• UNIT 6: GUKUNDA IGIHUGU

  UBUSHOBOZI BW’INGENZI BUGAMIJWE

  -Gusesengura umwandiko ku kurwanya ruswa n’akarengane atahura 
  ingingo z’ingenzi ziwukubiyemo. 
   -Gukora inyandikomvugo y’inama. 
   -Gusesengura amazina y’amatirano agaragaza uturemajambo 

  n’amategeko y’igenamajwi. 

   IGIKORWA CY’UMWINJIZO
   Ukurikije uko uzi ingaruka za ruswa n’akarengane ni iki wakora kugira 
  ngo uwo muco mubi ucike burundu mu Igihugu. Sobanura uruhare rwawe 

  nk’urubyiruko mu guca  ruswa n’akarengane. 

  VI.1. Umwandiko: Ntumpeho


   Ni mucyo twambare, twambarire
   Kuba imena.
   Jyewe ubu nahisemo, nzatwaza ngana imbere.
   Nushaka unkurikire, mu runana
   Rw’imihigo,
   Turishinge turahire, yuko
   Tuzahora
   Dukunda ibyiza: Ubutabera n’amahoro
   Urukundo n’ubupfura; ubukire
   Bwanga ibyo ndabugaya
   Ntumpeho

  1. Nuteranya abuzuye,
   Ubwo uratata nturi imfura.
   Niba uhora utanya amoko
   Ngo abantu bamashane,
   Nusumbanya n’uturere
   Uribagire wifashe,
   Ntumpeho.
   
  2. Niba utunzwe na ruswa

   Ukura mu baturage,
   Niba useka uwabuze hirya,
   Akabura no hino,
   Niba uneguza amazuru
   Ukazura umugara,
   Ntumpeho. 

  3. Niba ishyari rikuzonga

   Ugatera urubwa ukize,
   Ugashengurwa n’agahinda
   Iyo ubonye abahiriwe,
   Urwo rutoke uhonda urundi
   Rubuze mo ubupfura
   Ntumeho.
   
  4. Niba unebwa ntukore

   Ngo uzatungwa no gusaba,
   Niba unyereza ibyo ushinzwe,
   Ngo ubwo urirwanaho,
  Urateshuka inzira y’intore.
   Ubwo uri umunyoni mubi,
   Ntumpeho.
   
  5. Niba ushinzwe imbaga,

   Ukikundira mo bamwe,
   Uwakugabiye ntumukunda
   Uramugambanira.
   Uraca uduco kandi ashaka
   Ko ureba udasumbanya,
   Ntumpeho.
   
  6. Niba uri umukobwa

   Ukishinga abagushuka,
   Niba se uri umuhungu
   Ugashirira mu maraha,
   Urasenya urwo wari gushinga
   Ugashengera utambaye,
   Ntumpeho.
   
  7. Umuco mwiza wa kureze,

   Ntugatume udindira.
   Mu by’abandi jya utora ibyiza,
   Ibifutamye ujugunye.
   Niba urabukwa iby’abandi
   Ugata n’urwo wambaye

   Ntumpeho.

   6. 1.1. Gusoma no gusobanura umwandiko
   IGIKORWA
   Soma umwandiko “Ntumpeho”, ushakemo amagambo udasobanukiwe  
  hanyuma uyasobanure ukurikije inyito afite mu mwandiko wifashije 

  inkoranyamagambo.

  IMYITOZO

  1. Koresha buri  jambo mu  magambo akurikira  mu   nteruro  
  yumvikanisha  icyo risobanura:
   a) Imena     
  b) Imihigo                      
  c) Ubupfura  
  d) Ugashengurwa 
  e) Umunyoni
   2. Shaka muri iki kinyatuzu mu merekezo yacyo yose amagambo 
  arindwi afitanye isano na ruswa n’akarengane yakoreshejwe mu 

  ndirimbo “Ntumpeho”. 


   3. Simbuza amagambo  y’umukara  tsiri  ari  mu nteruro  zikurikira  
  impuzanyito  zayo.
   a)  Umujura  ukoresha  ikoranabuhanga ni umwanzi w’ibyiza.

   B)  Si ubupfura guteranya abantu  ngo  barasane.

   6.1.2. Gusoma no  kumva umwandiko
   IGIKORWA

   1. Ni iki umuririmbyi avuga ko adashaka ko bamuha?
   2. Rondora ibintu bidakwiye gukorwa mu rwego rwo kurwanya 
  ruswa n’akarengane muri iyi ndirimbo.
   3. Sobanura ibyo umuntu akwiye gukora arwanya ruswa 
  n’akarengane. 
  4. Ni ibiki bishobora kuba intandaro ya ruswa n’amakimbirane? 
  5. Ni iyihe nama umuhanzi agira abakobwa n’abahungu?
   6.     Bimwe mubivuga mu mwandiko bihuriye he n’umuco wo 

  kuzigama cyangwa kurwanya jenoside

   6.1.3. Gusoma no gusesengura umwandiko
   IGIKORWA

   1. Ni izihe ngingo z’ingenzi dusanga mu mwandiko?
   2. Ni izihe indangagaciro nyarwanda uasanga muri uyu mwandiko.
   3. Ese ubutumwa buri muri uyu mwandiko ubona bumaze iki mu 
  buzima bwa buri munsi ku Banyarwanda?
   4.  Ni iyihe nama ukuye muri uyu mwandiko ijyanye numuco 

  w’amahoro?

