• UMUTWE WA 8 : IBYUMVIRO

  Umubiri w’umuntu ufite ibice bitandukanye kandi byuzuzanya mu gutanga umuntu wuzuye. Kugira ngo umuntu abone amakuru aturutse ku bimukikije  bisaba ko  ibyumviro by’umubiri we byose biba bikora neza. Uyu mutwe uragufasha kumenya  akamaro k’ ibyumviriro by’umubiri ndetse n’uburyo bwo kubifata neza. 

  8.1 Ni akahe kamaro k’ibyumviro by’umubiri w’umuntu.? 

  Igikorwa 

  1. Itegereze aya mashusho akurikira (a, b, c, d na e).   

  2. Amashusho a, b, c, d na e arerekana iki? 

  3. Aya mashusho akweretse ibyumviro by’umuntu bingahe? 

  4. Vuga izina rya buri cyumviro cy’umubiri.


  Mvumbuye ko 

  Ibyumviro by’umubiri w’umuntu ari bitanu ( 5 ): ijisho, ugutwi, ururimi,  uruhu n’ izuru

  Akamaro k’ibyumviro by’umubiri w’umuntu. 

  Ijisho, akamaro k’ijisho ni  ukureba ; 

  Ugutwi, akamaro k’ugutwi ni ukumva amajwi; 

  Ururimi, akamaro k’ ururimi ni  ukumva icyanga no gufasha umuntu kumira; 

  Izuru, akamaro k’izuru ni  uguhumurirwa no gufasha umuntu guhumeka; 

  Uruhu, akamaro k’uruhu ni ukumenya ikintu gikoze cg kigeze ku mubiri , kurinda umubiri, no kuringaniza ubushyuhe bw’umubiri.


  8.2 Ni gute nafata neza ibyumviro by’umubiri wange?

  Igikorwa 

  1. Itegereze aya mashusho akurikira (a, b, c, d, e na f

  2. Amashusho (a, b, c, d, e na f) arerekana iki? 

  3. Erekana aho bitemewe bitari byiza ku bikorwa biri kuri ayo mashusho (a, b, c, d, e na f

  4. Sobanura uko wafata neza ibyumviro byawe.


  Mvumbuye ko 

  Uburyo bwo gufata neza ibyumviro ari: 

  • Gukaraba  amazi n’isabune umubiri wose;  

  • Guhanagura mu matwi wifashishije agatambaro gafite isuku  

  • Koza mukanwa umaze kurya;

   • Gusukura amazuru wifashishije agatambaro gafite isuku umuswari (umushwari); 

  • Gukaraba amazi meza n’ isabune mu maso;  

  • Kwivuza igihe urwaye. 


  Ibitabo byifashishijwe mu gutegura iki gitabo

  1. MINEDUC (1997). Integanyanyigisho y’Ubumenyi n’Ikoranabuhanga Riciriritse mu mashuri abanza. Ikigo cy’Igihugu gishinzwe Integanyanyigisho, Kigali. 

  2. MINEDUC (2009). Social Studies Curriculum for Rwanda’s Basic Education Programme, Year 1 to 6. National Curriculum Development Centre, Kigali. 

  3. MINEDUC (2015). Competence – Based Curriculum Framework, Pre-primary to Upper Secondary. Rwanda Education Board, Kigali. 

  4. MINEDUC (2015). Integanyanyigisho y’Ubumenyi n’Ikoranabuhanga Riciriritse, Ikiciro Cya Mbere Cy’amashuri Abanza. Rwanda Education Board, Kigali.


  UMUTWE WA 7 : URUMURI N'UBUSHYUHETopic 9