• Umutwe wa kabiri: Isuku

  Inyajwi o O

  1. Erekana amashusho arimo ijwi o.

  Imyitozo

  1. Erekana amashusho arimo inyajwi o.

  Inyajwi a A

  myitozo

  Inyajwi e E


  Imyitozo

  Ingombajwi r R

  Rora ururo rurerure.

  Rerero ararora ururo.

  Uru ruro rurarura.

  a. Rorero ararora ururo?       

  b. Uru ruro rurarura

  Imyitozo

  Rora ararira.

  Rorero ararera Rora.

  Rorero ararora Rora.

  a. Rorero ararira?

  b. Rorero ararera Rora?


  Rerero ararurira Rora.

  Rora ararora Rerero.

  Rora aririra.

  a. Rerero ararurira Rora?

  b. Rora ararora ururo?

  Karake akora ku karere.

  Karake ararira akarere.

  Akokarere kari kure.

  a. Karake akora ku karere?

  b. Karake ararira iki?

  Imyitozo

  Karire arereka Kakira ikiraro.

  Kakira ararora ikiraro kirekire.

  Ikiraro kiri kure.

  a. Kakira ararora ikiraro kirekire?

  b. Karire arereka iki Kakira?

  Karera ararora Karara.

  Karera ari ku kiraro.

  Karera arereka Karara ikiraro.

  Karara ararora ikiraro.

  a. Karera ararora Karori?

  b. Karera arereka iki Karara?

  Ingombajwi b B

  Kirabo aba i Burera.

  Kirabo arabiba uburo.

  Kirabo akaraba akaboko.

  a. Kirabo aba i Burera?

  b. Kirabo arakora iki?

  Imyitozo

  Rubibi ari ku iriba.

  Rubibi arakubura iriba.

  Rubibi arakora ku kibabi.

  a. Rubibi arakubura?

  b. Rubibi arakora iki?

  Kabibi aba i Kabare.

  Kabibi arakuba urubobi.

  Urubobi ruba rubi.

  a. Kabibi aba i Kabare?

  b. Kabibi arakora iki?

  Isuzuma risoza umutwe wa kabiri

  Kirabo ariruka.

  Arerekera ku iriba.

  Kirabo ararora Karori.

  Karori arakaraba ukuboko.

  a. Kirabo arakora iki?

  b. Karori arakora iki?

  Karera arara i Rukara.

  Karera akubura kare.

  Karara akuba urubobi.

  Karera akaraba kare.

  a. Karera akora iki?

  b. Karara akora iki?

  Kabera aba i Burera.

  Kabera arorora.

  Kabera arubakaikiraro.

  Ikiraro kiri kure.

  a. Kabera aba i Burera?

  b. Kabera arubaka iki?


  Umutwe wa mbere: Umuco n’indangagaciroUmutwe wa gatatu: Umuryango