Ikigwa 4: Ubushobozi bw'umwana urangije ikiciro cya mashuri y'inshuke

UmucoMu birebana n’Ubugeni n’Umuco, umwana urangije ikiciro cy’inshuke azaba ashobora:

  • ​​ Gushushanya yifashishije  ibikoresho mu buryo bworoheje  no kugaragaza ibitekerezo n’imbamutima  bye ku bishushanyo yakoze
  • ​​ Gutaka ibishushanyo binyuranye yifashishije amabara atandukanye
  •  Kubaka amashusho anyuranye ahereye ku bice biyagize no gushima icyo yagezeho
  •  Kubumba amashusho yigana ibikoresho binyuranye abona aho atuye no kuvuga ku gihangano cye
  •  Gukora ibikoresho n’ibikinisho byo mu bukorikori yifashishije ibikoresho biboneka aho batuye, akoresheje uburyo bunyuranye
  •  Kuririmba indirimbo n’imbyino zinyuranye zo mu muco nyarwada n’iz’ahandi yizihiwe no kwihimbira indirimbo n’imbyino
  •  Gukoresha ibikoresho bya Muzika akunze kubona  aho atuye yifitiye icyizere

Last modified: Wednesday, 16 February 2022, 5:33 PM