Serivisi zigenerwa abana bafite ibibazo byihariye

UmuringaFezaZahabu
Abarimu bagomba guhabwa ubumenyi bw’ibanze mu kumenya no gukemura ibibazo by’abana bafite ibibazo byihariye kandi bakamenya kubitaho batabinubira, no kumenya abakeye koherezwa mu bigo bibitaho by’umwiharikoNi kimwe no mu MuringaIshuri rigomba kugirana amasezerano n’itsinda rifasha abana bafite ibibazo byihariye, abarimu na bo bagahabwa ubumenyi bubafasha gukorana n’abo bana
--Ishuri rigomba kugira gahunda y’imyigire ya buri mwana
Ingengabihe y’ishuri, uburyo bukoreshwa mu kwigisha, uburyo bigamo, ibikoresho, ibikinisho n’imfashanyigisho bigomba korohereza abana bo mu byiciro bitandukanye buri wese ku bushobozi bweNi kimwe no mu MuringaNi kimwe no mu
Muringa
Hari ibikoresho bimwe na bimwe bikorwa na mwarimu mu rwego rwo gufasha abana bafite ibibazo byihariyeNi kimwe no mu MuringaIshuri rigomba kugira inyubako n’ibikoresho byorohereza abana bafite ibibazo byihariye: ikibaho abana bashyikira, inzira itariho
amadaraza, n’ibikoresho byihariye bifashisha
--Nta vangura rigomba kugaragara haba mu gushaka abakozi cyangwa kwakira abana mu kigo k’ishuri

Last modified: Tuesday, 8 February 2022, 1:08 PM