• Umutwe wa kane:Imiyoborere myiza

  Igihekane mp/Mp

  1. Erekana amashusho arimo ijwi mp.

  s2. Erekana igihekane mp/Mp.

  s3. Soma imigemo ikurikira.

  s4.Soma amagambo akurikira.

  s5. Soma interuro zikurikira.

  a) Mpano afite impapuro zo kwandikaho.

  b) Nyampinga akunda impinja.

  c) Kampire acururiza i Kampala.

  6. Soma agakuru gakurikira maze usubize ibibazo.

  Kampire yirega

  s

  Kampire yaciye impapuro zimanitse mu ishuri ryabo.

  Zari zishushanyijeho impara, imparage, impongo na mpandeshatu.

   Kampire agira impungenge ko umwarimu amuhana.

   Umwarimu yinjiye, Kampire arirega, amwereka impapuro yaciye. 

  Yihutira gusaba imbabazi ko atazongera guca impapuro. 

  Umwarimu aramubabarira, abibutsa amategeko yo mu ishuri.

  a) Mu ishuri hamanitse impapuro zishushanyijeho iki?

  b) Kampire yakoze iki abonye umwarimu?

  c) Umwarimu amaze kubabarira Kampire, yibukije iki abanyeshuri?

  7. Soma kandi wandike mu mukono wigana igihekane gikurikira.

  s8. Soma kandi wandike mu mukono wigana amagambo akurikira.

  s9. Soma kandi wandike mu mukono wigana interuro ikurikira.

  s10. Tondeka aya magambo ukore interuro, uzandike mu mukono.

  a) yampaye - Mpano - impapuro.

  b) impumuro-indabo - Yampaye-zifite-nziza.

  c) impundu - aravuza - Nyampinga.

  s

  1. Erekana amashusho arimo ijwi jy.

  s2. Erekana igihekane jy/Jy.

  s

  3. Soma imigemo ikurikira.

  s4.Soma amagambo akurikira.

  s5. Soma interuro zikurikira.

  a) Mujyambere ntajya akererwa.

  b) Umujyi wa Kigali ufite isuku.

  c) Jyambere acuruza amajyora.

  Umutwe wa gatatu:Uburenganzira bw’umwanaTopic 5:Umutwe wa gatanu:Isuku