Madwedwe aratoshye

           Aba umwana ushamaje

           Unakeye mu bandi.


                                                   Indirimbo

           1. Umwanda wose urica

           Umwanda wose urica, bana mubimenye.

           Urwaza abantu benshi, namwe muwirinde.

           Muzage mukunda, gukaraba neza.

           Muzamere rero, nk’abana barezwe.


           Mbyutsa mu gitondo, nkarabe umubiri.

           Nsobanura byose, nge nirinda umwanda.

           Untoze n’uburyo bwo gukora isuku`

           Ibyo mbujijwe byose mbigendere kure.


           Tubwire abana bose uko twirinda umwanda.

           Turwanye ubugwari tunagira ishyaka.

           Tuzage dukunda, gukaraba neza.

           Tuzamere rero nk’abana barezwe.


           2. Akanyamanza

           Mbe kanyamanza keza

           Ko mbona wishimye

           Ni iki cyabiguteye

           Ngo natwe tugufashe?


           Erega ni ko mpora

           Mwa banyeshuri mwe

           Iyo mbona mukina

           Numva nabakinamo!


           Uge uza twikinire

           Ntabwo tujunjama

           Wenda wazatwigisha

           Kuguruka nka we.