• UMUTWE 3: UBURINGANIRE N’UBWUZUZANYE

  Ubushobozi bw’ingenzi bugamijwe 
  - Gusesengura imbwirwaruhame hagaragazwa ingingo z’ingenzi 
  ziyikubiyemo n’imbata yayo.
  - Guhanga no kuvuga imbwirwaruhame ku nsanganyamatsiko yahawe. 
  - Gusobanura no gutahura mu mbwirwaruhame amafatizo y’ubwumvane 

  n’imimaro y’ururimi. 

  Igikorwa cy’ umwinjizo

  Ushingiye ku bumenyi ufite, sobanura mu magambo yawe bwite uburinganire 
  n’ubwuzuzanye mu muryango, ugaragaze uko bumeze mu muryango 

  nyarwanda utanga n’ingero zifatika.

  I ko agenga ubwumvane

  III.1. Umwandiko: Uburinganire n’ubwuzuzanye mu muryanyo

  kj

  Bayobozi b’utugari n’imidugudu igize Umurenge wa Munanira,
  Baturage mutuye mu Murenge wa Munanira,
  Nongeye kubasuhuza, nimugire amahoro! Nyuma y’iki gikorwa cy’umuganda cyari 
  cyaduteranyirije hano, ndagira ngo mbamenyeshe ko uyu munsi hateganyijwe 
  kuganira ku buringanire n’ubwuzuzanye mu muryango. 
  Nkaba ngira ngo mbamenyeshe ko icyo kiganiro tugiye kukigezwaho 
  n’Umunyarwandakazi wishimira ibyiza Leta y’u Rwanda yagejeje ku bakobwa 
  n’abagore.
  Madamu Ushinzwe Imibereho Myiza y’Abaturage mu Murenge wa Munanira, uyu 
  mwanya ni uwanyu kugira ngo mugeze ku baturage ikiganiro mwabateguriye.
  Murakoze!
  Nyakubahwa Muyobozi w’Umurenge wa Munanira, 
  Bayobozi b’utugari n’imidugudu,
  Baturage b’Umurenge wa Munanira, nimugire amahoro!
  Nk’uko byari biteganyijwe, nyuma y’igikorwa cy’umuganda cyabaye uyu 
  munsi, tugiye kuganira ku buringanire n’ubwuzuzanye mu muryango. Sintwara 
  umwanya munini, ngiye kubaganiriza iminota mike. Ndabanza nsobanure ihame 
  ry’uburinganire n’ubwuzuzanye, mbabwire impamvu Leta y’u Rwanda yashyizeho 
  ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye, mbahe n’ingero zinyuranye zigaragara mu 

  muryango nyarwanda, nsoreze ku ngamba zo gukomeza gukora ubukangurambaga

  kugira ngo iri hame rirusheho kumvikana neza.

  Bayobozi bo mu Murenge wa Munanira,

  Baturage b’Umurenge wa Munanira,

  Uburinganire n’ubwuzuzanye bugaragara igihe abagore n’abagabo bafite 
  uburenganzira bungana n’amahirwe angana mu byo bakora no mu byo 
  bagenerwa n’amategeko. Leta y’u Rwanda yashyizeho gahunda yo kwimakaza 
  ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye kugira ngo hashimangirwe uburenganzira 
  bungana ku bagize umuryango nk’uko biteganywa n’itegeko no 51/2007 ryo ku 
  wa 20/09/2007 rigena inshingano, imiterere n’imikorere by’urwego rushinzwe 
  kugenzura iyubahirizwa ry’uburinganire n’ubwuzuzanye bw’abagabo n’abagore mu 
  iterambere ry’Igihugu. 
  Impamvu Leta y’u Rwanda yashyizeho ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye hagati 
  y’abagore n’abagabo ni ukubera ko abagore bahezwaga mu iterambere 
  ry’umuryango n’iry’Igihugu muri rusange. Hari ingero nyinshi zigaragaza ko abagore 
  bahezwaga.
  Wasangaga nko mu muryango, umugore ataragiraga uburenganzira ku mitungo, 
  ari aho yavutse ari n’aho yashatse. Ntiyari yemerewe gutanga igitekerezo cyangwa 
  kugira uruhare ku myanzuro yafatwaga mu rugo. Bityo rero, umugabo ni we 
  wari ishingiro ry’iterambere ry’umuryango. Iyo umugore yageragezaga gutanga 
  igitekerezo gishobora gutuma umuryango utera imbere hacibwaga imigani 
  inyuranye yo kumukandamiza ngo: “Uruvuze umugore ruvuga umuhoro, ingabo 
  y’umugore iragushora ntigukura, nta nkokokazi ibika isake ihari, umugore arabyina 
  ntasimbuka… ”. Ibi biragaragaza ko nta buringanire n’ubwuzuzanye bwariho icyo 
  gihe. 
  Mu mirimo yo mu rugo, wasangaga abahungu n’abakobwa badafatwa kimwe. 
  Hari imirimo yaharirwaga abakobwa nko gukora isuku yo mu rugo, guteka, kurera 
  abana, gusenya, gutera intabire, kwita ku matungo… Hari n’imirimo yaharirwaga 
  abahungu nko kwasa inkwi, guhinga no kuragira... Ibyo bigaragaza ko mu muryango 
  nyarwanda, nta hame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye ryarimo. Aho amashuri 
  aziye, umuryango ntiwahaga ibitsina byombi uburenganzira bungana. Wasangaga 
  umubare munini w’abakobwa batarangiza amashuri kuko bagombaga gufasha 
  ababyeyi imirimo yo mu rugo. N’aho wasangaga biga, wasangaga ari bake. Iyo mu 
  rugo hatsindaga umuhungu n’umukobwa, ababyeyi boherezaga umuhungu gusa. 
  Mu iterambere ry’Igihugu na ho, abagore ntibashyirwaga mu nzego zifata 

  ibyemezo. Mu myanya ya poritiki, ubutabera n’umutekano, umubare w’abagore

  wari muto cyane. Mu burezi, wasangaga amashuri y’abakobwa ari make, n’ayabaga 
  ahari, yashyirwagamo amashami abategurira gufata neza umugabo, kurera abana, 
  kudoda, kuba abanyamabanga n’indi mirimo mbonezamubano. Uku kudahabwa 

  uburenganzira bungana, byadindizaga iterambere ry’Igihugu.

