• UNIT 7: GUKUNDA UMURIMO

  UBUSHOBOZI BW’INGENZI BUGAMIJWE

  -Gusesengura indirimbo ivuga ku gukunda umurimo hagaragazwa 
  uturango  tw’indirimbo n’ikeshamvugo rigaragaramo. 
   -Guhanga indirimbo zitandukanye zivuga ku gukunda umurimo. 
   -Gusoma no kwandika mu nyandiko nyejwi na nyemvugo amagambo 

  n’interuro.

  IGIKORWA CY’UMWINJIZO

  Ushingiye ku mwandiko ukurikira, sobanura impamvu gukunda umurimo 

  ari ingirakamaro mu mibereho y’abantu muri rusange.

  VII.1. Umwandiko: Umurunga w’iminsi


  1. Burya gusaza ni ugusahurwa
   Kuko iyo tujya ni habi 
  Nariye iminsi ndayiyongeza 
  Nsigara nyitera inyoni ziguruka
   None iranze iranyigabije
   Iranyiganzuye yo gapfusha   
  Cyo rero Kibondo cyange
   Igira hino nkurage intwaro
   Nitwaje iki gihe cyose
   Ibihe bibi byose nkabyirenza 
  Uyitwaje azira kuneshwa
   Utayitunze azira kuramba
   Iyo ntwaro ishumika iminsi
   Nta yindi shahu ni umurimo

  2. Iyo isi imaze kukurambirwa 

  Kuko ntacyo uba ukiyimariye 
  Imikaka y’iminsi irarindwa aaaa.
   Mbese ye, wakwizera ute ubuzima bw’ejo
   Udakoze ngo wiyuhe akuya
   Kura ishati witege iminsi 
  Aho wenda, aho wenda, 
  Aho wenda kibondo cyange 
  Aho wenda ntuzibuka y’uko 
  Umurunga w’iminsi ari umurimo.
   Aho wenda, aho wenda,
   Aho wenda bibondo cyange
   Aho wenda buto bwange
   Aho wenda ntuzabyibuka
   Niyo mpamvu itumye 
  Mbikubwiye nkwihanangirije.

  3. Ntugahaburwe n’ibyo hanze aha

   Ibi bizanwa n’abagenzi 
  Ngo bigutware umutima wawe 
  Bikwibagize umurimo 
  Burya ga ni uko utabizi 
  Guteka umutwe ni umwanda
   Ntibitinda, nta n’ubwo byizerwa
   Ubundi kandi bihira bake.
   Aho wenda aho wenda 
  Aho wenda Kibondo cyange 
  Aho wenda ntuzibuka yuko 
  Umurunga w’iminsi ari umurimo.
   Aho wenda, aho wenda 
  Aho wenda kibondo cyange,
   Aho wenda buto bwange
   Aho wenda ntuzabyibuka
  Niyo mpamvu itumye 
  Mbikubwiye nkwihanangirije.

  4. Uramenye, uramenye, uramenye,

   Utazazira iyo mikaka 
   Irindwa abagifite ubukaka
   Cyane abo mu kigero cyawe.(x2)
   Aho wenda, aho wenda
   Aho wenda kibondo cyange, 
  Aho wenda ntuzibuka yuko 
  Umurunga w’iminsi ari umurimo.
   Aho wenda, aho wenda,
   Aho wenda kibondo cyange
   Aho wenda buto bwange
   Aho wenda ntuzabyibuka
   Niyo mpamvu itumye 
  Mbikubwiye nkwihanangirije.
   Niyo mpamvu itumye 
  Mbikubwiye nkwihanangirije 
                                                            (Indirimbo ya Alegisi Kagame)

  7. 1.1. Gusoma no gusobanura umwandiko 

  IGIKORWA

   Soma umwandiko “Umurunga w’iminsi”, ushakemo amagambo 
  udasobanukiwe hanyuma uyasobanure ukurikije inyito afite mu 
  mwandiko wifashije inkoranyamagambo.
   1. Kora interuro wifashishije amagambo akurikira:
   a) Umurunga
   b) Ikibondo
   c) Gusahurwa
   d) Kwiyuha akuya
   e) Intwaro
   2. Tahura muri iki kinyatuzu amagambo yakoreshejwe mu 

  mwandiko.

