Ikigwa 5: Imyigishirize ishingiye ku nsanganyamatsiko

Ibitekerezo by’ibonezabuzima byashyirwa mu bindi bikorwa bitandukanye bikorwa mu mwaka.

Imyigishirize ishingiye ku nsanganyamatsiko bisobanura ko insanganyamatsiko imwe ya kwifashishwa mu kwiga iki kigwa cy’ibonezabuzima hanyuma ibikorwa by’ibonezabuzima bakagira ihuriro n’ibindi byigwa.

Dukoresheje imyigishirize ishingiye ku nsanganyamatsiko, tuzareba Ibonezabuzima binyuze muri izi mbumbanyigisho, n’inyigisho byo mu bumenyi bw’ibidukikije.

ImyakaImbumbanyigishoInyigisho
Umwaka wa 1-3 
(Imyaka iri hagati 3-6)
Abantu naho batuyeUmubiri wange
Umwaka wa 1-3 
(Imyaka iri hagati 3-6)
IbinyabuzimaInyamanswa


Hano hari ingero n’ibitekerezo bitandukanye by’ibikorwa wakorana n’abana mu ishuri ryawe mu kwagura Ibonezabuzima iyo uri kwigisha izi mbumbanyigisho, n’inyigisho ebyiri bivuye mu bumenyi bw’ibidukikije, ku bana bo mu mwaka wa 1-3.

Imbumbanyigisho: Abantu naho batuye

Inyigisho: Umubiri wange

  • Mwarimu asabe abana gukora uruziga runini hanze cyangwa imbere mu ishuri. Mwarimu asabe abana gukurikira imiyego ari kubereka cyangwa ari gukoraho, na bo bamwigane bakore nkuko ari kubikora; aho akoze bahakore cyangwa baherekanye bavuga uko icyo gice k’umubiri cyitwa.
     
  • Umurezi yashushanya ibiziga bitandukanye hanze y, ishuri yarangiza agashushanya muri buri ruziga igice cy’umubiri maze asabe abana kumva neza igice cy’umubiri ari buvuge, biruke bibumbira muri urwo kiziga, nibakigeramo bose avuge ikindi gice cy’umubiri maze abana bashake uruziga gishushanyijemo,biruke bakijyamo gutyo gutyo.
     
  • Mu ruziga, umwarimuyasaba abana kuririmba” head, shoulders, knees and toes”. Uko abana baririmba niko banakora ku gice cy’umubiri wabo bari kuririmba. Ubundi buryo nuko umwarimu yabayobora aririmba maze abana bo bagakurikirana ibyo umwarimu ari gukora, babyigana.
     
  • Hamwe n’abana mu ruziga, umwarimu akore ku gice runaka k’umubiri asabe abana kuvuga uko wacyitaho. Umwarimu yanayobora akabereka uburyo bagirira umubiri wabo isuku, abana na bo bakigana ibyo ari gukora. Urugero: Umusatsi –ita ku musatsi wawe uwumesamo buri munsi unawusokoza. Umwarimu agakina afura mu mutwe akanahasokoza abana na bo bakamwigana.

Last modified: Wednesday, 16 February 2022, 5:36 PM