  Imyaka yabaye myinshi abantu b’igitsina gore bibera mu buzima bw’ikandamizwa 
  bigera aho biramenyerwa biba nk’ibisanzwe. Nyuma ya Jenoside Yakorewe Abatutsi mu 
  mwaka wa 1994, Leta y’Ubumwe bw’Abanyarwanda yashyizeho itegeko ry’umuryango 
  rigena imicungire y’umutungo w’abashakanye, impano n’izungura ryo mu 1999. Mu 
  rwego rw’amategeko, ibi byatumye abagabo n’abagore bagira uburenganzira bungana 
  ku mitungo no mu izungura. Nta busumbane buri hagati yabo mu byerekeye uruhare 

  rwabo, amahirwe bahabwa no ku burenganzira muri rusange.

  Umugore agira uruhare mu igenamigambi ry’Igihugu, ibitekerezo bye bihabwa 
  agaciro. Imvugo zikandamiza umugore, zatakaje agaciro, himakazwa imvugo 
  zihesha agaciro umugore: “Umugore ni mutima w’urugo, umukobwa ni nyampinga, 
  ukurusha umugore akurusha urugo …” Ubwo burenganzira abagore bahawe 
  bwaguye ibitekerezo byabo. Ubu umugore afife ijambo n’uruhare mu iterambere 

  ry’Igihugu.

  Nyakubahwa Muyobozi w’Umurenge wa Munanira, 

  Bayobozi b’utugari n’imidugudu,

  Baturage b’Umurenge wa Munanira, 

  Nababwiye ko ntari bwizimbe mu magambo. Nubwo tubona ko hari umusaruro 
  ugaragara mu Rwanda kubera kwimakaza ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye mu 
  muryango, haracyari urugendo kuko ntiturabugeraho ijana ku ijana nkuko byifuzwa. 
  Igisabwa rero ni ugukomeza ubukangurambaga bugakorwa n’inzego zitandukanye 
  kuko hakiri abantu babifata uko bitari ku mpande zombi. Mu bigaragara, hari 
  imiryango imwe n’imwe ikirangwamo amakimbirane ashingiye ku kudasobanukirwa 
  ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye. Urugero ni nk’aho usanga umugore ajya 
  mu kabari, agataha igicuku amena inzugi cyangwa akumva ko ikemezo ke ari 
  ntavuguruzwa. Hari n’abagabo kandi usanga biyambura zimwe mu nshingano zabo 
  bakazegeka ku bagore babo. Iyo usesenguye ibi, usanga abenshi babikora bitwaza 
  ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye. Inama nagira abanyumva, ni ukumenya ko 
  uburinganire n’ubwuzuzanye atari ugusuzugurana no gupyinagazanya, ahubwo ni 
  ukudatandukira ibiteganywa n’amategeko n’indangagaciro z’umuco nyarwanda. 
  Murakoze, mbashimiye uburyo mwanteze amatwi nkaba nizera ko twese hamwe 
  tugiye guharanira kwimakaza ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye mu muryango 
  nyarwanda.

  Mugire amahoro

  III. 1.1. Gusoma no gusobanura umwandiko

  Igikorwa

  Imyitozo

  1. Koresha amagambo/itsinda ry’amagambo akurikira dusanga mu 

  mwandiko, mu nteruro wihimbiye: 

  a) ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye

  b) gupyinagazanya

  c) impano

  d) bahezwaga

  e) izungura 

  2. Tanga impuzanyito z’aya magambo:

  a) Umutegarugori

  b) Ubukungu 

  c) Igicuku

  d) Umwana

  3. Urebye mu merekezo yose, garagaza amagambo ari muri iki kinyatuzu 

  afitanye isano n’umwandiko “Uburinganire n’ubwuzuzanye mu 

  muryango”: 

  y

  III.1.2. Gusoma no kumva umwandiko

  Igikorwa

  Ongera usome umwandiko “Uburinganire n’ubwuzuzanye mu muryango”, 

  hanyuma usubize ibibazo bikurikira:

  1. Iyo bavuze uburinganire n’ubwuzuzanye wumva iki?
  2. Wifashishije itegeko no 51/2007 ryo ku wa 20/09/2007, sobanura 
  ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye. 
  3. Ni inde wagejeje ijambo ku mbaga y’abaturage yari iteraniye ahabaye 
  umuganda?
  4. Ni iyihe impamvu Leta y’u Rwanda yashyizeho ihame ry’uburinganire 
  n’ubwuzuzanye hagati y’abagore n’abagabo?
  5. Rondora imirimo yaharirwaga abakobwa n’imirimo yaharirwaga 
  abahungu uburinganire butaratangira kubahirizwa mu Rwanda. 
  6. Ese mu Rwanda hari imiryango ikirangwamo amakimbirane aterwa no 
  kutumva neza ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye? Sobanura kandi 

  utange n’urugero. 

  III.1.3. Gusoma no gusesengura umwandiko

  Igikorwa

  Ongera usome umwandiko “Uburinganire n’ubwuzuzanye mu muryango”, 

  hanyuma usubize ibibazo bikurikira:

  1. Uyu mwandiko ni bwoko ki? Sobanura igisubizo cyawe.
  2. Ni irihe somo uyu mwandiko ugusigiye?
  3. Uramutse uhawe kuyobora ahantu ugasanga abaturage baho batazi 
  ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye, wakora iki? 
  4. Ni izihe ngingo zigaragaza ko umugore agira uruhare mu iterambere 

  ry’Igihugu? 

  III.2. Imbwirwaruhame

  Igikorwa

  Ongera usome umwandiko “Uburinganire n’ubwuzuzanye mu muryango” 
  , witegereze imiterere yawo. Uhereye ku miterere y’uwo mwandiko, kora 
  ubushakashatsi utahure inshoza y’ imbwirwaruhame, ugaragaze imbata yayo 

  kandi utahure amabwiriza agenga imbwirwaruhame

  III.2.1. Inshoza y’imbwirwaruhame

  Imbwirwaruhame ni ijambo umuntu ategura neza akarigeza ku bantu benshi (mu 
  ruhame) bakirinda kumurogoya, ahubwo bakamutega amatwi. Imbwirwaruhame 
  ishobora kuba ndende cyangwa ngufi bitewe n’intego yayo. Uvuga imbwirwaruhame 
  agomba kuyitegura agahuza ibitekerezo bye bwite n’insanganyamatsiko y’umunsi, 
  kandi akiyubaha ubwe, akubaha n’abamuteze amatwi. Imbwirwaruhame zivuga 
  ku nsanganyamatsiko zinyuranye: izibwiriza iby’idini, izivuga ibya poritiki, izo 
  kwizihiza iminsi mikuru, izikangurira abantu igikorwa runaka... Ni yo mpamvu 
  imbwirwaruhame zishobora kuvugirwa ahantu hanyuranye nko mu nsengero, mu 

  mashuri, mu nzu mberabyombi n’ahandi

  III.2.2. Imbata y’imbwirwaruhame

  Imbwirwaruhame iba igizwe n’ibice bine by’ingenzi: umutwe, intangiriro/interuro, 

  igihimba n’umwanzuro/umusozo.