   VI.2. Amazina gakondo 
  IGIKORWA

   Hera ku bumenyi usanzwe ufite ku mazina  kandi ukore ubushakashatsi 
  maze usubize ibibazo bikurikira:

   -Amazina gakondo ni iki?
   -Amazina gakondo ateye ate? 
   -Amazina gakondo atandukaniye he n’andi mazina?

   -Ni iki wavuga ku ntêgo y’amazina gakondo?

  6.2.1. Inshoza y’amazina gakondo 
  Mu Kinyarwanda, izina ni ubwoko bw’ijambo bita umuntu, inyamaswa, ikintu 
  n’ahantu, rikabiranga. Izina risobanurwa ku buryo butandukanye biturutse ku 
  nyito cyangwa inyurabwenge, ku ntego ndetse no ku nkomoko. 

  Amazina gakondo ashobora gusobanurwa ku buryo bubiri bukurikira: 


  Mu rwego rw’inyito n’inkomoko: 

  Izina gakondo ni izina rusange mbonera 

  rivuga abantu benshi, ibintu byinshi cyangwa inyamaswa, ry’umwimerere 

  w’Ikinyarwanda ritari iritirano. 

  Mu rwego rw’iyigantego: 

  Izina gakondo ni izina mbonera kuko rigizwe n’uturemajambo tw’ibanze 
  dutatu gusa (indomo, indanganteko n’igicumbi). Ni ukuvuga ko izina gakondo 
  atari izina ry’urusobe kandi atari izina rikomoye ku nshinga cyangwa ku bundi 
  bwoko bw’amagambo. 

  Dukubiye hamwe izo nshoza zombi twavuga ko izina gakondo ari izina mbonera 

  ry’umwimerere mu Kinyarwanda ritari iritirano, rigizwe n’uturemajambo 
  dutatu gusa (indomo, indanganteko n’igicumbi); rikaba atari izina ry’urusobe, 

  atari izina rikomoye ku nshinga cyangwa ku bundi bwoko bw’amagambo. 

  6.2.2. Uturemajambo tw’izina gakondo
   Intego y’izina gakondo ni: indomo, indanganteko (indangazina),  

  n’igicumbi:D+RT+C 

  a) Indomo (D) 
  Ni akaremajambo kagizwe n’inyajwi iterura (ibanziriza) izina. Indomo buri 
  gihe isa n’inyajwi y’akaremajambo kayikurikira iyo gahari. Ni ko karemajambo 

  kabanziriza utundi turemajambo twose tugize izina. 

  Mu Kinyarwanda inyajwi zishobora kuba indomo ni eshatu: i, u, a. 

  Ingero: ikivuguto, amasaka, umuvure 
  Indomo n’inteko z’amazina zikoreshwamo: 
  Indomo i-: ikoreshwa mu nteko zikurikira: 4, 5, 7, 8, 9, 10 
  Ingero: iminsi (nt.4), irebe (nt.5), ikivuguto (nt.7), ibishyimbo (nt.8), imbuto 
  (nt.9), inzuzi (nt.10)- 
  Indomo u-: ikoreshwa mu nteko zikurikira: 1, 3, 11, 13, 14, 15 
  Ingeroumugabo (nt.1), umunsi (nt.3), urugo (nt.11), uburo (nt.14), ukuboko 
  (nt.15) - 
  Indomo a-: ikoreshwa mu nteko zikurikira: 2, 6, 12, 16

   Ingeroabagabo (nt.2); amazina (nt.6), akana (nt.12), ahantu (nt.16)

   b) Indanganteko/ Indangazina : RT/Rzn 
  Indanganteko ni akaremajambo kerekana inteko izina ririmo. Ako karemajambo 
  ni ko kagena uturemajambo tw’isanisha. Indanganteko zihinduka bitewe 

  n’inteko izina ririmo. 

  Urugero: Amatara manini araka. 
  c) Igicumbi (C) 
  Ni igice k’izina kidahinduka kibumbatiye inyito y’ibanze y’izina. Mu Kinyarwanda 

  izina mbonera gakondo iryo ari ryo ryose rifite iyo ntego. 

  Ikitonderwa:
   Amazina adafite indanganteko igaragara na yo intego yayo ni D+RT+C uretse 
  ko muri ayo mazina RT ari ikimenyetso -Ø-  gihagararira akaremajambo kabura 

  mu turemajambo tw’ibanze. 

  Urugero

  Ishyari: i- Ø-shyari         -Ø- ni indanganteko

   6.2.3. Amategeko y’igenamajwi akoreshwa mu izina gakondo 
  Amategeko y’igenamajwi akoreshwa mu izina gakondo ni akoreshwa mu izina 

  mbonera.

   Ingero: 
  Umwana: u-mu-ana bisomwa ngo u ihinduka w iyo iri imbere y’inyajwi u→w/-J. 
  Icyatsi: i-ki-atsi, i ihinduka y iyo iri imbere y’inyajwi i→y/ -J, ky cyandikwa cy 
  mu myandikire yemewe y’Ikinyarwanda. 

  Abantu: a-ba-antu     a→ø/ -J, a iburizwamo iyo iri imber y’inyajwi. 

