• UNIT 2: UMUCO NYARWANDA

  UBUSHOBOZI BW’INGENZI BUGAMIJWE

  -Gusesengura igitekerezo k’ingabo agaragaza ingingo z’ingenzi 
  zigikubiyemo.

  -Gusoma no gusesengura zimwe mu ngeri z’ubuvanganzo nyabami 
  agaragaza ingingo z’ingenzi zizikubiyemo. 

  -Kuvuga no kwandika interuro yubahiriza ibihe by’inshinga.

  IGIKORWA CY’UMWINJIZO
   Tekereza kandi urondore ibyarangaga ibitaramo by’ibwami mu Rwanda 
  rwo hambere, imihango y’igitero yakorwaga, icyo intwari zivugaga 
  n’amashimwe zagenerwaga zivuye ku rugamba, ugaragaze muri make 
  ibyaranze inganzo y’amazina y’inka n’akamaro ko kuyiga muri iki gihe. 
  Sobanura uruhare rwa buri ngingo yagaragajwe hejuru mu gusigasira 

  umuco nyarwanda

  II.1. Umwandiko: Igitero k’i Butembo


  Igitero k’i Butembo cyabaye mu mwaka wa 1874. Ikimenyetso cy’uwo mwaka 
  cyabaye Nyakotsi yitwa Rwakabyaza yagaragaye mu Rwanda mu kwezi kwa 
  Nyakanga 1874. Impamvu y’icyo gitero yabaye iyi ngiyi: hariho Shabikobe bya 
  Sebitoryi, agatunga inka z’inyambo zitwaga Imisakura. Izo nka bazigishishiriza i 
  Kamuronsi, agahugu kari ku mutwe w’ikiyaga cya Kivu ku mupaka w’u Buhunde. 
  Umuhinza wo mu Buhunde witwaga Muvunyi wa Karinda arazitera arazinyaga. 
  Iyo nkuru igeze kuri Kigeri IV Rwabugiri, ari i Rwamaraba, asanga bibaye 
  ngombwa kujya guhorera izo nyambo ze zanyazwe n’uwo muhinza. Nyamara 
  ubundi uwo Muvunyi yayobokaga u Rwanda, akajya yohereza amakoro ibwami.

  Igihe ari mu byo guhaguruka, haza intumwa za Mwezi IV Gisabo, umwami 
  w’u Burundi. Izo ntumwa zari Abaganwa batatu, baherekejwe n’intore ijana. 
  Batumye ibwami kuvunyisha, Rwabugiri abatumaho ko ari mu rugendo, ko 
  abaheje kugeza igihe azahindukirira. Abasigira umutware we Mugabwambere 
  wa Nyamutera, akajya abacumbikira i Kanyinya na Rubingo rwa Shyorongi. 
  Ategeka ingo ze zose ko zizajya ziboherereza amazimano. Bakazibagira inka 
  eshatu buri munsi, bakaziha n’amazimano yandi y’ibiribwa n’amayoga.

  Rwabugiri amaze guhaguruka iwe i Rwamaraba, atuma abantu ku bagore be 
  ngo barushanwe kwitegura intumwa za Mwezi, anababwira ko uzarusha abandi 
  umwiteguro ari we uzatahirwa n’ibirori by’imyiyereko, bikazakirirwamo 
  intumwa za Mwezi. Abwira izo ntumwa ati:

  “Ungire Cyivugiza ya Gatsibo, […]                                                                                                                                  
   Umbwirire Muhundwangeyo wa Ngarambe,                                            
  Umukobwa uteye abahungu imbabazi,                                                                              
  Uti: ‘Witegure intumwa za Mwezi.’                                                                   
  Ningushima ingabo zizagutaramira,                                                                         
  Inyambo zitahe iwawe.”
   (Uwo yari Kangeyo ka Kanyabujinja ka Nyiracumu, wagengaga urugo rw’i 
  Gatsibo)[…]
   
