• UMUTWE WA 4 INDWARA

  1. Kwirinda indwara zandura n’izitandura ziterwa n’umwanda.

  Igikorwa cya 1

  Muganire kuri aya mashusho muvuge ibyo muyabonaho.

  ,,

  Dusobanukiwe ko:

  Iyo ibikoresho byo mu gikoni bisukuwe neza birinda indwara zikurikira:

  a) izandura ziterwa n’umwanda : korera, macinyamyambi, indwara z’uruhu n’izindi.

  b) izitandura ziterwa n’umwanda:Tifoyide, inzoka zo munda, inda, amavunja, impiswi n’izindi .

  Igikorwa cya 2

  Mukore igikorwa cyo gusukura neza ibikoresho byo mu gikoni mukoresha ku ishuri.

  Igikorwa cya 3

  Mwitegereze amashusho akurikira muyaganireho muvuge ibyo muyabonaho.

  S

  Dusobanukiwe ko:

  Gusukura aho tuba n’imyenda twambara biturinda indwara zitandukanye ziterwa n’umwanda

  urugero: inda n’amavunja

  Igikorwa cya 4

  Muhitemo kimwe muri ibi bikorwa mugikore:

  – Kumesa utwenda tworoheje.

  – Gukubura imbere y’ishuri.

  – Gukoropa ishuri.

  – Gukoropa ubwiherero.

  Igikorwa cya 5

  Mwitegereze amashusho akurikira muyaganireho muvuge ibyo muyabonaho.

  A

  Dusobanukiwe ko:

  Twirinda indwara zitandura ziterwa n’umwanda:

  - Dusukura ibiribwa n’ibinyobwa

  - Dukaraba intoki n’amazi meza n’isabune mbere yo kurya no kunywa na nyuma yo kuva mubwiherero.

  Imyitozo

  1. Tanga ingero z’indwara zitandura ziterwa n’umwanda

  2. Vuga uko wakwirinda indwara ziterwa n’umwanda.

  3. Ukoresheje ingero 2 tandukanya indwara zandura n’izitandura ziterwa n’umwanda.


  2. Indwara zitandura ziterwa n’imirire mibi.

  Igikorwa cya 6

  Mwitegereze aya mashusho muyaganireho muvuge ibyo muyabonaho.

  M

  Dusobanukiwe ko:

  Tugomba kwirinda indwara ziterwa n’imirire mibi nka bwaki n’uruzingo. Tuzirinda turya indyo yuzuye igizwe n’ibi bikurikira:

  Ibyubaka umubiri: inyama, amagi, ibishyimbo n’amashaza

  Ibitera imbaraga: ibinyampeke (ibigori, amasaka,uburo, ingano), ibinyabijumba (imyumbati, amateke,

  ibirayi, ibijumba) n’ibitoki.

  Ibirinda indwara: imboga n’imbuto z’amoko yose.


  Imyitozo

  1. Tanga ingero 2 z’indwara zitandura ziterwa n’imirire mibi.

  2. Indyo yuzuye iba igizwe n’ayahe mafunguro?

  3. Tanga ingero 2 z’ibiribwa bigize indyo yuzuye

  (a) Byubaka umubiri

  (b) Bitera imbaraga

  (c) Birinda indwara

  4. Ni gute wakwirinda indwara ziterwa n’imirire mibi?

  Igikorwa cya 7

  Mukore igikorwa cyo gutera imboga ku kigo cyanyu. Aho ziri muzibagarire. Ahari amatungo mwahire

  ibyatsi muyagaburire.


  UMUKORO

  1. Murebe ko iwanyu bateye imboga muzivomerere. Nimusanga zidahari mubasabe kuzitera.

  Muze kubwira bagenzi banyu uko byagenze.

  2. Niba ku ishuri no mu rugo iwanyu haba amatungo, muyahe ubwatsi. Niba ntayo, mubakangurire korora itungo rizabafasha kugira imirire myiza. Muze kubwira bagenzi banyu ibyo mwakoze.


  Isuzuma risoza umutwe wa 4

  1. Koresha indwara wuzuze imbonerahamwe.

  – Amavunja                   – Inda

  – Bwaki                         – Uruzingo

  – Inzoka zo mu nda      – Impiswi

  – Korera                        – Indwara z’uruhu

  – Tifoyide

  J

  2. Shyira ibiribwa bikurikira mu matsinda yabyo.

  – Ibinyampeke                 – Ibinyabijumba

  – Imbuto                           – Imboga

  – Inyama                          – Ibishyimbo

  – Amashaza                     – Amafi

  – Amagi

  J


  UMUTWE WA 3 ISUKUUMUTWE WA 5 IMIBANIRE N’IMYITWARIRE IBONEYE