  IMYITOZO

  1. Tahura amazina gakondo muri aka gace k’indirimbo 
  Niba unebwa ntukore
   Ngo uzatungwa no gusaba,
   Niba unyereza ibyo ushinzwe,
   Ngo ubwo urirwanaho,
   Urateshuka inzira y’intore.
   Ubwo uri umunyoni mubi,
   Ntumpeho.
   2. Wifashishije ingero gira icyo uvuga ku biranga izina gakondo. 
  3. Garagaza intego y’amazina mbonera gakondo akurikira n’amategeko 
  y’igenamajwi yakoreshejwe: amenyo, umuhungu, imfuruka, umweyo, inzuzi 

  VI.3. Amazina  y’amatirano

   IGIKORWA
   Soma iki kiganiro hagati ya Kagabo na Mucyo maze utahuremo amazina 
  gakondo n’amazina atari gakondo arimo. Hera ku miterere yayo, ukore 
  ubushakashatsi utahure inshoza y’amazina y’amatirano, ugaragaze 
  imvano  y’amazina  y’amatirano  na zimwe  mu  ndimi zatije Ikinyarwanda 
  amagambo, intego  n’amategeko y’igenamajwi.


  Ikiganiro:  Kagabo na Mucyo mu isoko

  Mucyo: Kagabo, bite se? Ngwino hano ntundenze ibyashara!
  KagaboRekanze ariko ninsanga ibyo nshaka utabitite ndajya ahandi. 
  MucyoBanza wicare wice akanyota.  
  KagaboOya. Ntumpa ruswa ngo nemere. Ubu icyo nshaka ni ukugura ishati 
  ifite amaboko magufi n’ipantaro y’umukara.
  Mucyo: Humura hano birahari; wijya kure.
  Kagabo: Ese ko nta giciro gihari?
  Mucyo: Dore byanditseho. Ishati ni amafaranga ibihumbi umunani naho 
  ipantaro ni ibihumbi icumi.
  Kagabo: Ndabona bidahenze. Ese amasogisi yo n’iri koti na karuvati byo bigura 
  bite?
  Mucyo: Amasogisi ni amafaranga ibihumbi bitanu, ikoti ni bitanu naho karuvat 
  ni igihumbi.
  Kagabo: Reka nkwishyure kashi ndabona nta sheke nazanye.
  Mucyo: Urakoze Kaga, unsuhurize mwarimu wange.

  Kagabo: Urakoze nawe. Ni aho ubutaha!


   
  6.3. 1. Inshoza amagambo  y’amatirano
   Izina ry’iritirano ni izina ritari karemano muri urwo rurimi, ni izina ryavuye 
  mu zindi ndimi cyangwa izina ryahawe ikintu ubusanzwe kitari gisanzwe muri 
  urwo rurimi. Izina ry’iritirano iyo rigeze mu Kinyarwanda, rishakirwa inteko, 
  yaba ari inshinga igashakirwa ngenga, kandi bikisanisha n’ikibonezamvugo 
  k’Ikinyarwanda mu rwego rwo gushakirwa uturemajambo.

  Kugira ngo ijambo ritirwe ryemerwe, rigomba kuba rikenewe n’abenerurimi 

  kandi rishobora kuvugika bitagoranye. Mu itira ry’amazina kandi, ushobora 
  gufata ijambo ukariterura uko ryakabaye, ukaryinjiza mu rurimi kamere 
  rigafata intego n’imiterere y’amazina y’urwo rurimi uryinjijemo. Riba 
  rishobora kwinjirana inyito risanganywe cyangwa guhabwa indi itandukanye 
  n’isanzwe. Indimi nyafurika zatije Ikinyarwanda amagambo kubera 
  imihahirane n’imibanire yo guturana no gushyingiranwa. Indimi z’i Burayi 

  zatije Ikinyarwanda amagambo kubera ubukoloni, ubucuruzi n’amadini.


   
  6.3. 2. Imvano y’amazina y’amatirano
   Kuva kera Abanyarwanda bashyikiranaga n’abaturage b’ibihugu bidukikije, 
  bitewe n’ubucuti ubuhake, guhaha cyangwa gushyingirana. Ibi byatumye 
  Ikinyarwanda kinjiza amagambo avuga ibintu bimwe byabaga byadutse mu 
  Rwanda. Byongeye kandi, kuva mu ntangiriro y’ikinyejana cya makumyabiri, 
  abanyaburayi batangiye kuza mu Rwanda bazanywe n’amadini, ubukoloni, 
  ubucuruzi n’ubucukuzi bw’amabuye y’agaciro, ubuhinzi n’ibindi. Ibyo byatumye 

  zimwe mu ndimi z’i Burayi zinjiza amagambo mu Kinyarwanda.

   6.3. 3. Zimwe mu ndimi zatije Ikinyarwanda amagambo

   a) Indimi nyafurika

  6.3.4. Amategeko agenga itira ry’amazina
   Kugira ngo ijambo ritirwe ryemerwe, rigomba kuba rikenewe n’abenerurimi 
  kandi rishobora kuvugika bitagoranye. Ni ukuvuga ko utira ijambo utari ufite 
  ubusanzwe mu rurimi rwawe. Iyo atari ibyo uba ukoze ikosa ry’inozamvugo 
  ryo kuvanga indimi mu gihe bitari ngombwa, bitewe n’impamvu zinyuranye; 
  ubwirasi, kugaragaza ko wize, kwereka undi ko ururimi azi nawe uruzi... 
  Ijambo ritiwe rigenekerezwa ku nyemvugo z’Ikinyarwanda, rigafata amasaku 
  nk’ay’Ikinyarwanda, ryaba ari izina rikagenerwa inteko, yaba ari inshinga 
  ikagenerwa umuzi. Niba ijambo ritiwe ari icyongereza cyangwa ikidage, bitewe 
  n’uko izo ndimi zisanzwe zifite amasaku atandukanye n’ay’Ikinyarwanda, 
  rigomba kwinjira mu Kinyarwanda rifite amasaku abenerurimi dusanzwe 
  tumenyereye. Mu itira ry’amazina kandi, ushobora gufata ijambo ukariterura 
  uko ryakabaye, ukaryinjiza mu rurimi kamere rigafata intego n’imiterere 
  y’amazina y’urwo rurimi uryinjijemo. Riba rishobora kwinjirana inyito 

  risanganywe cyangwa guhabwa indi itandukanye n’isanzwe.

