Ikigwa 4: Intangiriro

umuco 1
Ibitekerezo by’abana mu Bugeni n’umuco bitangira abana bakiri bato  cyane bataratangira ishuri, mu rugo reroumubyeyi cyangwa umurezi bakwiye kuririmbira umwana, kubyinana na we, kumusomera inkuru  cyangwa bakamushishikariza gukora  ibindi bikorwa byo guhanga udushya. Iyo umwana atangiye mu mashuri y’inshuke, ibi birakomeza, ariko noneho mu buryo bwateguwe.

Iyi mbonerahamwe y’Ubugeni n’umuco irimo Ubugeni mberajisho nko gushushanya, gusiga amarangi, gukata, n’ubukorikori ndetse n’indirimbo n’umuziki.


Last modified: Wednesday, 16 February 2022, 5:30 PM