• UMUTWE WA 7:IMYANDA N’ISUKURA

  7.1 Intangiriro

  C

  7.2 Amoko y’imyanda
  7.2.1 Imyanda ibora,

  X

  Itegereze aya mashusho
  •Urabona iki kuri aya mashusho?

  7.2.2 Imyanda itabora

  D

  7.2.3 Imyanda ifite uburozi

  S

  7.3 Uburyo bwo kwita ku myanda

  A

  Itegereze aya mashusho
  • Uyu muntu arakora iki?

  7.4 Uburyo bwo gusukura urugo n’aharukikije

  S

  Itegereze aya mashusho
  • Aba bana barakora iki?

  Mvumbuye ko:
  Habaho:
  • Imyanda ibora
  • Imyanda itabora
  • Imyanda ifite uburozi

  UMUTWE WA 6:IBIMERAUMUTWE WA 8:UMUBIRI W’UMUNTU