  Ingero
  Driver umuderevu
  Blanket ikiringiti
  Chauffeur umushoferi

  Shirt ishati…

  6.3.5. Uturemajambo tw’amagambo y’amatirano n’amategeko  
  y’igenamajwi
   Muri rusange amagambo akunze gutirwa mu Kinyarwanda ni amazina. Iyo 
  amazina y’amatirano yinjiye mu Kinyarwanda, yisanisha ku miterere y’andi 
  mazina asanzwe mu Kinyarwanda. Bityo akavugwa nka yo kandi akagira 
  amasaku n’intego nk’iy’amazina asanzwe mu Kinyarwanda. Amenshi mu mazina 
  y’amatirano, iyo yinjiye ahita afata intego rusange y’izina ry’Ikinyarwanda; ni 
  ukuvuga indomo, indanganteko n’igicumbi, bityo bene ayo mazina biranagorana 
  kuyatandukanya n’amazina gakondo kuko na yo ahita afata intego nk’iy’amazina 
  asanzwe kandi uko imyaka igenda ihita inkomoko yayo ikagenda yibagirana. 

  Ikindi kandi uvuga ntabanza kubaza inkomoko y’izina iri n’iri.

   Ingero:

   Umushoferi/abashoferi: u-mu- shoferi/ a-ba-shoferi
   Umuderevu/abaderevu : u-mu-derevu/ a-ba-derevu
  Umuboyi/ababoyi: u- mu-boyi/ a-ba-boyi
   Umwarimu/abarimu: u-mu-arimu/a-ba-rimu

  Andi mazina y’amatirano ntagaragaza indanganteko. Akenshi na kenshi, 

  amazina y’amatirano atagaragaza indanganteko (indangazina), aba ari mu 

  nteko ya gatanu. Cyakora iyo agiye mu bwinshi agaragaza uturemajambo twose.

  Urugero:
   Ishati/amashati: i- ø -shati/ a-ma-shati
   Isaha/amasaha: i- ø -saha/ a-ma-saha…

  Hari andi mazina y’amatirano yinjira mu Kinyarwanda, ntashobore kugira 

  indomo n’indaganteko ahubwo akagira igicumbi gusa (ø - ø -c). Bene ayo mazina 

  akunze kuba ari mu nteko ya 9 agafata ubwinshi mu nteko ya 10.

  Ingero:
   Terefoni (imwe)/ za terefoni (nyinshi): ø - ø -terefoni
   Tereviziyo (imwe) / za tereviziyo (nyinshi): ø - ø -tereviziyo

   Radiyo (imwe) / za radiyo (nyinshi): ø - ø - radiyo…

   Ikitonderwa:- 
  Amazina y’amatirano yemera kandi gufata ubwinshi mu nteko ya 
  gatandatu. Iyo yafashe ubwinshi mu nteko ya gatandatu agira indomo 

  n’indanganteko.

  Ingero:  
  Terefone: ø - ø -terefone amaterefone: a-ma- terefone
   Tereviziyo: ø - ø -tereviziyo amatereviziyo a-ma-tereviziyo radiyo / amaradiyo: 

  ø - ø - radiyo/ a-ma-radiyo…

  Amazina y’amatirano agira amategeko y’igenamajwi ateye nk’ay’amazina 
  gakondo.

   Ingero:

   Intêgo Itegeko ry’igenamajwi
   Ibyashara: i-bi-ashara i y/-J
  Icyashara: i-ki-ashara i y/- J; ky- cy mu nyandiko
   Agaterefoni: a-ka-terefoni k- g/ - GR

   Umwarimu: u-mu-arimu u w/- J

  UMWITOZO
   1. Ni irihe tandukaniro riri hagati y’amazina y’amatirano n’amazina 
  gakondo?
   2. Tanga ingero z’indimi nyafurika zatije Ikinyarwanda amagambo.
   3. Ni izihe mpamvu z’ingenzi zatumye zimwe mu ndimi nyafurika 

  zitiza Ikinyarwanda

  VI.4.  Inama 
  IGIKORWA
   Iyo umuyobozi ashaka kugira icyo ageza ku bo ayobora akoresha inama. 
  Nimukore ubushakashatsi bwimbitse ku bijyanye n’inama  musubiza 
  ibibazo bikurikira:
  a) Inama ni iki? 
  b) Inama itegurwa ite? 

  c) Inama iyoborwa ite?

   6.4. 1. Inshoza y’inama 
  Inama ni ikoraniro ry’abantu bateraniye hamwe bafite ingingo bigaho. 
  Hashobora kubaho inama idasanzwe; iba itateguwe bihambaye cyangwa inama 

  isanzwe iba yateguwe cyane kubera ko idatunguranye.

  6.4. 2. Uko inama itegurwa
   Igihe umuntu ategura inama isanzwe, agomba kwita cyangwa gutekereza ku 
  ntego zayo; icyo inama izaba igamije, icyo izageraho na gahunda y’ibizigirwamo. 
  Ni yo mpamvu agomba gutegura ibikoresho bizamufasha kuyinoza. Bimwe mu 

  bigomba kwitabwaho ni ibi bikurikira:

  - Gutegura aho inama izabera mbere, hakurikijwe umubare w’abazayizamo.
  - Gutegura icyumba k’inama (intebe, ameza ndetse no kuhagirira isuku) 
    ukurikije aho abazaza mu nama bazicara nko mu ishuri, ku ruziga, ku gice 
   cy’uruziga n’aho abayobozi bicara.
  -Guteganya icyo kwandikaho niba ari ngombwa; ikibaho, amakaye cyangwa 
  ikindi kintu cyose cyatuma abari mu nama bashobora gukurikira (nko 
  kwitabaza ikoranabuhanga niba ari ngombwa).