  7.1.2. Gusoma no  kumva umwandiko
   IGIKORWA

   Ongera usome umwandiko “Umurunga w’iminsi”, hanyuma usubize 
  ibibazo byawubajijweho.

   1. Ni nde uvuga muri uyu mwandiko? Erekana imikarago isobannura  
  igisubizzzo cyawe.
   2. Ni nde ubwirwa  muri  uyu  mwandiko? Erekana imikarago 
  isobanura igisubizo cyawe.
   3. Muri uyu mwandiko,  hari aho umuhanzi atukana? Ni iki atuka? 
  Sobanura impamvu atukana? 
  4. Umuhanzi aradushishikariza iki mu mwandiko we?
  5.     Mu mwandiko umuhanzi arasobanura ko ikibeshaho umuntu ari iki?

   6.     Umusaza arigisha iki umwana mugika cya gatatu?

   7.1.3. Gusoma  no gusesengura umwandiko 
  IGIKORWA

   Ongera usome umwandiko “Umurunga w’iminsi”, hanyuma usubize 
  ibibazo bikurikira:

   1. Ni izihe ngingo z’ingenzi dusanga mu mwandiko? 
  2. Ni iyihe mpamvu ituma uyu musaza agira inama umwana we?
   3. Izina ikibondo rihagarariye nde  uburirwa mu mwandiko?

   4. Uyu mwandiko urakwigisha  iki? 

  VII.2. Indirimbo 
  IGIKORWA

   Ongera usome umwandiko“Umurunga w’iminsi” witegereza imiterere 
  yawo. Uhereye ku miterere yawo kora ubushakashatsi utahure inshoza 

  n’uturango by’indirimbo.

  7.2.1. Inshoza y’indirimbo
   Indirimbo ni imwe mu ngeri z’ubuvanganzo bwo muri rubanda. Ni amajwi afite 
  injyana yungikana n’amagambo. Indirimbo zivuga ku ngingo zitandukanye 
  zigusha ku buzima bwa buri munsi; hari indirimbo z’urukundo, indirimbo 

  zisingiza umuntu cyangwa ikintu, hari izigisha, izibara inkuru n’izindi.

   7.2.2. Uturango tw’indirimbo
   Indirimbo irangwa n’imiterere yayo ndetse n’ikeshamvugo
  a) Imiterere y’indirimbo
   Ahanini indirimbo irangwa n’ibice bibiri by’ingenzi: ibitero n’inyikirizo. Uko 
  igitero kirangiye, umuririmbyi ashyiraho inyikirizo ariko  hari indirimbo 
  zitagira inyikirizo.

  Urugero rw’indirimbo ifite inyikirizo: 

  Umurunga w’iminsi.

  Urugero rw’indirimbo itagira inyikirizo:
    
  Indirimbo yubahiriza Igihugu.
   Uburyo ibi bice bihimbwa usanga ari nk’umuvugo ariko byo bigashyirwa mu 
  majwi aryoheye amatwi no mu njyana runaka yatoranyijwe. Indirimbo ishobora 

  kuba iy’amajwi y’umuntu cyangwa urusobe rw’amajwi y’abantu. 

  b) Ikeshamvugo mu  ndirimbo
   Ikeshamvugo rikoreshwa mu ndirimbo ni rimwe n’iryo mu mivugo: uzasangamo 
  isubirajwi, isubirajambo, imizimizo y’ubwoko bunyuranye bitewe n’urwego 

  rw’ihanikarurimi umuhanzi yashatse gushyiramo indirimbo ye. 

  7.2.3. Akamaro k’indirimbo 
  Indirimbo zifite uruhare rukomeye mu mibereho y’umuntu muri rusange. 
  Ubushakashatsi bunyuranye bwemeza ko indirimbo zongerera ubushobozi 
  ubwonko bwo gutekereza neza mu buryo bwiza kandi bworoshye. 

  Indirimbo zorohereza abana bakiri bato bafite ikibazo cyo kuvuga no kwandika. 

