Ikigwa 5: Uburezi budaheza

ibonezaIbonezabuzima rizamo gutekereza ukuntu abana bose babasha gukora imyitozo ngororamubiri, ariko abana bamwe na bamwe mu ishuri ryawe bashobora kuba bafite ibibazo runaka bituma batakora imiyego cyane. Ni ingenzi kubakorera ibikorwa byabo ariko bitabaheje bagasigara nta kintu bari gukora mu bikorwa runaka nk’abandi bana.

Buri mwana wese mu ishuri ryawe arihariye, afite ubushobozi n’aho akomeye mu buryo bwihariye. Rimwe na rimwe abana bashobora kubona ibikorwa bimwe byoroshye bakanabikora biboroheye. Mu kindi gihe ushobora gusanga hari abana bisaba ubundi bufasha kugira babashe gukora ibikorwa bimwe na bimwe.

Cyane Cyane mu Ibonezabuzima ushobora gukenera kwimenyereza cyangwa guhindurira abana bamwe ibikorwa runaka kugira ngo utabaheza. Ubitekerejeho nanone ushobora gukora amatsinda ukavanga abana bashoboye cyane na ba bandi bakeneye ubufasha. Ibikorwa byose bigomba gutandukanywa bihagije kugira ngo abana bose mu bushobozi bwabo bakore. Buri mwana wese afite uburenganzira bwo gukina kuko bibafasha gutera imbere mu buryo bwose. Aha niho nka mwarimu washaka imikino igendanye n’abana ibafasha gutera imbere bakanisanzura mu bandi.

Hano hari ibitekerezo bimwe na bimwe byagufasha mu gutegurira uburezi budaheza mu ishuri:

  • ​​ Menya neza ko abana bose bari mu bikorwa bitandukanye byo mu mikino bakinira hanze cyangwa imbere mu ishuri. Urugero: Niba ari umwanya w’uruziga, reba neza ko abana bose bari mu ruziga, niba batabasha guhagarara, bashakire intebe ariko babane n’abandi mu ruziga.
  • ​​ Niba abana bamwe babona ibice bimwe by’ibikorwa bikomeye, umurezi yabigabanyamo ibindi bikorwa bito kuburyo buri mwana ahabwa igikorwa urugero: Niba batabasha kwiruka, basabe kugenda, gusimbuka cyangwa gukora ibindi bikorwa biboroheye. Iyo bari mu bikorwa bitandukanye nko kwiruka buzuza amacupa n’amazi, basabe kuzuza amacupa banayavidura bumve nabo bashyizwe mu bikorwa.
  • ​​ Shyira abana mu bikorwa byo mu matsinda kugira bumve bahawe agaciro banashobora kugira umusanzu wabo batanga mu itsinda. Muri ubu buryo, hamwe n’ubufasha buvuye muri bagenzi babo, bumva bashyigikiwe bikabafasha mu ibonezabuzima.
  • ​​ Shaka ahantu heza ku bana bafite ibibazo bitandukanye by’ingingo kuburyo babasha gukora imiyego no kubaha imyitozo ngororamubiri bashobora ariko itabagiraho ingaruka ku mubiri wabo. Ha buri mwana kunezezwa n’imyitozo ngororamubiri kuburyo badasigazwa inyuma.
  • ​​ Mu gukinira mu matsinda, vanga abana bafite ubushobozi butandukanye unabashinge imikoro itandukanye. Ushobora no kubasaba kuyobora imikino imwe n’imwe cyangwa ukabaha ibikorwa by’umwihariko kugira ububakemo icyizere.
  • ​​ Baza abana bafite ibibazo bitandukanye imyotozo ngororamubiri bakunda. Basabe kuyikora inshuro nyinshi zishoboka kuburyo umubiri wabo uzagenda umenyera.

Last modified: Wednesday, 16 February 2022, 5:36 PM