• UMUTWE WA 1:IBIKORESHO BIBONEKA KU ISHURI NO MU RUGO

  1.1 Intangiriro

  A

  Tugane ishuri

  1.2 Ibikoresho byo ku ishuri n’umumaro wabyo

  1.2.1 Ibikoresho byo kwandika n’umumaro wabyo

  S

  Itegereze iyi shusho

  • Aba bana barakora iki?

  1.2.2 Ibikoresho byo gushushanya n’umumaro wabyo

  D

  Itegereze iyi shusho

  • Aba bana barashushanyisha iki?

  1.2.3 Ibikoresho byo gusoma n’umumaro wabyo

  B

  Itegereze iyi shusho
  • Aba bana barasomera mu ki?

  1.2.4 Ibikoresho byo kumenyesha igihe n’umumaro wabyo

  C

  Itegereze iyi shusho
  • Abana babiri bahagaze barakora iki?

  1.2.5 Ibikoresho byo kubikamo n’umumaro wabyo

  A

  Itegereze iyi shusho
  • Aba bana barabika he?

  1.3 Isukurwa ry’ibikoresho byo mu ishuri

  A

  Itegereze iyi shusho
  • Vuga icyo buri bana bari gukora?

  C

  Itegereze iyi shusho
  • Aba bana barakora iki?

  1.4 Ibikoresho byo mu rugo n’umumaro wabyo

  1.4.1 Ibikoresho byo mu buhinzi n’umumaro wabyo

  X

  Itegereze iyi shusho
  • Aba bana barakora iki?

  1.4.2 Ibikoresho byo mu gikoni n’umumaro wabyo

  S

  S

  Itegereze aya mashusho
  • Abana bari ku ishusho (a) barakora iki?
  • Abana bari ku ishusho (b) barakoresha iki?

  1.4.3 Ibikoresho byo ku meza n’umumaro wabyo

  B

  Itegereze iyi shusho
  • Urabona iki?
  • Aba bantu barakora iki?

  1.4.4 Ibikoresho byo mu ruganiriro

  X

  Itegereze iyi shusho
  • Aba bantu bicaye he?
  • Bicaye ku ki?

  1.4.5 Ibikoresho byo kuryama

  C

  Itegereze iyi shusho
  •Uyu mwana arakora iki?

  1.4.6 Ibikoresho byo kubikamo n’umumaro wabyo

  C

  C

  Itegereze aya mashusho
  • Aba bana barabika he?

  1.5 Isukurwa ry’ibikoresho byo mu rugo

  A

  A

  Itegereze aya mashusho
  • Kuri aya mashusho murabona iki?

  Mvumbuye ko:

  Ibikoresho byo ku ishuri hari:
  • Ibyo kwandika
  • Ibyo gushushanya
  • Ibyo gusoma
  • Ibyo kubikamo
  • Ibyo kumenyesha igihe

  Ibikoresho byo mu rugo hari:
  • Ibyo mu buhinzi
  • Ibyo mu gikoni
  • Ibyo ku meza
  • Ibyo mu ruganiriro
  • Ibyo kuryama

UMUTWE WA 2:IBIKINISHO, IBIKORESHO BINYURANYE N’IMFASHANYIGISHO