  Nyuma yo gutekereza no gutegura ibikoresho bikenewe, utegura inama ak

  urikizaho gutegura inama nyirizina. Agomba kwibanda ku bintu bikurikira:
  - Gutegura ibizigirwa mu nama bikorwa n’umuyobozi cyangwa se bigakorwa 
  n’akanama runaka yashyizeho.
  - Mu gutegura ingingo z’ingenzi ni byiza kuzitondekanya uhereye ku 
  zifite agaciro kurusha izindi kuko iyo igihe kibaye gito, iby’ingezi biba 
  byarangiye.
  - Gutumiza inama no kohereza gahunda yayo mbere y’igihe (hari 
  igihe abatumiwe batanga ibitekerezo cyangwa bakibutsa indi ngingo 
  yagombaga kuzigirwamo.)
  -Ni byiza ko hagati yo gutumiza inama n’inama ubwayo habonekamo igihe 

  kugira ngo abantu babashe kuyitegura.

  6.4.3. Ibikorwa byo kuyobora inama
   Kuyobora inama ni umurimo ukorwa na nyiri ukuyitumiza cyangwa umubereye 
  mu mwanya (umuyobozi mu rwego rwe). Buri muntu wese uba yitabiriye 
  inama aba afite icyo ashinzwemo: abayitumiwemo baba bafite inshingano zo 
  kumva no gutanga ibitekerezo byabo. Umuyobozi w’inama atangiza inama 

  kandi akanayiyobora.

  Inama igira ibice by’ingenzi bigenda bikurikirana, kandi uyiyoboye akaba 
  agomba gukurikirana neza ngo hatagira igisimbukwa, cyanecyane ko ari we 

  ugomba kurangiza kimwe agatangiza ikindi. 


  Muri rusange ibice by’inama bikurikirana bitya:
  - Gusuhuzanya no gutanga ikaze;
  - Kuvuga igihe inama iza kumara no kuvuga urwego inama yatumiwemo;
  - Kurebera hamwe ko umubare w’abayitumiwemo bahageze uhagije 
     kugira ngo ibe yatangira byemewe n’amategeko (iyo bitatu bya kane 
     by’abatumirwa bahari nta cyayibuza gutangira);
  - Kumva impamvu z’abataje niba bahari;
  -Gutangira inama nyirizina: kuganira ku mirongo mikuru mikuru no 
  kubyemeranyaho. Abitabiriye inama bashobora no kongerwaho izindi 
  ngingo iyo bisabwe. 
  -Inama nyirizina irarimbanya ari nako ikorerwa inyandikomvugo, 
  byarangira gusuzumwa hakigwa ku ngingo imwe ku yindi.
  -Uwatumije inama cyangwa umuhagarariye atanga inshamake y’ibyemezo 
  byumvikanyweho mu nama.
  -Inama isozwa n’uwayitumije cyangwa umuhagarariye igihe uwayitumije 
  yabimuhereye uburenganzira: ashimira abayitabiriye akanabasezerera 

  ndetse akabanza kubaha amatangazo iyo ahari.

   Ikitonderwa:
   1. Kugira ngo inama ishyirwe mu bikorwa uyobora inama agomba kugira 
  izi ndangagaciro igihe ayoboye inama:
  Kwirinda kuba umunyagitugu;
   Kutagira uruhande abogamira;
   Kumva ibitekerezo by’abatumirwa akabijora kandi akabigorora igihe ari 
  ngombwa;
   Agomba kuba ari umuhanga mu byo avuga adahuzagurika icyo atazi 
  agasaba ukizi mu batumirwa kugisobanura.
   2. Imyanzuro y’inama ifatwa nk’aho ari ikemezo cya buri wese mu baje mu nama.
   3. Inama igomba kurangwa n’ikinyabupfura, ubworoherane n’umusanzu 

  wa buri wese mbega inama ntabwo ari igihe cy’amatangazo.

  UMWITOZO

   Erekana uko wategura inama n’uko wayikoresha.

  VI.5. Inyandiko mvugo
   IGIKORWA
   Nimusome iyi nyandiko kandi  mwitegereze imiterere  yayo maze  
  mukore   ubushakashatsi mutahure inshoza  y’inyandiko mvugo, ibice 

  by’inyandiko  mvugo n’uko inyandiko mvugo  ikorwa.

  Inyandiko  mvugo y’inama ya Komite Nyobozi y’Akarere na Bwakira yo ku 
  wa 12 Gashyantare 2016

   a) Abitabiriye inama
   1. Bwana MUGISHA Arnauld (Umuyobozi w’Akarere)
   2. Madamu KANKINDI Virginie (Umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho 
  y’abaturage)
   3. Bwana BAZIRURA Sébatien (Umuyobozi w’Akarere wungirije ushinzwe 
  ububukungu)
   4. Madamu UWISANZE Diane (Umunyamabanga Nshingwabikorwa 
  w’Akarere ka Bwakira)
   
  b) Ibyari ku murongo w’ibyigwa

   1. Gusuzuma raporo z’ubwitabire bw’umuganda.
   2. Gukora igenagaciro ry’ Umuganda mu kwezi kwa Mutarama.
   3. Gusuzuma imikorere y’abayobozi b’imirenge.
   4. Utuntu n’utundi.

  c) Uko inama yagenze

   Inama yatangiye saa saba n’igice iyobowe n’umuyobozi w’Akarere ka Bwakira 
  Bwana MUGISHA Arnauld watangiye aha ikaze abitabiriye inama anaboneraho 
  no kubereka umuyobozi mushya w’Akarere wungirije ushinzwe imibereho 
  myiza y’abaturage Madamu KANKINDI Virginie. Arangije abasomera ibyari ku 
  murongo w’ibyigwa. Uyoboye inama kandi yabajije abari mu nama niba hari 

  ibyo bifuza gushyira ku murongo w’ibyigwa maze hemezwa gahunda y’inama.