  Birumvikana ko bituma umwana agerageza gusubiramo ibyo yagiye yumva 
  ndetse no kubisobanukirwa mu buryo bworoshye . ( Bifatiye  ku nkuru 
  yatangajwe n’imirasire ku rubuga rwa: www.imirasire.com)


  Bitewe n’ikivugwa mu ndirimbo , uzasanga indirimbo zigira uruhare rukomeye 

  mu guhindura imyumvire y’abantu ndetse no kubakangurira gukora ibikorwa 

  runaka. 

  Ingero:
  - Indirimbo zivuga kuri Sida ndetse n’ibindi byorezo, uburyo byandura 
  n’uko byakwirindwa, zituma   abantu birinda  kwandura  virusi itera  Sida. 
  - Indirimbo zivuga ku butwari zituma abazumva bagira ubutwari bakagira 
  ishyaka n’umurava wo gukunda Igihugu... 

  - Indirimbo zivuga ku murimo zituma abazumva bitabira umurimo. 

  IMYITOZO
   1. Indirinbo irangwa n’utuhe turango? Twerekane.
   2. Sesengura indirimbo imirunga y’iminsi ugaragaza uturango 
  twayo.
   3. Ririmba indirimbo “Umurunga  w’iminsi” wubahiriza  injyana  yayo.
   
  VII.3. Inyandiko nyejwi

   7. 3.1. Imyandikire y’amajwi y’ibihekane   mu nyandiko nyejwi
   IGIKORWA

   Mwitegereze ibihekane biri mu mwandiko “Umurunga w’ iminsi” maze 
  mwandike amajwi yose mwumva yabonetse habayeho gusobekeranya 
  ingombajwi. Mukore ubushakashatsi mutahure inshoza  y’igihekane, 
  uburyo amajwi  y’Ikinyarwanda  ahekana n’uburyo amajwi  y’ibihekane  

  yandikwa mu nyandiko nyejwi.

   1. Inshoza y’igihekane
   Igihekane ni ijwi ry’inyunge ryandikishwa ingombajwi zirenze imwe: ingombajwi 
  n’ingombajwi cyangwa ingombajwi n’inyerera. Niba G ari ingombajwi na
  ikaba inyerera, mu Kinyarwanda amajwi y’ibihekane ashobora guhekana muri 
  ubu buryo:

  G: ingombajwi imwe ariko igizwe n’amajwi abiri mu nyandiko nyejwi

   G+G: ingombajwi + ingombajwi
   G+N: ingombajwi + inyerera
   G+G+N: ingombajwi + ingombajwi + inyerera
   G+N+N: ingombajwi + inyerera + inyerera
   G+G+N+N: ingombajwi + ingombajwi + inyerera + inyerera
   G+G+G+N+N: ingombajwi + ingombajwi + ingombajwi + inyerera + inyerera

  2. Ibihekane by’Ikinyarwanda n’uburyo byandikwa mu nyandiko 

  nyejwi
   Mu Kinyarwanda, igihekane kigizwe n’ingombajwi ihindurirwa urwego 
  rw’imivugire igafata urundi bitewe n’ikiciro irimo (Ingombajwi ihindurirwa 
  urwego bitewe n’inyerera cyangwa inyamazuru  bihekanye).  Ihekana ry’amajwi 
  y’ingombajwi n’inyerera rikubiye mu byiciro bikurikira bitewe n’aho zivugirwa:
   -Ingombajwi zishyirwa mu rusenge rw’imbere;
   -Ingombajwi zishyirwa mu rusenge rw’inyuma;
   -Ingombajwi zishyirwa mu mazuru;
  - Ingombajwi zishyirwa mu mazuru no mu rusenge rw’imbere;
  - Ingombajwi zishyirwa mu mazuru no mu rusenge rw’inyuma;
   -Ingombajwi zishyirwa mu rusenge rw’imbere n’urw’inyuma;
  - Ingombajwi zishyirwa mu mazuru, mu rusenge rw’imbere no mu rusenge 
  rw’inyuma; Ikiciro kihariye.
   