  1. Umutwe:

  Umutwe ni igice kibanza k’imbwirwaruhame kigaragaza insanganyamatsiko iyo 

  mbwirwaruhame iri bwibandeho.

  2. Intangiriro / interuro

  Mu ntangiriro uvuga imbwirwaruhame abanza kuvuga abanyacyubahiro bari aho 
  n’abo ubutumwa bugenewe ahereye ku w’imena muri bo akurikije ibyubahiro 
  byabo, gusa akirinda kubavuga mu mazina yabo bwite. Uvuga imbwirwaruhame 

  kandi ageza indamukanyo ku bo abwira. 

  Urugero:

  Nyakubahwa Muyobozi w’Umurenge wa Munanira, 
  Bayobozi b’utugari n’imidugudu,
  Baturage b’Umurenge wa Munanira,
  Nimugire amahoro!”

  Aka ni na ko karango ka mbere k’imbwirwaruhame. Mu ntangiriro kandi ni ho 
  utanga ikiganiro agaragaza ibyo ari buze kuvugaho, akabivuga mu buryo bwihuse 
  cyangwa butatuye, asa n’utera amatsiko abamuteze amatwi ndetse no kubumvisha 

  akamaro k’icyo kiganiro agiye kubagezaho. Iki gice ntikigomba kuba kirekire

  3. Igihimba

  Iki gice ni cyo gice fatizo k’imbwirwaruhame. Ni muri iki gice utanga ikiganiro avuga 
  ingingo yateguye kuvugaho. Ni ngombwa ko izo ngingo azikurikiranya neza ashingiye 
  ku buremere bwazo. Ibi bituma abamutega amatwi batarambirwa kuko aba 
  yahereye ku ngingo zibafitiye akamaro cyane. Iyo bibaye ngombwa ko hari ingero 
  zitangwa, uvuga imbwirwaruhame akoresha ingero zijyanye n’abo abwira cyangwa 
  aho avugira. Kubera ko iki gice gishobora kuba kirekire, utanga ikiganiro mbere yo 
  kujya ku yindi ngingo ashobora kugenda akoresha amagambo yo gukangura abo 

  abwira (urugero: bayobozi, babyeyi, nshuti, bavandimwe...)

  4. Umwanzuro/ Umusozo

  Muri iki gice uvuga imbwirwaruhame asoza yibutsa abamuteze amatwi ingingo 
  z’ingenzi baganiriyeho kugira ngo basigarane ishusho y’ikiganiro. Ni muri iki 
  gice kandi ashobora kugaragaza ibyifuzo, ingamba, inama... bitewe n’imiterere 
  y’ikiganiro. Niba yashishikarizaga abantu kurwanya ibiyobyabwenge arasoza 
  agaragaza ingamba zafatwa mu kubirwanya. Muri iki gice kandi utanga ikiganiro 

  asoza ashimira abari bamuteze amatwi.

  III.2.3. Amabwiriza agenga imbwirwaruhame

  1. Uko imbwirwaruhame itegurwa n’uko isomwa

  Mbere yo gutanga ikiganiro mbwirwaruhame, ugitegura agomba kumenya ibi 
  bikurikira:
  - Ni ngombwa kumenya abo agiye kubwira imbwirwaruhame abo ari bo n’aho 
  ababwirira.
  - Ni iki bashobora kumva? Bari mu kihe kigero k’imyaka? Bakora iki? Ni iki 
  bahuriyeho?
  - Gutegura imbwirwaruhame.
  - Kumva neza insanganyamatsiko y’imbwirwaruhame byaba ngombwa 
  akanasoma ibitabo binyuranye bivuga kuri iyo nsanganyamatsiko.
  - Gukusanya ibyo azavuga mu ngingo zinyuranye z’imbwirwaruhame ashingiye 
  ku byo yasomye cyangwa yabajije abandi.
  - Gushaka intego z’ikiganiro ke akanakora imbata y’ikiganiro ke.

  2. Imyifatire n’imyitwarire y’uvuga imbwirwaruhame

  Utanga ikiganiro mbwirwaruhame agomba kuba:

  a) Yambaye imyambaro idakojeje isoni.
  b) Kumenya guhagarara neza imbere y’abandi nta mususu.
  c) Kuvuga imbwirwaruhame ye adategwa.
  d) Kuraranganya amaso mu bo abwira, kirazira kubatera umugongo no kuba 
  imbata y’urupapuro.
  e) Kurangurura ijwi kugira ngo imbwirwaruhame yumvikane.
  f) Kuvuga atarandaga cyane kugira ngo abamuteze amatwi batarambirwa kandi 
  ntiyihute cyane mu mvugo kugira ngo ibyo avuze birusheho kumvikana.
  g) Kwirinda imvugo nyandagazi.
  h) Kugenda atanga ingero zihuye n’ikigero cy’abo abwira cyangwa se icyo bakora.

  Ikitonderwa:

  Utegura imbwirwaruhame ayitegura yandika, akazayivuga asoma ibyo yanditse, 
  mu rwego rwo kwirinda kuvuga ibiterekeranye no kwisubiramo bya hato na hato. 
  Hashobora kuvugwa imbwirwaruhame ihanitse cyangwa idahanitse, umuntu 
  akayivuga atayiteguye. Ibyo ni iby’abafite iyo mpano si ibya buri wese kuko bigira 
  abahanga babyo. Ibyo bigaragarira cyanecyane nko mu misango y’ubukwe, ku minsi 

  mikuru, mu birori runaka... 

  Umwitozo

  Sobanure ibice bigize imbata y’imbwirwaruhame.

