Skip to main content
  • Welcome to the upgraded REB e-learning. This is not a new platform. It has just been upgraded. You will be able to find your courses and other materials, but only organized differently. For any support, you may call the following number 0788734348

Ikigwa 2: Isuzuma

 Isuzuma

Isuzuma ryateguwe rigomba kubaho mu mwaka, mu buryo buhoraho. Muri ubu buryo umurezi ashobora gukusanya amakuru  yerekana  iterambere ry’umwana mu myigire ye bijyanye no kugera ku bushobozi ategerejweho.

Isuzuma rishobora gukorwa mu byiciro by’ibikorwa bya buri munsi hagamijwe gukusanya amakuru y’ibyo umwana yagezeho ugereranyije nibyo ategerejwe kuba ashoboye.

Ingero z’Ibyo wagenderaho mu Mibare y’umwaka wa 1, 2 na 3.

Abana bagomba kuba bagaragaza ubushobozi bwo:

​​ Kuririmba, kuvuga imivugo babara bigendanye n’amabwiriza babahaye

​​ Gukurikiranya, anashyira mu matsinda hakurikijwe amabwiriza

​​ Kugereranya ibintu bibiri akurikije ingano n’ubugari.

​​ Gukora ibikorwa bamusabye mu gihe bamuhaye.

​​ Gutandukanya amafaranga n’ibindi bintu no kuvuga akamaro kayo.

​​ Kwerekana aho ibintu biherereye akoresheje indangahantu nyazo.


Last modified: Wednesday, 16 February 2022, 5:24 PM
Table of contents