kanda hano ukurikirane isomo RY’IKINYARWANDA:INKURU:Yabaye intangarugero|GUKORESHA AMAGAMBO MASHYA MU NTERURO

Click https://youtu.be/dT7Jo2OQutI link to open resource.