  a) Ingombajwi zishyirwa mu rusenge rw’imbere
   Iki kiciro dusangamo ingombajwi zose zishobora kujyana n’inyerera y’imbere 
  [j/y]. Ibyo bihekane ni: inturike z’inyaminwa [pkj] [bgj], inturike y’inyamenyo 
  [tkj], inturike y’inyenkanka [kj]. Harimo kandi inkubyi y’inyamwinyo 
  [vgj], inkubyi y’inyesongashinya [skj], inkubyi z’inyarusenge [gj], inkarage 
  y’inyamenyo [rgj], inturike nkubyi  y’inyamwinyo [pfkj], inyamazuru 

  y’inyaminwa  [mɲ], inyamazuru y’inyamenyo [nɲ]

   Ingero  z’amagambo:

  - [rgj]: [àràrgjààrgjà]

   

   b) Ingombajwi zishyirwa  mu rusenge rw’inyuma
   Iki kiciro dusangamo ingombajwi zose zishobora kujyana n’inyerera y’inyuma 
  [w]. Ibyo bihekane ni: inturike z’inyaminwa [pk][bg], inturike z’inyamenyo 
  [tkw][dgw], inturike z’inyenkanka [kw][gw], inkubyi z’inyamwinyo [fk][vg], 
  inkubyi z’inyesongashinya [skw][zgw], inkubyi z’inyarusenge [∫kw][ Ʒgw], 
  inkubyi y’inyenkanka [hw], inkarage y’inyamenyo [rgw], inturike nkubyi 
  y’inyamwinyo [pfkh] inturike nkubyi y’inyesongashinya [tskw], inturike 
  nkubyi y’inyarusenge [t∫kw], inyamazuru y’inyaminwa [mŋ], inyamazuru 

  y’inyamenyo [nŋw], inyamazuru y’inyenkanka [ŋw]/ ɲŋw.

  c) Ingombajwi zishyirwa mu mazuru
   Iki kiciro dusangamo ingombajwi zose zishobora kubanzirizwa n’inyamazuru 
  [n/m]. Ibyo bihekane ni: inturike z’inyaminwa [mph][mb], inturike z’inyamenyo 
  [nth][nd], inturike z’inyenkanka [ŋkh][ ŋg], inkubyi z’inyamwinyo [mf][mv]

  inkubyi z’inyesongashinya [ns] [nz], inkubyi z’inyarusenge [n∫] [nƷ].

  d) Ingombajwi zishyirwa mu mazuru no mu rusenge rw’imbere 
  Iki kiciro dusangamo ingombajwi zishobora kubanzirizwa n’inyamazuru [n/m], 
  zikajyana icyarimwe n’inyerera y’imbere [j/y]. Ibyo bihekane ni: inturike 

  z’inyaminwa [mp∫<] [mbgj], inturike z’inyamenyo [nthŋkhj] [nrgj], inturike 

  y’inyenkanka [ŋkhj], inkubyi y’inyamwinyo [mvgj], inkubyi y’inyesongashinya 

  [nskj], inkubyi z’inyarusenge [n∫<] [ngj].

   e) Ingombajwi zishyirwa mu mazuru no mu rusenge rw’inyuma
   Iki kiciro dusangamo ingombajwi zishobora kubanzirizwa n’inyamazuru 
  [n/m], zikajyana icyarimwe n’inyerera y’inyuma [w]. Ibyo bihekane ni: inturike 
  z’inyaminwa [mphŋkhw] [mbg], inturike z’inyamenyo [nthŋkhw][ndgw]
  inturike z’inyenkanka  [ŋkhw] [ŋgw], inkubyi z’inyamwinyo [mfk] [mvg]
  inkubyi z’inyesongashonya [nskw] [nzgw], inkubyi z’inyarusenge  [n∫kw] 

  [nƷgw].

   

  - [mphŋkhw]: [ìmphŋkhwèèmphŋkhwè]- [mvg]: [àzùùmvgà] - [mfk]: [ìmfkààtì]
  f) Ingombajwi zishyirwa mu rusenge rw’imbere n’urw’inyuma

   Iki kiciro dusangamo ingombajwi zishobora kujyana icyarimwe n’inyerera 
  y’imbere n’iy’inyuma [j/y na w]. Ibyo bihekane ni: inturike y’inyaminwa [bgjgw], 
  inkubyi y’inyamwinyo [vgjgw], inkubyi z’inyarusenge [∫<kw] [gjgw], inkarage 

  y’inyamenyo [rgjgw], inyamazuru y’inyamunwa [mɲŋw].

