Ikigwa 2: Intangiriro

Imibare 1

Ibikorwa by’Imibare ni uburyo bwiza bwo gutanga ifatiro rihamye ry’Umwana mu mibare mu kiciro k’amashuri abanza rikananoza iterambere mu ngeri zose.

Porogaramu y’imibare yakozwe mu buryo buteza imbere ubushobozi bw’umwana mu mitekerereze ye n’inyurabwenge, ubushakashatsi no gukemura ibibazo.

Imibare inafasha guteza imbere umuco wo gukorera hamwe mu itsinda, gusangira ibikoresho, gutegura ibintu no gukora ibintu ku murongo.


Last modified: Wednesday, 16 February 2022, 5:20 PM