Skip to main content
  • Welcome to the upgraded REB e-learning. This is not a new platform. It has just been upgraded. You will be able to find your courses and other materials, but only organized differently. For any support, you may call the following number 0788734348

Ikigwa 1: Ubushobozi bw'umwana urangije ikiciro cya mashuri y'inshuke

18

  • Umwana urangije ikiciro k’inshuke, mu Bumenyi bw’ibidukikije agomba kuba:
  •  Kwerekana ko yiyizi nk’umuntu mu muryango, akanumva ko abantu bagira ibyo bahuriraho nibyo batandukaniraho.
  •  Azi kurinda umubiri we awugirira isuku, arya indyo yuzuye anirinda akanarinda abandi indwara.
  •  Yerekana ko azi ibimera, inyamanswa, ibintu kamere n’ibikorwa na muntu asanga mu mudugudu no kubyitaho, kubibungabunga, kubana na byo no gushima Imana yabiremye.
  •  Yerekana ko azi ibikorwa bitandukanye bibera aho batuye n’akamaro kabyo mu iterambere ry’abantu bahatuye.
  •  Kugereranya ibintu ukurikije igihe byakorewe kugira ngo amenye gutandukanya igihe cyubu n’igihe cyashize.
  •  Yasobanura ibyo abona ku ikarita iriho mu rugo, ishuri, inzira ihahuza, n’ahandi hantu hakikije aho hombi.
  •  Gutandukanya ibihe by’umunsi agendeye ku kirere akanahindura imyifatire uko igihe gihindutse. Urugero: hashyushye, hakonje, ku izuba mu imvura n'ibindi.


Last modified: Wednesday, 16 February 2022, 5:19 PM
Table of contents