kanda hano ukurikirane isomo RY’IKINYARWANDA: UMWANDIKO nzirinda ikinti cyose cyanshora mubusambanyi

Click https://youtu.be/OvK1CyAUUoQ link to open resource.