   Ingero z’amagambo:

  - [∫<kw]: [kùrù∫<kwà]
  - [kubgjgw]: [gùtùùbgjgwà]. 
  - [vgjgw]: [bwàâhôòvgjgwè]
  - [gjgw]: [kùgjòògjgwà]
  - [rgjgw]: [àràrgjààrgjgwà]

  - [mɲŋw]: [kùràmɲŋwà] g) Ingombajwi zishyirwa mu mazuru, mu rusenge rw’imbere no mu 
  rusenge rw’inyuma

   Iki kiciro dusangamo ingombajwi zishobora kubanzirizwa n’inyamazuru [n/m] 
  kujyana icyarimwe n’inyerera y’imbere n’iy’inyuma [j/y na w]. Ibyo bihekane 
  ni: inturike y’inyaminwa [mbgjgw], inkubyi y’inyamwinyo [mvgjgw], inkubyi 

  z’inyarusenge [n∫<kw]

   [ ngjgw].

   Ingero z’amagambo:
  - [mvgjw]: [ùrâhôòmvòò mvgjwà] n’îîk î?
  - [mbgjgw]: [gùhòòmbgjgwà] 
  - [n∫<kw]: [ în∫<kwâ]

  - [ngjgw]: [kûgjôòngjgwà]h) Ikiciro kihariye
   Muri iki kiciro habonekamo ibihekane bituruka ku ihura ry’indagi y’inyamunwa [p] 
  ihura n’indagi y’inyamwinyo [f] bigatanga igihekane [pf], indagi y’inyamenyo [t] 
  ihura n’indagi y’inyesongashinya [s] bikabyara igihekane [ts], indagi y’inyamenyo 
  [t] ihura n’indagi y’inyarusenge [∫] bikabyara igihekane [t]. 

  Ingero z’amagambo:

  - [pf]: [ùmûpfâàkàzì].
  - [ts] : [umûtsîma],

  - [t∫] : [ùmùtàât∫à]

  Ibisobanuro ku misomere y’imbonerahamwe
   1. Ingombajwi zishyirwa mu rusenge rw’imbere.
   2. Ingombajwi zishyirwa mu rusenge rw’inyuma.
   3. Ingombajwi zishyirwa mu mazuru.
   4. Ingombajwi zishyirwa mu mazuru no mu rusenge rw’imbere.
   5. Ingombajwi zishyirwa mu mazuru no mu rusenge rw’inyuma.
   6. Ingombajwi zishyirwa mu rusenge rw’imbere n’urw’inyuma.
   7. Ingombajwi zishyirwa mu mazuru, mu rusenge rw’imbere no mu 
  rusenge rw’inyuma.

   8. Ikiciro  kihariye.

   IMYITOZO
   Andika amagambo akurikira mu nyandiko nyejwi:

   a) Winshwaratura   
  b) Impyisi 
  c) Intwaro 
  d) Inshushyu  
  e) Inkori

   f) Nshwekure

   7. 3. 2. Imyandikire y’interuro mu nyandiko nyejwi
   IGIKORWA

  Kora umwitozo wo gusoma amagambo agize interuro zinyuranye 
  ziri mu mwandiko “Umurunga  w’iminsi” n’andi magambo  cyangwa  
  interuro bigaragaramo ibihekane byose by’Ikinyarwanda maze ukore 

  ubushakashatsi ugaragaze uko interuro zandikwa mu nyandiko nyejwi.

   Kwandika interuro mu nyandiko nyejwi.
   Iyo bandika interuro mu nyandiko nyejwi ntibapfa kubikora uko babonye. Hari 
  ibyitabwaho mu kwandika interuro mu nyandiko nyejwi. Ni byiza gukurikiza 
  uburyo bukurikira kugira ngo ubashe kwandika interuro mu nyandiko nyejwi.