  1. Ingingo ya mbere: Gusuzuma raporo z’ubwitabire 
  bw’umuganda.
   Ku bijyanye n’iyi ngingo abari mu nama bamaze gusoma no gusuzuma raporo 
  bagejejweho na za komite ngenzuzi z’umuganda mu mirenge yose basanze 
  umuganda witabirwa ku kigereranyo cya 95% bafata umwazuro ko n’abasigaye 
  bangana na 5% abayobozi b’utugari n’imirenge bakora uko bashoboye bagakora 
  ubukangurambaga bwo kubashishikariza kwitabira umuganda no kubumvisha 

  uburyo umuganda ari igikorwa k’ingirakamaro mu iterambere.

  2. Ingingo ya kabiri: Gukora igenagaciro ry’umuganda mu kwezi 
  kwa Mutarama.
   Abari mu nama, nyuma yo gusuzuma raporo z’igenagaciro k’umuganda mu 
  mirenge inyuranye basanze mu kwezi kwa Mutarama umuganda waragize 
  agaciro kangana na miriyoni 15 z’amafaranga y’u Rwanda bishimira icyo 
  gikorwa. Cyakora bifuje ko umurenge wa Kantarange mu kwezi kwa kabiri 
  wazagerageza gukora ibikorwa bifite agaciro karenze ako mu kwezi kwa mbere 
  kuko raporo zagaragazaga ko ari wo murenge wari inyuma y’iyindi kandi uri 

  mu mirenge ifite abaturage benshi.

  3. Ingingo ya gatatu: Gusuzuma imikorere y’abayobozi 
  b’imirenge.

   Uyoboye inama, kuri iyi ngingo yagaragarije abari mu nama uko abayobozi 
  b’imirenge igize Akarere ka Bwakira bitabiriye gutanga raporo n’uko bahiguye 
  imihigo yabo. Abari mu nama bamaze kubyunguranaho ibitekerezo basanze 
  hari abayobozi bagomba kugirwa inama n’abandi bagomba guhindurirwa 
  imirenge bayoboraga. Ni muri urwo rwego umuyobozi w’Umurenge wa 
  Mataba yimuriwe mu murenge wa Mugote uwayoboraga umurenge wa Mugote 
  akagurana na we. Umuyobozi w’Umurenge wa Marangara hafashwe umwanzuro 
  wo kumwandikira ibaruwa imusaba ibisobanuro birambuye ku mpamvu zo 

  kudatangira raporo ku gihe.

  4. Ingingo ya kane: utuntu n’utundi
   Mu tuntu n’utundi, umuyobozi w’Akarere wungirije ushinzwe imibereho 
  y’abaturage yagejeje ku bari mu nama ikibazo cy’abayobozi b’utugari 
  bakoresheje nabi amafaranga y’ubudehe batagishije inama abaturage ngo 
  bumvikane ku cyo bakoresha amafaranga y’ubudehe. Nyuma yo kungurana 
  ibitekerezo kuri icyo kibazo abari mu nama bafashe umwanzuro wo gutumiza 
  abo bayobozi bakagirwa inama bazakomeza kuyobora nabi bagahagarikwa ku 

  buyobozi.

  Inama yashojwe saa kenda n’igice uyoboye inama yongera gushimira 

  abayitabiriye.

  Umwanditsi w’inama Umuyobozi w’inama

  Umwanditsi w’inama                                  Umuyobozi 

  w’inama

  UWISANZE Diane                                    MUGISHA Arnauld         


  6.5.1.  Inshoza y’inyandiko mvugo

   Inyandiko mvugo ni umwandiko uvuga ibyakozwe, ibyabaye cyangwa ugasubira 
  mu byo uwandika yabonye cyangwa se yanagizemo uruhare mu nama. Iyo 

  urebye abo inyandiko mvugo igenewe, usanga hari uburyo bubiri ikorwamo:

  Inyandiko mvugo ishobora kuba igenewe umuntu wari uhari igihe ibikorwaho 
  inyandiko mvugo byabaga, kugira ngo atibagirwa ibyabaye abone uko abyigaho 
  neza cyangwa ashyire mu bikorwa ibyumvikanweho. Inyandikomvugo igenewe 
  umuntu utari uhari kugira ngo amenye ibyavugiwe cyangwa ibyakorewe aho 

  atari ari.