  Rwabugiri yahagurutse i Rwamaraba ataha […] i Rubengera, ahategerereza 
  abatasi yari yarohereje kumutatira u Buhunde […] Abo batasi bamaze 
  kurondorera umwami ibyo kwa Muvunyi wa Karinda, umuhinza w’u Buhunde, 
  n’abatware bakomeye muri icyo gihugu, intore zo mu Ngangurarugo zihimbiraho 
  indirimbo yitwa Rwahama […]

  Igitero kigeze mu Buhunde, cyaje kurwanya Muvunyi wa Karinda, araneshwa 
  ariko arabikinga ntibashobora kumushyikira. Ubwo ingando ya Kigeri IV 
  Rwabugiri yari i Runyana. Amaze gutsinda Muvunyi n’abategeka bandi bo mu 
  Buhunde, Murego wa Bigiri we ndetse yatewe mbere ya Muvunyi. Shabiganza 
  we ngo yaba yarahunze ariko ntibizwi neza. Abandi batewe bagatsindwa ni 
  Murengezi wa Nyarubwa na Karenge na Rwankuba rwa Gahinda.

  Twabonye mbere ko umwami yari aganditse i Runyana. Yari yaratatishije Nkingo 
  iri hafi y’u Runyana, kuko mu bwiru bari bazi ko ari ho Abarenge baramvuye 
  ingoma y’ingabe yitwaga Mpatsibihugu.

  Ategeka abiru be kuharamvura ingoma y’ingabe nshya yari yageneye iryo zina 
  rya Mpatsibihugu, kugira ngo ayungukiremo ububasha bw’Abarenge ba kera, 
  bategekaga ibihugu bigari u Rwanda rwari rutarigarurira byose. Aho Rwabugiri 
  amariye gukubanga u Buhunde bwose, abaza abatasi be ati: “Inyuma y’ishyamba 
  turuzi rihetuye u Buhunde, hari ibihugu nyabaki?” Abatasi bamubwira ko 
  batabizi, ko ari ntawigeze arenga iryo shyamba. Ariko bamumenyesha ibyo 
  bumvanye abandi, ngo uryinjiyemo amaherezo inzira yinjira mu mugezi wa 
  Nyabarongo, akaba ari yo bagenda bavogera, ikikijwe n’inzitiro z’imigano. 
  Rukaba urugendo rurerure kuzageza aho inzira izakukira bakabona kugenda 
  ahatari mu mazi. Rwabugiri ati: “Nimuhogi tugende tuge kureba ibihugu byaba 
  inyuma y’ishyamba, ubwo hatataswe tuzagenda tuhitatira ubwacu.”
   
  Ingabo zose zinjira mu ishyamba, amaherezo koko binjira muri wa mugezi 
  barawuvogera, Rwabugiri n’abagore be bahetswe. Ngo urwo rugendo 
  baruhereye mu gitondo bakuka uwo mugezi ikigoroba. Aho bakukiye uwo 
  mugezi wa Nyabarongo rero, bagandika mu ishyamba. Bukeye barakomeza 
  bahinguka ahantu hatamurutse, hatuwe n’abantu bameze nk’Abahunde, 
  ariko batazi ibi byuma bicurwa. Barwanishaga ibisongo by’imigano kandi 
  bagahingisha inkonzo z’ibiti. Babonye abo bantu bapfupfunutse mu ishyamba, 
  bagerageza kubarwanya, ariko Abanyarwanda barabatsinda. Ingabo zikomeza 
  zikurikiye inzira yo mu ishyamba, zibona indi midugudu imeze nk’iyo bari 
  bahingukiyeho mbere.

  Ariko muri iyo midugudu bahasanga ibintu abo baturage babo bahingaga, byari 
  bibatunze. Kuko rero impamba zari zagabanutse, umwami abwira rubanda ati: 
  “Nimurye biriya bintu, ubwo byari bitunze abandi bantu namwe byabatunga, 
  nitugera i Rwanda muzanywe imiti yo kubahumanura.” Ibyo bintu bavuga byari 
  amashaza. Hanyuma bajya guhaguruka ngo bagaruke mu Rwanda, umwami 
  ategeka ko bazagarukana imbuto zayo.