  Bisaba ko umuntu yandika ijwi ryose ryumvikana iyo avuga ijambo cyangwa 

  interuro runaka. Ni ngombwa ko umuntu yandika agaragaza ibimenyetso byose 
  byumvikana. Bityo rero, amasaku yose agomba kugaragazwa ni ukuvuga ko 
  yaba amasaku y’integuza, amasaku nyejuru n’amasaku nyesi yose arandikwa.   
  Ni ngombwa kwita ku migemo igize amagambo kuko umugemo waba utinda 
  cyangwa ubanguka yandikwa yose. Ni ngombwa kwandika ibimenyetso 
  byose byihariye nk’uko byagiye bigaragazwa mu myandikire y’amagambo mu 
  nyandiko nyejwi. 

  Burya iyo umuntu avuga, amajwi asohoka mu kamwa afatanye ni yo mpamvu iyo 

  bandika interuro mu nyandiko nyejwi bafatanya amagambo yose uko yakabaye.  

  Interuro yose ishyirwa hagati y’udusodeko [ ].  

  Urugero:
   Uko amajyambere agenda yiyongera ni ko ikitwa umutungo kamere twasigiwe 
  n’abakurambere bacu ugenda ukoreshwa rimwe na rimwe neza cyangwa nabi 
  hirengagijwe abavuka uko bwije n’uko bukeye.
   [ûkwȃmàgjààmbèràgjèêndȃjȋìjòŋgjèèrànȋkwȋkjìȋtkwùmûtûùŋgòkhàmêrê tk
  wàȃsigjìwênȃßȃkûrààmbèrèßat∫ùgjèèndûkȏrèè∫kwàrȋmŋênȃrȋmŋènêêzȃkyȃȃ

   ŋgwȃnàȃßȋhȋìrèèŋgàgyìƷgwàßȃvûùkwûkwȏbgìȋƷênûûkwôßùkyèêyè] IMYITOZO
   1. Vuga muri make icyo wagenderaho wandika interuro mu 
  nyandiko nyejwi.
   2. Iyo witegereje usanga imyandikire y’amagambo arimo ibihekane 
  mu nyandiko nyejwi ihuriye he n’imyandikire y’interuro mu 
  nyandiko nyejwi? Sobanura igisubizo cyawe.
   3. Andika izi nteruro mu nyandiko nyejwi:
   a) Voma vuba uze tuzamuke burije, ejo iwacu batazabura amazi yo 
  b)  Umunyeshuri usoma ibitabo ajijuka vuba.  
  c) Yewe waranasaze! 

  kubobeza imigozi kuko bafite abakozi bazabubakira urugo. 

  VII.4. Inyandiko nyemvugo
   IGIKORWA

  Itegereze amagambo akurikira yanditswe mu mpushya ebyiri maze 
  witegereze amajwi yanditse atsindagiye. Kora  ubushakashatsi utahure 
  inshoza y’inyandiko nyemvugo n’ uko bandika  ibihekane  mu  nyandiko 
  nyemvugo kandi  utandukaye uko bandika ibihekane mu  nyandiko nyejwi  

  no  mu nyandiko nyemvugo. 

  a) Inshoza y’inyandiko nyemvugo
   Inyandiko nyemvugo ni inyandiko ishyira mu bikorwa amategeko yo kugabanya 
  ibimenyetso byandika ibihekane mu nyandiko nyejwi. Ibimenyetso bisigaye 
  biba byihagije ku buryo bidatera kwitiranya amagambo no kujijinganya ku 
  bisobanuro by’ijambo ryanditse. Ibimenyetso bisigaye bibarirwa mu rwego 
  rw’iyigamvugo, bibarirwa gutyo mu nyandiko nyemvugo.
   
  Iyo umaze kugabanya utyo ibimenyetso by’inyandiko nyejwi uba uvuye mu 

  rwego rw’iyigamajwi ugiye mu rwego rw’iyigamvugo, Icyo gihe, ibimenyetso 
  bisigaye bikurwa mu dusodeko bigashyirwa mu hagati mu dukoni tubiri 

  tuberamye, ari na two turanga inyandiko nyemvugo.  

  b) Imbonerahamwe rusange y’ibihekane byose mu nyandiko nyemvugo
  Ibisobanuro ku misomere y’imbonerahamwe
   1. Ingombajwi zishyirwa mu rusenge rw’imbere.
   2. Ingombajwi zishyirwa mu rusenge rw’inyuma.
   3. Ingombajwi zishyirwa mu mazuru.
   4. Ingombajwi zishyirwa mu mazuru no mu rusenge rw’imbere.
   5. Ingombajwi zishyirwa mu mazuru no mu rusenge rw’inyuma.
   6. Ingombajwi zishyirwa mu rusenge rw’imbere n’urw’inyuma.
   7. Ingombajwi zishyirwa mu mazuru, mu rusenge rw’imbere no mu 
  rusenge rw’inyuma.