  6.5.2.  Ibice bigize inyandikomvugo n’uko ikorwa
   Inyandiko mvugo y’inama igaragaza ibice bine by’ingezi: umutwe, abari mu 

  nama, ibyari ku murongo w’ibyigwa n’uko inama yagenze muri make.

  a) Umutwe

  Ugaragaramo iyo nama iyo ari yo n’igihe yabereye mu magambo make.

  b) Abari mu nama
   Muri iki gice inyandiko mvugo igaragaramo urutonde rw’abitabiriye inama bose. 
  Iyo atari benshi cyane bagaragazwa mu ntagiriro y’inyandiko mvugo. Ariko iyo 
  abitabiriye inama ari benshi cyane bashyirwa ku mugereka w’inyandikomvugo 
  y’iyo nama. Muri iki gice kandi hashobora no gushyirwamo abatarayitabiriye 

  bafite impamvi cyangwa batayifite.

  c) Ibyari ku murongo w’ibyigwa
   Muri iki gice, ukora inyandiko mvugo arondora ibyo inama yagombaga 
  kwigaho byose nk’uko biba byavuzwe n’umuyobozi w’inama ndetse n’ibindi 
  byifujwe n’abari mu namma ko byajya mu tuntu n’utundi; ibitari byateganijwe 

  n’umuyobozi w’inama.

  d) Uko inama yagenze

  Muri iki gice ukora inyandiko mvugo yandika muri make icyo bumvikanye 
  kuri buri ngingo. Ntiyandika ibyo buri muntu yavuze, ahubwo yandika gusa 
  umwanzuro wafashwe kuri buri ngingo yari ku murongo w’ibyigwa kandi 

  bikandikwa ku buryo bwumvikana neza adashyiramo ibitekerezo bye.

   Ikitonderwa
   Ibindi bigomba kugaragara mu nyandiko mvugo ni aho inama yabereye, urwego 
  inama yateranyemo, impamvu y’inama, igihe yatangiriye n’igihe yarangiriye.

  Inyandikomvugo ntajyamo ibitekerezo bwite by’uyikora. Ni umwandiko uvuga 

  ibyabaye utagize icyo uhindura.   

  UMWITOZO
  Mwishyire mukigwi cy’abarimu maze mwitoremo umuyobozi w’ishuri 

  abategurire inama ayiyobore abandi mukore  inyandiko mvugo yayo.

  VI.6. Umwitozo w’ubushobozi ngiro bw’umunyeshuri
  Ishyire mu mwanya w’umuyobozi w’ikigo k’ishuri maze utegura gahunda 
  y’inama y’abarimu kandi uyiyobore. Iyo nama iraba ifite insanganyamatsiko yo 
  kwirinda ruswa n’akarengane. Kora inyandiko mvugo y’iyo nama.

   

  Ubu nshobora:
  - Gusesengura umwandiko ku kurwanya ruswa n’akarengane ngatahura 
   ingingo z’ingenzi ziwukubiyemo. 
  - Gutegura no gukora inyandiko mvugo y’inama. 
  - Gusesengura amazina gakondo n’amatirano ngagaragaza uturemajambo 

  n’amategeko y’igenamajwi. 

  Ubu ndangwa:
  N’indangagaciro z’umuco nyarwanda: gukunda igihugu, kugira ubutwari, 
  kugira ikinyabupfura, kwitabira no gukunda umurimo, kuvugisha 
  ukuri, kutavangura no kutiremamo ibice, kurwanya ruswa no gukumira 
  ihohoterwa…

  - No gushishikariza bagenzi bange kurwanya no gukukumira ruswa n’akarengane.

   VI.7. Isuzuma risoza umutwe wa gatandatu
   
  Umwandiko : Gukunda Igihugu
   Gukunda Igihugu ni ugukunda benecyo n’abagituye nta kurobanura, gukunda 
  ibikigize byose nk’ubutaka, ururimi n’umuco no kumenya amateka yacyo, 
  kugikorera no kugira ishyaka ryacyo, kubumbatira umutekano n’ubusugire 
  bwacyo, kukirwanirira harimo ishyaka ryinshi, kwitanga ukaba wanagipfira 
  bibaye ngombwa byo bigihesha agaciro.

  Gukunda Igihugu bigaragara ku munyagihugu watojwe neza uburere 

  mboneragihugu, akagira uruhare mu gusigasira uburere n’umuco w’Igihugu 
  ke, akakitangira mu buryo bwose bushoboka, akacyubaka, akanagiteza imbere 
  yicungira umutekano, akaba mu ijisho ryawo aho ari mu bufatanye n’inzego 
  zose z’ubuyobozi n’iz’umutekano.

  Buri gihugu kiba gifite intego yo kugira umunyagihugu watojwe neza uburere 

  mboneragihugu, usigasira uburere n’umuco w’Igihugu ke, wakitangira mu 
  buryo bwose bushoboka, witabira ibikorwa bicyubaka bikanagiteza imbere 
  ndetse akanagira uruhare mu kwicungira umutekano.

  Ijambo uburere mboneragihugu rituruka ku gikorwa cyo kurerera Igihugu 

  bishaka kuvuga : gutanga uburere bubereye Igihugu, bugihesha ishema, butuma 
  gikundwa, cyubahwa, kikanagendwa. Bugamije kandi kubaka, gushimangira, 
  gukomeza ubumenyi bw’abanyagihugu ku bireba Igihugu cyabo. Hari izindi 
  ndangagaciro ziba zigamijwe zirimo ubwitange, gucunga neza ibya rubanda, 
  kubungabunga umutekano, kugira ishyaka, ubutwari, kwirinda amacakubiri, 
  kugira urukundo, kwemera inshingano no kuzisohoza, kugira ishyaka, 
  kubungabunga ibidukikije, ubufatanye mu iterambere.

