Ikigwa 4: Intego

UmucoNyuma y’iki kigwa  abarezi bazaba bashobora:

  • ​​ Gusobanura akamaro ko guteza imbere kwishimira ibihangano mberajisho n’indirimbo mu bana
  • ​​ Kuyobora abana neza mu bikorwa bitandukanye by’ubugeni n’umuco
     byaba hanze cyangwa ’imbere mu ishuri
  • ​​ Kwimakaza umuco wo kwishimira ubugeni bibafasha kwisobanurira isi ibakikije no guhanga udushya
  • ​​ Kumva neza uburyo bakangurira ababyeyi  uruhare rwabo mu burezi burambye bw’abana babo no gushyiraho ubusabane hagati y’abarezi n’ababyeyi
  • ​​ Kumva neza uburyo bakangurira ababyeyi kubigiramo uruhare mu burezi burambye bw’abana babo no gushyiraho ubusabane hagati y’Abarezi n’ababyeyi
  •  Kwemera no kumva akamaro ko gushyira abana bose mu bikorwa bitandukanye nta uhejwe baha imikoro yisumbuyeho abashoboye bagafasha abakiri inyuma
  •  Gukoresha ubumenyi ku buryo butandukanye mu gusuzuma iterembere ry’umwna muri iki kigwa


Last modified: Wednesday, 16 February 2022, 5:31 PM