   8. Ikiciro kihariye.

   c) Gutandukanya inyandiko nyejwi n’inyandiko nyemvugo
   Inyandiko nyejwi
  - Mu nyandiko nyejwi bandika amajwi yose yumvikana batagabanya 
  ibimenyetso. 
  - Ibyo banditse bishyirwa mu dusodeko [ ]
  - Mu nyandiko nyejwi iyo bandika interuro bandika bafatanije amagambo 
  yose ayigize.
  - Bandika bashyiraho amasaku nyesi n’amasaku nyejuru ndetse n’amasaku 
  y’integuza.
   
  Inyandiko nyemvugo----

   - Bandika bagabanya ibimenyetso ntibandika amajwi yose yumvikana.
   - Ibyo bandika bishyirwa hagati y’uturongo tubiri  tuberamye /   /.
   - No mu nyandiko nyemvugo bandika bafatanije interuro.

  -  Amasaku y’integuza ntiyandikwa n’amasaku nyesi ntiyandikwa.


  Ikitonderwa:

  Iyo ugenzuye neza usanga inyandiko nyemvugo y’ibihekane by’Ikinyarwanda 
  ijyagusa  n’inyandiko isanzwe ariko inyandiko isanzwe yo ikoresha ibimenyetso 
   bike cyane kugira ngo bidatera urujijo. 
  Mu rwego rwo kuvanaho urujijo abantu bashobora kugira kuri izi nyandiko zose, 
  ni ngombwa kugaragaza n’ inyandiko isanzwe y’ibihekane by’Ikinyarwanda. 

  Kugereranyaamajwiy’ibihekane mu nyandikoisanzwe, nyejwinanyemvugo  IMYITOZO

  1. Vuga muri make icyo wagenderaho wandika amagambo cyangwa 
  interuro mu nyandiko nyemvugo.
   2. Andika amagambo akurikira mu nyandiko nyemvugo:
   a) Ubwato             
  b) Ukwaha              
  c)  Igihwagari         
  d) Guhovwa          
  e) Umwana 
  3. Andika  interuro  zikurikira mu nyandiko yemvugo.           
  a)  Umunyeshuri usoma ibitabo ajijuka vuba.
   b) Yewe waranasaze! 
  4. Interuro ikurikira  iri mu nyandiko nyejwi. Yandike mu nyandiko 
  nyemvugo.
   [VòòmàvûβûzêthùzàâmûùkhèβûrîìƷeƷîwàâtʃùβàthàzààβûrâmâàzîjô 

  kùβòβèèzìmìgôzîkûkôβàfî thàβâkôzìβâzââβûùβàkjìrùrûgô] 

  VII.5.Umwitozo w’ubushobozi ngiro bw’umunyeshuri
   Hanga indirimbo ku nsanganyamatsiko wihitiyemo wubahiriza uturango 
  tw’indirimbo, uzayiririmbire bagenzi bawe. 

  Ubu nshobora:

  - Gusesengura indirimbo zivuga ku ngingo zitandukanye ngaragaza 
  ibiranga indirimbo.
  - Guhanga indirimbo zitandukanye ku nsanganyamatsiko runaka.
  - Gusoma no kwandika amajwi y’ibihekane mu nyandiko nyejwi no mu 
  nyandiko nyemvugo.
   -Gusoma no kwandika interuro mu nyandiko nyejwi no mu nyandiko 
  nyemvugo.

  Ubu ndangwa no:

  - Guhanga indirimbo nubahiriza ibiranga indirimbo no kuyiririmba 
  nubahiriza injyana yayo.

  - Kwitabira umurimo no gushishikariza abandi kuwukora.