  Aho azagerera i Rubengera   ngo ahingisha mu gikari utuyogi two kororeramo 
  ayo mashaza. Izina bayitaga acyaduka, agikwirakwiza mu Rwanda bwa mbere, 
  ryari amashaza kuko yabanje guhingwa mu Bwishaza. Ntabwo Abanyarwanda 
  batangaga amakoro y’amashaza kuko atari umwaka wa karande mu Rwanda; 
  kandi n’uwaryaga amashaza ntiyashoboraga kunywa amata ngo amashaza yica 
  inka. Ngicyo rero ikintu k’ingirakamaro igitero k’i Butembo cyagiriye u Rwanda:  
  kururonkera imbuto nshya.

  Aho izina ry’igitero k’i Butembo ryaturutse ni muri iryo shyamba riri inyuma 
  y’i Buhunde n’u Buhavu. Aka karere kose kari inyuma y’ishyamba mu 
  burengerazuba bw’ibyo bihugu byitwa Butembo. Igitero cyari cyarahagurukiye 
  u Buhunde, hanyuma kirenze ishyamba kivanayo izina ry’u Butembo […] 

  Bamaze kugera mu Rwanda ingabo zitabaruka ukwazo zerekeje mu Buriza n’u 
  Bwanacyambwe ngo zizahahurire n’umwami zikore imihango y’imyiyereko, 
  ari wo munsi w’ibirori byasezeraga ibitero. Naho Rwabugiri aherekezwa 
  n’abatware bamwe anyura iyo mu Murera ahinguka ku Rusumo kwa Magara 
  (ku Rusumo rwa Kabona ku ngezi ya Burera) anyura iy’u Buberuka, agana 
  iwe i Gatsibo ngo arebe uko umwamikazi Kangeyo ka Kanyabujinja yari 
  yarakoze imyiteguro. Twibuke ko atabara yari yaratumye ku bamikazi bose 
  ngo bazamwitegure, uzarusha abandi akazaba ari we utaramirwa n’ingabo 
  zitabarutse. Ageze i Gatsibo, areba imyiteguro y’urwo rugo […] Umwami atanga 
  umunsi wo kubyukurutsa. Birangiye arahaguruka.

  Ageze i Gasabo iw’umwamikazi Bayundo ba Rwigenza […] asanga umwiteguro 
  waho uruta uw’i Gatsibo. Nanone barabyukurutsa, hanyuma umwami 
  arahaguruka ajya i Kabuye ka Jabana iw’umwamikazi Kanjogera.
   I Kabuye bari barakoze umwiteguro urushijeho guhimba […] Basanga ari 
  ibwami koko. Kuko rero Kanjogera yari inkundwakazi, Rwabugiri atumiza ba 
  Barundi bo kwa Mwezi bamusanga i Kabuye. Ingabo ziyereka ari ishyano ryose, 
  hatumiwe n’izitari zaratabaye ari ugushaka umurato wo kwereka Abarundi. 
   […] Umwami rero yamaze iminsi i Kabuye, hanyuma arahaguruka ajya i Kigali 
  ari kumwe na ba Barundi. Bageze kwa Nyirandabaruta ya Sendirima, basanga 
  umutako […] uruta ahandi hose ku buryo bitari bigifite n’igereranyirizo […]

  Mu birori by’imyiyereko, ingabo zitabarutse, nibwo Biraro bya Nyamushanja 

  wa Rugira yahimbiye Rwabugiri ikivugo “Inkatazakurekera” arakimutura.

   2. 1.1. Gusoma no gusobanura umwandiko
   IGIKORWA
  Soma umwandiko “Igitero k’i Butembo”, ushakemo amagambo udasobanukiwe 
  hanyuma uyasobanure ukurikije inyito afite mu mwandiko wifashishije 

  inkoranyamagambo. 