  III.3. Umwandiko: Yagiye ayoboza

  y

  Keza ni mubyara wa Kagabo. Bize ku kigo kimwe cy’amashuri abanza mu cyaro. 
  Keza yaje kujya gukorera mu mujyi wa Kigali, Kagabo aguma mu cyaro. Nyuma 
  y’imyaka isaga irindwi baje guhurira i Kigali. Kagabo yari agiye kuhakorera 
  iyimenyerezamwuga. Yibazaga uko azakora imirimo ye akabura igisubizo, kuko 
  atari azi indimi bakoresha bitewe n’uko hakora Abanyarwanda n’abanyamahanga. 
  Mbere yo kuhagera ariko, yari yarabanje kuganira na Keza kuri terefone cyane 
  ko yari kuzakorera iyimenyerezamwuga aho Keza asanzwe akorera nuko Keza 
  amwizeza ko azamwigisha amwe mu magambo azakoresha mu gihe azaba ahuye 
  n’umuntu utavuga Ikinyarwanda bakumvikana neza. Mu gihe Kagabo yerekezaga i 

  Kigali yahamagaye Keza kuri terefone maze bagirana ikiganiro giteye gitya: 

  Kagabo: Allooo! Mwaramutse Ke? Ni Kagabo. Mbega we! Ntuzi noneho ibyo 
  mbona! Ndabona aha tugeze noneho wagira ngo nageze i Kigali pe!.
  Keza: Eee! Mwaramutse Kaga? Ubu se ushatse kuvuga ko aka kanya waba uhageze? 
  Kereka niba atari imodoka ikuzanye!
  Kagabo: Naje n’ikimodoka kinini sinzi neza aho tugeze. Gusa mbonye hari …Allo! 
  Allooo ! Allo ! uranyumva se?
  Ubwo mu gihe Kagabo yari akivugira kuri terefone, ihuzanzira ryagize ikibazo 
  ntibakomeza kumvikana neza. Keza yahise amwoherereza ubutumwa bugufi 
  bwanditse mu rurimi rw’Igifaransa. Mu kanya gato bongeye guhamagarana noneho 

  birakunda maze bongera kugirana iki kiganiro:

  Keza: Numvise tutumvikana neza, ubanza aho mugeze hari ihuzanzira rike. Harya 

  wahagurutse iyo saa ngahe? 

  Kagabo: Erega sinzi gusoma no kwandika Igifaransa? Ibyo unyandikiye byambereye 

  inshoberamahanga. Abo twicaranye bambwiye ko dusigaje iminota mike tukagera 

  muri gare. 

  Keza: Noneho reka nge kugutegerereza aho zihagarara. Si byo Kaga?

  Kagabo: Yego sha Ke. Umbabarire rwose ntuhave kuko ntahazi. 

  Keza: Humura nuhagera urahibwira. Nimurenga ikiraro kinini cyane, muraba 

  musigaje nk’iminota itanu mukahagera.

  Kagabo: Eee! Ubwo se amazu yaho ameze ate? Icyampa nkaza kugera i Kigali 

  amahoro!

  Keza: Yewe, nuhagera nawe urayibonera. Amazu yaho ni meza cyane… harimo 

  ageretse n’atageretse. Hari imodoka nyinshi, urusaku rw’ibintu binyuranye n’urujya 

  n’uruza rw’abantu… 

  Keza: Ko mbonye ikimodoka kinini kinjira ubwo si icyo mujemo?

  Kagabo: Urabona ari kirekire kandi gifite amabara y’ubururu n’icyatsi?

  Keza: Yego.

  Kagabo: Noneho turahageze. 

  Keza: Yego rwose!

  Kagabo acyururuka imodoka yahise yumva Keza amuhamagaza umunwa, akebutse, 

  amubona iburyo amurembuza, ahagaze inyuma y’aho ya modoka yari iri. Yahise 

  amusanganira aramuramutsa nuko bakomeza baganira muri aya magambo:

  Keza: Muraho neza Kaga? Iminsi myinshi.

  Kagabo: Muraho neza Ke? Yewe, iminsi myinshi koko. Ndabona warakuze cyane. 

  Ndetse wabaye n’ikizungerezi. Bivuze ko wahindutse cyane.

  Keza: Reka kubeshya se sha!

  Kagabo: Ni ukuri ntawamenya ko ari wowe. 

  Keza: Harya ngo uje kwimenyereza umwuga aho nkora? Ko mbona abahakora 

  bavuga indimi zinyuranye? Hari abavuga Icyongereza, Igifaransa, Igiswayire ndetse 

  n’Igishinwa. Ubwo se muri izo ndimi zose uzi izihe? 

  Kagabo: Igiswayire cyo wenda nagerageza kuko ari cyo niyigiraga gusa, izindi ndimi 

  nkazisuzugura. Mbese nshaka kuvuga ko izindi ndimi ntazizi pe!

  Keza: Yewe, nge nta giswayire na gike nzi rwose! Cyakora nzi Igishinwa, Icyongereza 

  n’Igifaransa. Muri izo nta cyo wambeshya. 

  Kagabo: Ubwo rero nange uvuze rumwe muri izo waba ungurishije. 

  Keza: Sinabikora. Ibintu ni magirirane. Mu minsi tuzamarana, nzakwigisha izo utazi 

  nawe unyigishe Igiswayire. Kumenya indimi zinyuranye ni ingenzi. 

  Ubwo Keza yahise abwira Kagabo ngo bagende amushakire ibikoresho bitandukanye 

  azifashisha mu gihe azaba arimo gukora iyimenyerezamwuga. Kagabo ati: “Ahwi! 

  Singe warota ngeze i Kigali !”

  III.3.1. Gusoma no gusobanura umwandiko

  Igikorwa

  Soma umwandiko “Yagiye ayoboza”, ushakemo amagambo udasobanukiwe 
  hanyuma uyasobanure ukurikije uko yakoreshejwe mu mwandiko wifashishije 

  inkoranyamagambo.

  Imyitozo

  Koresha mu nteruro buri jambo muri aya akurikira ukurikije inyito afite mu 

  mwandiko:

  a) Iyimenyerezamwuga 

  b) Ihuzanzira

  c) Inshoberamahanga

  d) Urujya n’uruza 

  III.3.2. Gusoma no kumva umwandiko

  Igikorwa

  Ongera usome umwandiko “Yagiye ayoboza”, hanyuma usubize ibibazo 

  byawubajijweho.

  1. Ni nde uyoboza muri uyu mwandiko? Sobanura igisubizo cyawe.
  2. Ni nde uyobozwa muri uyu mwandiko? Sobanura igisubizo cyawe.
  3. Kagabo ayoboza yifashishije ikihe gikoresho k’itumanaho?
  4. Muri uyu mwandiko, hari aho uyoboza agaragaza impungenge ko ataza 
  kugera aho agiye? Ni ayahe magambo avuga abigaragaza? 
  5. Ni izihe ndimi zavuzwe mu mwandiko zigishwa mu mashuri yisumbuye 
  mu Rwanda? 

