Imikoranire y’ishuri ry’inshuke n’abafatanyabikorwa

UmuringaFezaZahabu
• Inama rusange y’ababyeyi iterana nibura rimwe mu gihembwe.
• Ababyeyi bagomba kugira uruhare mu burezi bw’abana babo baba hafi bakanabagira inama
• Iyo hari ingingo zikeneye kuganirwaho, ishuri ritumira ababyeyi bagakorana inama.
• Ababyeyi bemerewe gusura ishuri ku mpamvu zitandukanye
• Ababyeyi ni abakorerabushake ku ishuri bagomba gusangiza abakozi cyangwa abanyeshuri ubunararibonye bwabo.
• Ishuri rigomba kugira komite y’ababyeyi ifasha mu micungire yaryo.
• Komite zihura igihe cyose bikenewe.
• Ababyeyi bagomba kugira uruhare mu kugaburira abana ku ishuri.
• Ababyeyi bagomba guhugurwa ku ngingo zijyanye n’uburezi, imirire, ubuzima, isuku n’isukura bigakorwa mu nama zitandukanye n’imiganda
• Ishuri rishyiraho uburyo bw’imikoranire hagati yaryo n’abafatanyabikorwa
Ababyeyi bagomba guhugurwa ku ngingo zijyanye n’uburezi, imirire, ubuzima, isuku n’isukura bigakorwa binyuze mu mahugurwa ategurwa n’ikigoNi kimwe no muri 

Last modified: Tuesday, 8 February 2022, 1:16 PM