   1.Koresha amagambo akurikira dusanga mu mwandiko mu nteruro 
  wihimbiye: 

  a) Kugishisha inka  
  b) Amakoro   
  c) Abatasi   
  d) Ingando   


  2. Shaka imbusane z’aya magambo ukurikije inyito afite mu 
  mwandiko wasomye. 
  a) Azahindukirira 
  b) Guhunga 
  c) Gukuka umugezi 
  d) Guhinguka

  3. Uzuza interuro zikurikira ukoresheje amagambo avuye mu 
  mwandiko

   a) Mu gitero k’i .............. Abanyarwanda bahakuye imbuto 
  y’.....................
  b) Igitero k’i Butembo cyabaye mu wa ................... cyagabwe 
  kiyobowe n’umwami   .........................
  c) Igitero cyahagurukiye  i ....................... gisozerezwa inyuma 
  y’ishyamba i .............

   

  IMYITOZO

  II.1.2. Gusoma no  kumva umwandiko
  Ongera usome umwandiko “Igitero k’i Butembo” hanyuma usubize ibibazo 
  byawubajijweho:

  1. Sobanura intandaro y’igitero k’i Butembo.
  2. Ni nde wafashe iya mbere mu gushoza urwo rugamba? 
  3. Ni uwuhe mwamikazi warushije abandi imyiteguro myiza 
  4. Ni ikihe gihembo cyari giteganyirijwe umugore uzarusha abandi  
  kwitegura umwami? 
  5.     Ikivugo “Inkataza kurekera” cyahimbwe nande? ryari?

   6. Shaka ibintu cyangwa ibikorwa byavuzwe mu mwandiko bibangamiye 
  ibidukikije unasobanure uko ubibona.

   

  II.1.3. Gusoma  no gusesengura umwandiko
   Ongera usome umwandiko “Igitero k’i butembo” hanyuma usubize ibibazo 
  bikurikira:
   a) Amakoro yatangwaga ibwami wayagereranya n’iki muri iki gihe? Sobanura 
  igisubizo utanze uhereye ku kamaro kayo.

  b) Garagaza ingingo z’ingenzi n’iz’ingereka zigaragara muri uyu mwandiko. 

  c) Vuga muri make ibikubiye muri uyu mwandiko mu magambo yawe bwite. 

  II.2. Ubuvanganzo nyabami 
  IGIKORWA

  Ongera usome umwandiko “Igitero k’i Butembo” ugereranye ibivugwamo 
  n’ibyavugwaga mu yindi myandiko wize, maze ukore ubushakashatsi 
  utahure inshoza y’ubuvanganzo nyabami, urondore zimwe mu ngeri 

  z’ubwo buvanganzo n’ uturango twazo.

   2.2.1. Inshoza y’ubuvanganzo nyabami
   Nk’uko byizwe mu myaka yabanje, ubuvanganzo ni imvugo cyangwa inyandiko 
  ifite icyo ivuga kandi yifitemo ubwiza n’ubuhanga bw’imikoreshereze y’ururimi. 
  Imvugo cyangwa inyandiko y’ubuvanganzo irangwa akenshi n’ikeshamvugo. 
  Ubuvanganzo nyarwanda babugabanyamo ibice bibiri: ubuvanganzo nyemvugo 
  n’ubuvanganzo nyandiko. Ubuvanganzo nyemvugo ni ibyahanzwe n’abantu ba 
  kera batazwi neza bahangaga batandika, bakabifata mu mutwe. Ibyo bahangaga 
  babishyikirizaga ab’igihe cyabo bikabizihira mu bitaramo, bakagenda babiraga 
  abo basize, bityobityo bigahinduka uruhererekane. 

  Ubuvanganzo nyabami burimo ibihangano byose byerekeranye n’abami, ingoma 
  zabo, ibitero byabo, abakurambere, abatware n’imihango by’ibwami. Ni ingeri 
  y’ubuvanganzo itari igenewe buri wese nk’uko ubuvanganzo bwo muri rubanda 
  bwari bumeze. Bityo igihangano cy’ubuvanganzo nyabami ntawashoboraga 
  kugira icyo agihinduraho atabyemerewe.