  6. Keza yemereye Kagabo kuzamufasha iki?

  III.3.3. Gusoma no gusesengura umwandiko

  Igikorwa

  Ongera usome umwandiko “Yagiye ayoboza”, hanyuma usubize ibibazo 

  bikurikira:

  1. Ni izihe ngingo z’ingenzi dusanga mu mwandiko? 
  2. Ni iyihe mpamvu ituma abanyeshuri bimenyereza umwuga mbere yo 
  kurangiza amashuri yisumbuye?
  3. Iyo Kagabo atagira terefone yari gukora iki kugira ngo ahure na Keza?

  4. Uyu mwandiko ukwigishije iki mu buzima busanzwe?

  III.4. Ururimi n’ubwumvane

  III. 4.1. Inshoza y’ururimi n’ubwumvane n’amafatizo y’ubwumvane

  Igikorwa

  Ongera usome ikiganiro “Yagiye ayoboza” , witegereze imiterere yacyo 
  n’uko abanyarubuga baganira maze ukore ubushakashatsi, utahure inshoza 
  y’ururimi n’ubwumvane, ugaragaze kandi usobanure amafatizo y’ururimi 

  n’ubwumvane

  1. Inshoza y’ururimi n’ubwumvane

  Ururimi ni igikoresho cy’ubwumvane k’ingenzi abantu 
  bifashisha mu gusabana bahanahana ubutumwa. Ururimi 
  rutuma abaruvuga iyo bava bakagera bumvana, umwe
  yavuga, undi agasobanukirwa n’ibyo avuze. Ibyo bituma kandi umuntu abasha kugeza
  ku bandi ibyo atekereza, ibyo yaba azi bo batazi cyangwa se akabashushanyiriza
  amagambo, ibyo yabonye ariko bo batabona n’amaso yabo muri ako kanya 
  bavugana.
  Ni uburyo abantu bakoresha kugira ngo bashobore kumvikana, gutumanaho, 
  bakoresheje amagambo, amarenga cyangwa ibimenyetso. Ubusanzwe ururimi 
  ruba ruteye ukwarwo rukavugwa n’abantu batuye igihugu iki n’iki cyangwa akarere 
  aka n’aka. Ururimi rero ruvugwa n’abantu benshi naho imvugo ni iy’abantu bake 
  cyangwa umuntu ku giti ke.
  Ururimi n’ubwumvane bishobora kwigwa mu mpushya enye z’ingenzi: amafatizo 
  y’ubwumvane, indanguruzi y’ubwumvane, imimaro y’ururimi n’amategeko 

  ngombwa agenga ubwumvane

  2. Amafatizo y’ubwumvane

  Mu mibanire y’abantu ku isi, ururimi ni ingenzi mu gushyigikira ubusabane 
  n’umushyikirano w’abantu. Kugira ngo abantu babane, bavugane, bashyikirane 
  kandi bahuze urugwiro, hagomba kubaho ubwumvane ari bwo bushobozi bwo 
  gutanga amakuru no kuyakira. 
  Kugira ngo amakuru ahererekanywe hari amafatizo y’ubwumvane ya ngombwa ari 

  yo: uvuga, ubwirwa, inzira, ingambo, ikivugwa n’inkurikizo.

  a) Uvuga: Umuntu uvuga ni we ntangiriro akaba n’inkomoko y’ubwumvane. 
  Ni we ugira igitekerezo cyangwa ubutumwa noneho agashaka uburyo bwo 

  kubigeza ku bandi.

  b) Ubwirwa: Ubwirwa ni uwakira ibyo agejejweho n’uvuga. Ubwirwa agomba 
  kumva no gusobanukirwa neza ibyo yabwiwe mbere y’uko atanga igisubizo. 
  Iyo yumvise ibyo yabwiwe, ashobora gusubiza mu magambo, mu nyandiko, 
  ashobora gukoresha ibimenyetso cyangwa ibikorwa. 
  c) Ingambo: Ingambo ni ubutumwa cyangwa inkuru nyirizina uvuga ageza ku wo 
  abwira. Ubwo butumwa ni bwo bwitwa ingambo. 
  Urugero: Umwarimu wigisha inteko z’amazina hari icyo aba ashaka ko 
  umunyeshuri we asobanukirwa. Nubwo umwarimu yavuga byinshi 
  akanabishyira no mu ndirimbo, umunyeshuri akayifata, icyo ashaka kugeza ku 
  bo yigisha ni “inteko z’amazina”, ari yo ngambo.
  d) Inzira: Kugira ngo inkuru igere ku wo igenewe, igomba kugira aho inyura, 
  aho ni ho hitwa “inzira”. Duhereye ku buryo ibivugwa bigenda bikagera ku 
  ubwirwa, habaho inzira mbona nkubone cyangwa inzira mbonera iyo uvuga 

  avugana n’uwo abwira amaso ku yandi banahuza amajwi. 

  Iyo uvuga yumvikanye n’uwo abwira haciyemo akanya, cyangwa se hakoreshejwe 
  ibikoresho bitandukanye nk’ibitabo, ibaruwa, radiyo, tereviziyo, terefone... inzira 
  ikivugwa cyaciyemo iba ibaye inzira iziguye kuko ntibyoroha kumenya ko ubutumwa 
  bwumvikanye cyangwa butumvikanye. Ariko iyo ibikoresho byifashishijwe 
  bituma uvuga n’ubwirwa bahana ubutumwa imbona nkubone, icyo gihe inzira 
  iba ibaye inzira itaziguye /mbonera. (Urugero: Igihe hakoreshejwe ibikoresho 
  by’ikoranabuhanga nka terefone, mudasobwa... abahana ubutumwa bavugana 

  bakanarebana icyarimwe.)

  e) Ikivugwa: kugira ngo uvuga adafatwa nk’indondogozi agomba kugira icyo 
  yerekezaho “ikivugwaho” cyangwa ingingo agushaho. ikivugwa ni icyo 
  abavugana baba bavuganaho kandi bagihuriyeho ndetse bakiziranyeho. 
  f) Inkurikizo/ interamvugo: Ururimi cyangwa imvugo ya nyakuvuga 
  byumvikanisha mu buryo bufatika inshoza y’ahantu cyangwa y’igihe 
  by’ikivugwaho. Inkurikizo cyangwa interamvugo ni ururimi (imvugo cyangwa 
  inyandiko), ibimenyetso cyangwa amarenga uvuga ashobora gukoresha. Iyi 
  mvugo cyangwa inyandiko bitangwa na nyakuvuga kugira ngo byumvwe 
  cyangwa bisomwe na nyakubwirwa. Ibi twabigereranya n’ibyapa byo ku 
  muhanda biyobora gusa ababiziranyeho. Ni bo baba basobanukiwe neza 

  ubutumwa butangwa cyangwa ikivugwa na byo. 