  Hari inkingi zubakirwaho uburere mboneragihugu ari zo amateka y’Igihugu, 

  umuco w’Igihugu, indangagaciro z’Igihugu, ikerekezo k’Igihugu, ikirangantego 
  k’Igihugu
  (Ubumwe, Umurimo, Gukunda Igihugu), gahunda ya guverinoma. Mu Rwanda 
  Uburere mboneragihugu tubukomora kuri ibi bikurikira birimo uruhererekane 
  nyemvugo : Ingero (Wima amaraso Igihugu, imbwa zikayanywera ubusa, 
  u Rwanda ruratera ntiruterwa, ese ko abandi bahunga bagana u Rwanda, 
  ndaruhunga nge he? (Bisangwa).

  Iyo uburere mboneragihugu bwigishijwe neza kandi bufite intego, bituma ha

  baho ubumwe bw’abanyagihugu, ishema ry’Igihugu, umutekano n’iterambere 
  ry’Igihigu kandi Igihugu gikomeza ubusugire bwacyo.
   Umuntu ukunda Igihugu arangwa n’indangagaciro zinyuranye. Harimo 
  guhorana ingamba zo guhindura abandi, abaganisha ku mikorere ya 
  kirwanashyaka kandi adahuga, kubahiriza uburenganzira bw’abandi nk’uko 
  yifuza ko ubwe bwubahirizwa, kuzirikana ko abantu bose bareshya imbere 
  y’amategeko. Uwo muntu ahora arangwa no kuzirikana ko hari byinshi byiza 
  byasizwe n’Abakurambere bityo akumva ko agomba kwishyura iryo deni na 
  we akagira icyo asiga akoze abazavuka nyuma bakazabiheraho ; kuzirikana ko 
  umutungo kamere w’Igihugu (ubutaka, amabuye y’agaciro, amazi n’ibidukikije) 
  ari uw’abariho n’abazabakurikira bityo ukaba ukwiye gucungwa hazigamirwa 
  abazakomoka ku bariho mu gihe runaka. Umuntu watoye inyigisho z’uburere 
  mboneragihugu ahora ashishikajwe no kugikorera nta kwiganda, gushaka 
  ibisubizo by’ibibazo biriho, kutagambanira Igihugu, kwitangira Igihugu akaba 
  yanagipfira bibaye ngombwa, kwishimira kuba umuvugizi w’Igihugu ke aho 
  ari hose, kutarangwa n’ivangura iryo ari ryo ryose, gushyira inyungu z’Igihugu 
  imbere kurusha ize ku giti ke.

  Uburere mboneragihugu ni ngombwa kandi ni ingenzi mu kubanisha 

  umunyagihugu n’Igihugu ke. Uburere mboneragihugu bukwiye gukomeza 
  kwigishwa ingeri zose z’abanyarwanda. Muri iki gihe, bukwiye kudufasha 
  kugira uruhare rugaragara mu iterambere, kubaka ishema, ikizere cya none 
  n’ik’ejo hazaza ku Banyarwanda bose. 

  I. Ibibazo  byo   kumva no gusesengura  umwandiko

   1. Ni akahe kamaro k’uburere mboneragihugu?
   2. Ni ibihe bintu bitanu byibuze biranga umwenegihugu ugikunda?
   3. Erekana inkingi uburere mboneragihugu bwubakirwaho.
   4. Muri uyu mwandiko ni iyihe nsanganyamatsiko nkuru irimo?
   5. Ni izihe ngingo z’ingenzi ziri muri uyu mwandiko?
   6. Ni irihe somo ukuye muri uyu mwandiko ?
   
  II. Inyunguramagambo

   1. Sobanura aya magambo uhereye ku mwandiko:
   a) Uburere mboneragihugu
   b) Igihugu
   c) Guhuga
   d) Uruhererekane
   e) Amacakubiri
   2. Koresha buri jambo mu nteruro, ugendeye ku nyito yaryo mu mwandiko:
   a) Guhuga
   b) Gusohoza,
   c) Guhunga.
   3. Tanga ingwizayito byibura eshatu z’ijambo agaciro kandi uzisobanure.

   III. Ibibazo  by’ikibonezamvugo  

  1. Subiza ukoresheje “ni byo” cyangwa “si byo”
   a) Kuvuga uvanga indimi byerekana ko uzi gutira bisanzwe.
   b) Utira ijambo iyo irivuga icyo ushaka rikunanira kuvuga neza bityo 
  bigatuma udashobora kwisobanura uko bikwiye.
   c) Utira ijambo iyo irivuga icyo ushaka ari rirerire cyane mu rurimi 
  rwawe.
  d) Utira ijambo iyo irivuga icyo ushaka, riri mu rurimi rwawe.
   e) Utira ijambo ry’icyo ushaka, ariko kidasanzwe mu muco no mu rurimi 
  rwawe.
   2. Tahura  amazina Gakondo  mu  nteruro zikurikira, ugaragaze  intego  
  yayo  n’amategeko y’igenamajwi yubahirijwe.
   a) Umwami Kigeri IV Rwabugili ni umwe mu ntwari z’u Rwanda.
   b) Mu mutungo  kamere w’Igihugu  cyacu  harimo ubutaka, amabuye 
  y’agaciro, amazi  n’ibidukikije. 
  c) Abaturarwanda  bagomba  kurangwa n’ishyaka  ryo  gukunda  Igihugu.
   
  IV.  Ibibazo  ku nyandiko mvugo n’inama 

  1. Rondora ibiranga inyandiko mvugo.
   2. Hari uburyo bwo kuyobora inama, ese ni ubuhe ?

   3. Ni ryari imyanzuro y’inama ifatwa kandi ni bande bayigiramo uruhare ? 


  UNIT 5: KUBUNGABUNGA IBIDUKIKIJEUNIT 7: GUKUNDA UMURIMO