Intangiriro

1Murakoze kwifatanya natwe muri iri somo kuri murandasi.Uyu mushinga EQUIP ugizwe n’ibyigwa bitandatu byo mu mashuri y’inshuke. Muri ibi byigwa harimo  amakuru yo gusoma, ama  videwo yo kureba, amashusho n’ibikorwa  bitandukanye muzagiramo uruhare.

Last modified: Friday, 28 January 2022, 11:37 AM