  Urugero: Abanyarwanda bakoresha Ikinyarwanda nk’ururimi rwabo rubafasha 
  kungurana ibitekerezo. Bararuvuga, bakoresha amarenga ndetse n’ibimenyetso 

  byose bigatuma bagezanyaho ubutumwa bafite.

  Imyitozo

  Tekereza ku munyamakuru runaka urimo kunyuza ikiganiro kuri radiyo Rwanda 
  avuga ku kwimakaza uburinganire n’ubwuzuzanye maze ugaragaze amafatizo 

  y’ubwumvane akurikira: uvuga, ubwirwa, inzira, ingambo, ikivugwa n’inkurikizo.

  III. 4.2. Indanguruzi y’ubwumvane, imimaro y’ubwumvane 

  Igikorwa

  Ongera usome umwandiko “Yagiye ayoboza” maze ukore ubushakashatsi 
  usobanure kandi ushushanye indanguruzi y’ubwumvane, utahure imimaro 

  y’ubwumvane n’amategeko agenga ubwumvane

  1. Indanguruzi y’ubwumvane

  Indanguruzi ni uburyo bwo gusobanura ubwumvane bushushanyije. Dore uko 

  ubwumvane bugenda bukurikije indanguruzi yabwo.

  J

  Ibisobanuro ku ndanguruzi

  Ubwumvane muri rusange burimo amoko atatu:

  a) Ubwumvane mbonera: Ni ubwumvane buboneka hagati y’abantu bavugana 
  barebana. Icyo gihe umwe aravuga, undi akamusubiza. 
  b) Ubwumvane nziguro: Igihe abantu bavugana begeranye cyangwa bategeranye 
  bakifashisha ibikoresho byo kubahuza kugira ngo bashyikirane. 
  c) Ubwumvane mberebyombi: Ubu bwumvane bukusanyiriza hamwe 
  ubwumvane mbonera n’ubwumvane nziguro kugira ngo ubwumvane 

  burusheho kugenda neza. 

  2. Imimaro y’ubwumvane

  Ururimi ni igikoresho k’ingenzi mu buzima bw’umuntu. Abantu bose iyo bava 
  bakagera iyo bashyikirana mu biganiro, mu mbwirwaruhame, mu ikinamico, mu 
  misango y’ubukwe... bakoresha ururimi. Uwagize ikibazo akagira ubumuga bwo 
  kutavuga, bwo kudasohora ijwi, agira uburyo yihariye acishamo ubutumwa bwe 
  bukagera ku bo ashaka ko bamwumva. Abahanga mu iyigandimi, basanze ururimi 
  rugira imimaro myinshi, ariko iy’ingenzi ni umumaro nyakuvuga, umumaro 

  nyakubwirwa, umumaro nkurikizo, umumaro nyanzira, umumaro nyangambo.

  a) Umumaro nyakuvuga

  Uvuga yifashisha ururimi cyangwa imvugo kugira ngo avuge, yumvikanishe mu 
  buryo butaziguye akamuri ku mutima. Bamwe bawita kandi umumaro nsesekaza 

  cyangwa nsesekazamutima.

  Ingero:

  - Kagabo ati: “Ahwi! Singe warota ngeze i Kigali!”
  - Mbega we! Ntuzi noneho ibyo mbona!

  - Icyampa nkaza kugera i Kigali amahoro!

  b) Umumaro nyakubwirwa

  Izingiro ry’uyu mumaro ni nyakubwirwa. Wumvisha ubwirwa ko ari we shingiro, ko 
  ari we urebwa n’ubwumvane. Hakoreshwa ngenga ya kabiri hagamijwe:
  Gusobanura ubwirwa mu bandi, kumutegura cyangwa kumuhwitura kugira ngo 
  yakire ibyo agiye kubwirwa…
  Uyu mumaro ugaragarira cyanecyane mu nteko no mu mvugo yumvikanisha 

  guhamagara

  Ingero:

  Igihe utanga ikiganiro kuri SIDA, ugasobanura uko yamenyekanye, uko yandura, uko
  ivurwa, ubushakashatsi ku miti n’inkingo… Noneho ukarangiza wereka abo ubwira 

  ko ruriye abandi rutabibagiwe ko na bo ishobora kubageraho baramutse batirinze.

  c) Umumaro nkurikizo

  Ni ibimenyetso byose byerekana icyo ubutumwa bwerekejeho. Amagambo 
  akoreshwa aha uyabwirwa n’ishusho y’ahantu cyangwa y’ibihe ibivugwa 

  bihererejweho. Bamwe bawita kandi umumaro ndengarurimi cyangwa nsobanuzi.

  Ingero

  - Ubu se ushatse kuvuga ko aka kanya waba uhageze?
  - Mbese nshaka kuvuga ko izindi ndimi ntazizi pe!

  - Bivuze ko wahindutse cyane

  d) Umumaro nyabusizi (nyaburanga/nyangambo)

  Mu bwumvane, inzira yose igira uburyo bwayo. Nyakuvuga yifashisha ururimi, 
  bityo agakoresha imvugo cyangwa inyandiko. Imiryohere y’inganzo yose uzayisanga 
  muri uyu mumaro. Injyana, isubirajwi, isubirajambo, amoko y’imizimizo cyangwa 
  inyandiko inogeye amaso ndetse n’amagambo y’ikivugwa uko yakabaye hatitaweho 
  ibisobanuro byayo, ibyo byose bigaragaza umumaro nyangambo w’ururimi bita 

  kandi nyabusizi.

  Urugero:

  «Nsanze ari ijuru ry’umwezi
  Nange mpimbiraho umwato
  Ni ko kumwita umwanga kurutwa
  Nsubiye mwita Marebe yera
  Kandi atembaho amaribori
  Ni umutako w’urutanisha
  Ni ubutijima bw’urukundo
  Ni urukenyerero rw’inkindi
  Nkunda inkesha ze z’umukwira. »

  (Rugamba C., Amibukiro, pp.34).

  e) Umumaro nyanzira

  Uyu mumaro tuwusanga mu magambo ya nyakuvuga mu gihe atangiye, akomeje 
  cyangwa se asubitse ubwumvane cyangwa se agenzura ko umuyoboro (inzira) 
  ari ntamakemwa. Iyi nzira y’ubwumvane ishobora kuba umurongo wa terefone, 
  ishusho, igishushanyo cyangwa se n’ibindi bikoresho by’itumanaho byakora nka 
  terefone. Aha rero ururimi rugira umumaro wo gutangira, gukomeza, gusigasira, 

  gusubika, gusubukura cyangwa se guhagarika ubwumvane.