   II.2.2. Zimwe mu ngeri z’ubuvanganzo nyabami
   Mu ngeri z’ubuvanganzo nyarwanda nyemvugo nyabami twavuga ibitekerezo 
  nyabami (ibitekerezo by’ingabo), amazina y’inka, ibisigo nyabami, ubwiru, 
  ubucurabwenge, ibyivugo, inanga zivuga iby’ibwami, indirimbo z’ingabo.

  Muri rusange ingeri z’ubuvanganzo nyabami zirangwa no kuba ari imyandiko 
  ivuga abami, imiryango yabo n’ingoma zabo.

  a) Ibitekerezo by’ingabo

  Ibitekerezo by’ingabo byavugaga imitegurire n’imigendekere y’ibitero ingabo 
  z’umwami zagabye mu bindi bihugu bakongeraho amakabyankuru.

  b) Amazina y’inka

  Amazina y’inka ni  imivugo irata inyambo n’umwami. Ni ingeri y’ubuvanganzo 
  nyabami irangwa n’itondeke ripimye (umubare w’utubangutso ungana), 
  ikeshamvugo n’amagambo yabugenewe. Yagiraga imiterere yihariye.

  c) Ibisigo nyabami

   Ibisigo nyabami ni imivugo yasingizaga abami n’ingoma zabo ikoresheje 
  amagambo y’indobanure. Ibisigo nyabami birangwa n’ikeshamvugo, amagambo 
  y’indobanure kandi ntibyahindagurikaga mu miterere yabyo.

  d) Ubwiru

   Ijambo “ubwiru” risobanura ibanga rikomeye cyane iryo ari ryo ryose.  Mu 
  buvanganzo nyabami ubwiru ni imihango yakorwaga n’umwami n’abiru. Iyo 
  mihango yakorwaga mu ibanga kandi ikagira amagambo yihariye agendana na 
  yo. Iyo mihango bayitaga inzira z’ubwiru.

  Ubwiru bwari bukubiyemo amategeko yagengaga imihango y’ibwami, 
  bwakoreshaga ikeshamvugo n’andi magambo yabugenewe kandi 
  ntibwahindagurikaga.

  e) Ubucurabwenge

  Ni umuvugo muremure wavugaga ibisekuru by’abami n’abagabekazi. 
  Abawufataga mu mutwe bitwaga abacurabwenge. Ubucurabwenge burangwa 
  n’uko buvuga ibisekuru by’abami n’abamikazi mu buryo buryoheye amatwi. 
  Ubucurabwenge bwakorwaga n’abiru.

  f) Ibyivugo

   Kwivuga: ni ukuranga icyo uri cyo, uwo uri we mu rwego rw’intambara, rimwe 
  na rimwe umenyesha abakumva uwo ukomokaho byo guhimba, ukavuga 
  ibyakuranze ku rugamba.

  Ibyivugo ni imwe mu ngeri z’ubuvanganzo nyarwanda bisingiza intwari 
  n’ubutwari bwazo ndetse n’intwaro zifashishwaga. Muri iyo ngeri, uwivuga 
  yirataga ibigwi n’ibirindiro yagiriye ku rugamba. Tuyisangamo amoko abiri 
  y’ingenzi ari yo: Ibyivugo by’iningwa n’ibyivugo by’imyato.

  g) Inanga zivuga iby’ibwami

  Gucuranga inanga ni ubuhimbyi bujyana no gucuranga inanga bayibwira. Inanga 

  z’ibwami ni indirimbo zicurangwa ku nanga y’amano. Mu buvanganzo nyabami, 
  inanga zaherekezwaga n’indirimbo z’ingabo zigahishura uko abakurambere 
  batekerezaga, akari kabari ku mutima n’uko bari bameranye mu mibanire yabo. 
  Inanga tuzisangamo iturango tw’ubusizi nyarwanda(isubirajwi, imibangikanyo, 
  injyana...)  Zahimbirwaga 
  kurata no gusingiza abami. Zacurangirwaga mu bitaramo binyuranye.


