Ibikorwa bigamije iterambere mu gihagararo n’imiyego

UmuringaFezaZahabu
Gahunda y’ibikorwa ya buri munsi iteganya umwanya ugenewe ibikorwa by’imikino ngororamubiriNi kimwe no mu MuringaNi kimwe no mu Muringa
Ingengabihe y’icyumweru n’isaranganyamasomo bigomba kugaragaza ibikorwa bibera hanze y’ishuri bigamije kuzamura imiyego y’ingingo nini binyuze
mu mupira w’amaguru, gusimbuka, kwiruka, kurira, kubyina, guhamya intego, gutera/ kujugunya
Ni kimwe no mu MuringaNi kimwe no mu Muringa
Ingengabihe y’icyumweru n’isaranganyamasomo bigomba kugaragaza ibikorwa bigamije kuzamura imiyego y’ingingo nto harimo kwandika, gutera amarangi,
gutaka, gushushanya, gusiga amabara, gutungira, gukata, komeka, gukora imitako, kubumba, gucomekeranya, kubaka bakoresheje ibikoresho biboneka aho ishuri riri
Ni kimwe no mu MuringaNi kimwe no mu Muringa

Last modified: Tuesday, 8 February 2022, 1:13 PM