  Ingero:
  Allo!
  Allo ! uranyumva se ?
  Si byo Kaga?
  Mwaramutse ke?

  f) Umumaro nyakivugwa

  Iyo umuntu avuga hari ubutumwa cyangwa amakuru aba ashaka gutanga, akaba ari 

  amakuru afitiye gihamya.

  Dore uko imimaro y’ubwumvane igaragara ku ndanguruzi y’ubwumvane:

  J

  Ikitonderwa:

  Nta nyandiko cyangwa umwandiko wiharirwa n’umumaro w’ururimi umwe gusa.
  Imimaro myinshi ishobora kugaragarira icyarimwe mu mwandiko cyangwa 
  mu kivugwa kimwe mu buryo no mu bwiganze butandukanye. Cyakora kugira
  ngo itumanaho ribe ryuzuye imimaro yose igomba kuba irimo akaba ari na byo

  bitandukanya imvugo y’umuntu n’iy’inyamaswa.

  3. Amategeko agenga ubwumvane

  Kugira ngo ubwumvane bushoboke, hari amategeko ngombwa agomba kubahirizwa.
  Uvuga n’ubwirwa bagomba:
  a) Guhuza inkurikizo: uvuga n’ubwirwa bagomba kuba bahuje ururimi cyangwa 
  ibimenyetso bakoresha.
  b) Guhurira ku kivugwa: uvuga n’ubwirwa bagomba kuba baziranye ku kivugwa. 
  Iyo bataziranye ku kivugwa ntibashobora kumvikana.
  c) Guhuza inzira: uvuga n’ubwirwa bagomba guhuza uburyo bakoresha kugira 
  ngo bumvikane. Niba ari terefone bombi bagomba kuba bayifite, yaba ari 

  ibaruwa, bombi bakaba bazi gusoma.

  Imyitozo

  1. Mu Rwanda, iyo Abanyarwanda bashyikirana, bakoresha inzira 
  zitandukanye.
  Andika inzira zose ubona zishoboka zaba zikoreshwa n’uvuga kugira ngo 
  ikivugwa kigere ku ubwirwa.
  2. Wifashishije indanguruzi y’ubwumvane, garagaza amasano agenga 
  ubwumvane mu kiganiro “Yagiye ayoboza”

  III.5. Imyitozo y’ubushobozi ngiro bw’umunyeshuri

  Tegura imbwirwaruhame ku nsanganyamatsiko wihitiyemo, uyibwire 

  abanyeshuri bagenzi bawe.

  Ubu nshobora:

  - Gusobanurira imbaga ibijyanye n’uburinganire n’ubwuzuzanye 
  bw’ibitsina byombi. 
  - Gukoresha imvugo yimakaza ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye. 
  - Kuvuga nshize amanga imbere y’abantu kandi numvikanisha 
  ibitekerezo byange. 
  - Kwandika no kuvugira mu ruhame imbwirwaruhame.
  - Gusesengura ubutumwa butandukanye ngaragaza amafatizo 
  n’indanguruzi by’ubwumvane. 
  Ubu ndangwa no:
  - Gutoza abandi uburinganire n’ubwuzuzanye mu muryango. 
  - Kugaragaza imyitwarire iteza imbere uburinganire n’ubwuzuzanye.
  - Kugira uruhare mu kunga imiryango igaragaramo amakimbirane

  III.6. Isuzuma risoza umutwe wa gatatu
  Umwandiko: Bamumaze amatsiko

  Muneza ni umwana warererwaga kwa sekuru. Yigaga mu mashuri abanza. 
  Yarangwaga no kugira amatsiko ndetse no kubaza ibibazo binyuranye ku byo 
  adasobanukiwe.
  Umunsi umwe avuye ku ishuri asanga sekuru yicaye mu ruganiriro asoma 
  ikinyamakuru. Muneza ahageze aramusuhuza yicara iruhande rwe maze batangira 
  kureba tereviziyo. Harimo ikiganiro cy’umunyamakuru waganiraga n’abanyeshuri 
  bo mu mwaka wa gatandatu w’amashuri yisumbuye bavuga ku buringanire 
  n’ubwuzuzanye mu iterambere ry’Igihugu.
  Nyuma yo kumva ibyavugwaga muri icyo kiganiro, Muneza araterura abaza sekuru 
  ibibazo binyuranye ku buringanire n’ubwuzuzanye. Sekuru yamuhaye rugari maze 

  bagirana ikiganiro gikurikira:

  Muneza: Ariko sogoku! Ko muri iki gihe ibiganiro byinshi bivuga ku buringanire
  n’ubwuzuzanye, kera ntibwabagaho?
  Sekuru: Kera uburinganire n’ubwuzuzanye byahozeho ariko ntibyabuzaga ko bimwe 
  mu biranga uburinganire n’ubwuzuzanye muri iki gihe bikumirwa kubera umuco 
  w’Abanyarwanda.
  Muneza: Ni nk’ibihe mwambwira se byagaragazaga uburinganire n’ubwuzuzanye?
  Sekuru: Nko mu buyobozi umwami yimanaga n’umugabekazi, birumvikana 
  ko umwami atafataga ibyemezo wenyine ahubwo yabifataga agishije inama 
  umugabekazi. Ikindi kandi hari n’abategarugori banyuranye bagaragaraga mu mirimo 
  ikomeye y’ibwami. Urugero naguha ni abasizi b’abategarugori nka Nyirarumaga na 
  Nyirakunge babaye abasizi bakomeye.
  Umurimo w’ubusizi, wari umwe mu mirimo ikomeye yagengwaga n’ibwami, 
  kuba butarahezaga abategarugori, ni ikimenyetso gikomeye cy’uburinganire 
  n’ubwuzuzanye.
  Muneza: Biragaragara ko mu muco nyarwanda ubuyobozi bwarangwagamo 
  uburinganire n’ubwuzuzanye. None se ko mwambwiye ko hari bimwe mu biranga 
  uburinganire muri iki gihe byakumirwaga kubera umwihariko w’umuco nyarwanda. 
  Uwo mwihariko ni nk’uwuhe?
  Sekuru: Umuco nyarwanda hari imirimo imwe n’imwe wageneraga abagore 
  hakaba n’indi mirimo wageneraga abagabo, ku buryo cyaziraga ko ukora imirimo 
  itakugenewe. Nta mugore wagombaga kubaka, kujya ku itabaro, gukama inka, 
  korora inzuki n’ibindi. Nta mugabo washoboraga koza ibikoresho byo mu rugo 
  cyangwa se guheka umwana, guteka n’ibindi.
  Birumvikara ko hari umwihariko wa buri muntu mu mirimo yo mu rugo.
  Ikindi kandi aho amashuri aziye mu Rwanda, ababyeyi bahaga umwanya wa mbere 
  abana b’abahungu ngo bage ku ishuri naho abakobwa bo, basigaraga mu rugo 
  bafasha ba nyina imirimo yo mu rugo.
  Muneza: Sogoku! Ko twize ko Ndabaga yari umukobwa kandi ko yagiye gukura se 
  ku rugerero hari icyo ubiziho?
  Sekuru: Ibyo byabayeho ariko uzabisome neza, kugira ngo abikore yabanje 
  kwiyoberanya ku buryo yagiye ku rugerero yitwa ko ari umuhungu. Hejuru y’ibyo 
  nkubwiye hari imwe mu migani ya Kinyarwanda igaragaza ko hari aho umuco 
  nyarwanda wakumiraga umugore mu buringanire n’ubwuzuzanye.
  Bakiganira haza akana kiganaga na Muneza kamubwira ko igihe cyo gusubira ku 
  ishuri kigeze. Muneza ashimira sekuru, ajyana na wa mwana ariko Muneza agenda 
  agifite amatsiko menshi ku byo sekuru yari amaze kumubwira. Bageze ku ishuri mu 
  karuhuko ka saa kenda, Muneza yegera umwarimu we, atangira kumubaza ku byo 
  sekuru yari yamubwiye.
  Muneza: Sogokuru yambwiye ko hari imigani y’imigenurano yagaragazaga ko 
  umuco nyarwanda wakumiraga bimwe mu bigaragaza uburinganire n’ubwuzuzanye 

  muri iki gihe ni nk’iyihe?

  Umwarimu: Ibyo sogokuru wawe yakubwiye ni byo, umuco nyarwanda wo hambere 
  wagaragazaga ko umugore nta cyo yakora ngo kige imbere nk’uko umugabo 
  yagikoraga. Ni yo mpamvu bacaga umugani utajyanye n’igihe tugezemo bavuga 
  ngo: “Umugore arabyina ntasimbuka”. Mu rugo, nta mugabo wagombaga kumva 
  ibitekerezo by’umugore, urugo rwatekererezwaga n’umugabo gusa. Baravugaga 
  ngo: “Uruvuze umugore ruvuga umuhoro” bakongera ngo: “Umugore abyara 
  uwawe ntaba uwawe”, “Umugore ntajya kurarika, iyo araritse abuza n’uwari 
  kuza.” Cyakora ubu muri iki gihe, si ko bimeze kuko umugore ahabwa ubushobozi 
  nk’ubw’umugabo, akagira ijambo nk’iry’umugabo, akagira uruhare muri byose.
  Mu gihe umwarimu we yari akimusobanurira, inzogera yo kwinjira iravuga, 
  Muneza aramushimira, asubira mu ishuri. Agenda atekereza ku bisobanuro yahawe 
  na sekuru ndetse n’ibyo yahawe n’umwarimu we, yiyemeza kujya abiganiriza 
  bagenzi be kugira ngo barusheho kwimakaza uburinganire n’ubwuzuzanye. 
  Nyuma y’amasomo ataha mu rugo ari na ko agenda yibaza ku byo yakora kugira 
  ngo aharanire kwimakaza uburinganire n’ubwuzuzanye. Mu mutima aribwira ati: 
  “Kuva ubu, nge ngiye guharanira uburenganzira bwa buri wese; sinzongera guharira 
  mushiki wange imirimo imwe n’imwe ngo ni we igenewe, tuzajya dufatanya mu byo 

  dukora byose.”

  I. Ibibazo byo kumva no gusesengura umwandiko

  1. Ni uwuhe munyarubuga mukuru muri uyu mwandiko? Kubera iki?
  2. Tanga ingero nibura ebyiri zigaragaza ko uburinganire n’ubwuzuzanye hari 
  aho bwagaragaraga ku ngoma ya cyami.
  3. Ese umuco nyarwanda wimakazaga ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye 
  bw’ibitsina byombi? Sobanura igisubizo cyawe.
  4. Ni gute Ndabaga yabashije kujya gukura se ku rugerero? Sobanura igisubizo 
  cyawe wifashishije ubundi bumenyi wasomye cyangwa wabwiwe.
  5. Mu ishuri mwigamo ni iki kerekana ko uburinganire n’ubwuzuzanye ndetse 

  n’uburezi budaheza byubahirizwa ?

  6. Ni irihe somo uyu mwandiko ugusigiye

  II. Ibibazo by’inyunguramagambo 
  1. Koresha amagambo akurikira mu nteruro:
  a) Gukumira
  b) Guterura ikiganiro
  c) Kwiyoberanya 
  d) Gukura se
  2. Simbuza amagambo atsindagiye ayo mu mwandiko bihuje inyito:
  a) Umugore ntiyahabwaga agaciro kangana n’ak’umugabo mu muco nyarwanda.
  b) Mu Rwanda, nyina w’umwami yategekanaga n’umwami.
  III. Ibibazo ku mbwirwaruhame no ku rurimi n’ubwumvane
  1. Imbwirwaruhame ni iki?
  2. Vuga ibyitabwaho mbere yo gutanga imbwirwaruhame.
  3. Sobanura uko umuntu yifata n’uko yitwara avuga imbwirwaruhame. 
  4. Kugira ngo ubwumvane bushoboke ni ibiki bigomba kubahirizwa hagati 
  y’uvuga n’ubwirwa?

  5. Vuga amafatizo y’ubwumvane unayasobanure mu magambo make.

  IV. Ihangamwandiko
  Ishyire mu mwanya w’umunyeshuri uhagarariye abandi, maze utegure 
  imbwirwaruhame ku buringanire n’ubwuzuzanye, uzavuga ku itariki ya 8 Werurwe 

  ku munsi w’abari n’abategarugori.

  UMUTWE 2:UMUCO NYARWANDAUMUTWE 4: IMIYOBORERE MYIZA