   VII.6. Isuzuma risoza umutwe wa karindwi

   Soma umwandiko ukurikira usubize ibibazo byawubajijweho. 

   I. Ibibazo byo kumva no gusesengura umwandiko
   1. Ushingiye ku mwandiko sobanura uburyo gukoresha neza igihe bigira 
  uruhare mu iterambere. 
  2. Aho umuhanzi avuga ngo nzaritahe mpundwa impundu yashakaga kuvuga 
  iki? Ni iriki azataha? Kubera iki? 
  3. Rondora ibyiciro by’abantu umuhanzi yavuze werekane uburyo ibyo 
  bakora babikorera ku gihe no ku iterambere muri rusange. 
  4. Uyu mwandiko uri mu yihe ngeri? Kora isesengura ry’uyu mwandiko 
  wasomye kandi unagaragaze tumwe mu turango tw’imyandiko nk’iyi. 

  II. Ibibazo by’inyunguramagambo

   1. Sobanura amagambo akurikira dusanga mu mwandiko “Mu gihe cyange 
  ngihumeka”.
   a) Kuganda 
  b) Gukorera ijisho 
  c) Kwirozonga 
  d) Ubworo 
  2. Koresha mu nteruro ayo magambo umaze gusobanura.
   
  III. Ibibazo ku nyandiko nyejwi no ku nyandiko nyemvugo

   1. Tanga inshoza y’igihekane kandi utange n’ingero ebyiri.
   2. Wifashishije ingero ebyiri, sobanura uko amajwi shingiro y’Ikinyarwanda 
  ahekana.
   3. Tandukanya inyandiko nyejwi n’inyandiko nyemvugo.
   4. Andika interuro zikurikira mu nyandiko nyejwi:
   a) Amakimbirane ni imvano y’intambara.
  b) Nta mpamvu yo gupyonda iyo mashini.

   IV. Ihangamwandiko

  Hitamo umwuga wishakiye maze uwuhimbeho indirimbo ngufi itarengeje ibitero 
  bitatu n’inyikirizo yabyo. Ntiwibagirwe gushyiramo ikeshamvugo rigomba 
  I. Ibibazo byo kumva no gusesengura umwandiko
   1. Ushingiye ku mwandiko sobanura uburyo gukoresha neza igihe bigira 
  uruhare mu iterambere. 
  2. Aho umuhanzi avuga ngo nzaritahe mpundwa impundu yashakaga 
  kuvuga iki? Ni iriki azataha? Kubera iki? 
  3. Rondora ibyiciro by’abantu umuhanzi yavuze werekane uburyo ibyo 
  bakora babikorera ku gihe no ku iterambere muri rusange. 
  4. Uyu mwandiko uri mu yihe ngeri? Kora isesengura ry’uyu mwandiko 
  wasomye kandi unagaragaze tumwe mu turango tw’imyandiko nk’iyi. 

  II. Ibibazo by’inyunguramagambo

   1. Sobanura amagambo akurikira dusanga mu mwandiko “Mu gihe cyange  
  ngihumeka”.
   a) Kuganda 
  b) Gukorera ijisho 
  c) Kwirozonga 
  d) Ubworo 
  2. Koresha mu nteruro ayo magambo umaze  gusobanura.
   
  III. Ibibazo ku nyandiko nyejwi  no  ku nyandiko  nyemvugo

   1. Tanga inshoza y’ igihekane kandi utange n’ingero ebyiri.
   2. Wifashishije ingero ebyiri, sobanura uko amajwi shingiro y’Ikinyarwanda 
  ahekana.
   3. Tandukanya inyandiko nyejwi n’ inyandiko nyemvugo
   4. Andika interuro zikurikira mu nyandiko nyejwi:
   a) Amakimbirane ni imvano y’intambara.
   b) Nta mpamvu yo gupyonda iyo mashini.

   IV. Ihangamwandiko

   Hitamo umwuga wishakiye maze uwuhimbeho indirimbo ngufi itarengeje 
  ibitero bitatu n’inyikirizo yabyo. Ntiwibagirwe gushyiramo ikeshamvugo 

  rigomba kuboneka mu ndirimbo.

  UNIT 6: GUKUNDA IGIHUGUUNIT 8: UMUCO WO KUZIGAMA