  h) Indirimbo z’ingabo

  Ni indirimbo zaririmbwaga mu bitaramo byo kwizihiza insinzi y’ingabo 
  zabaga zivuye ku rugamba. Izo ndirimbo zafatiraga ku bantu babayeho 
  (abami, ab’ibwami n’abatware cyangwa ibikorwa byabayeho bizwi nk’ibigwi, 
  ibirindiro...).


   IMYITOZO

  Ungurana ibitekerezo na bagenzi bawe  ku kamaro ko kwiga ubuvanganzo 
  nyabami.

   

  II.3. Ibitekerezo by’ingabo
   IGIKORWA
  Ongera usome umwandiko “Igitero k’i Butembo” maze ukore 
  ubushakashatsi utahure inshoza y’ibitekerezo by’ingabo n’uturango twabyo.

  2.3.1. Inshoza y’ibitekerezo by’ingabo

   Ibitekerezo by’ingabo ni ibihangano byabaga bikubiyemo uko urugamba 
  rwagenze. Byahimbwaga n’abatekereza b’ibwami  bafatiye ku byavuzwe 
  n’abavuzi b’amacumu babaga bakubutse ku rugamba. Abo bavuzi b’amacumu 
  bari abantu bazwiho ubuhanga mu kuvuga neza no gufata mu mutwe 

  bagakoresha imvugo nziza kandi batajijinganya. Mu bitekerezo by’ingabo 

  havugwamo inkuru y’igitero n’abakigizemo uruhare cyanecyane ab’intwari.

   2.3.2. Uturango tw’igitekerezo k’ingabo

   Igitekerezo k’ingabo kirangwa n’ibi bikurikira: kivugwamo inkuru y’igitero 
  cyagabwe n’uko igitero cyagenze, kigaragaramo abakigizemo uruhare 
  n’abakibayemo intwari,  gishingira ku makuru mpamo y’ibyabaye, kirangwa 
  ndetse n’uturingushyo tw’abatekereza b’ibwami abandi bita amakabyankuru.

   

  IMYITOZO
   a)  Ku bwawe urabona akamaro  k’ibitekerezo by’ingabo kari akahe?
   ndetse n’ikizaza?

   b) Kwiga ibitekerezo by’ingabo bidufitiye akamaro muri iki gihe
  ndetse n’ikizaza?


  II.4. 1. Imitegurire n’imihango y’igitero


   II.4. 1. Imitegurire n’imihango y’igitero

  IGIKORWA

   Wifashishije ubumenyi ufite ku muco n’amateka, kora ubushakashatsi 
  maze utahure imihango yakorwaga kugira ngo u Rwanda rutere ikindi 
  gihugu, abagiraga uruhare mu migendekere y’igitero, n’inyungu Igihugu 
  cyakuraga mu gitero. 


  Umurage ukomeye Abanyarwanda basigiwe n’abasokuruza ni Igihugu. Ibi 
  byatumye u Rwanda rugenda rwagurwa  binyuze mu bitero rwagabaga kandi 
  rugomba kubitsinda. Mbere yo gutera habanzaga gukorwa imihango inyuranye 
  harimo inzira y’inkiko yabyaye umugaru hagiye kwagurwa imipaka n’inzira 

  y’urugomo hagiye kugabwa ibitero. 

  Si iyo mihango yakorwaga gusa kuko habagaho n’igitaramo njyarugamba 
  cyabanzirizaga urugamba umwami yabaga agiye gushoza mu mahanga. Abantu 
  bahuriraga hamwe maze bakarebera hamwe ingamba z’urugamba. Buri wese 
  mu babaga bateraniye aho yagiraga icyo yiyemeza gukora kugira ngo Igihugu 
  kizatsinde urugamba. 

  1. Umugaba w’ingabo n’umugaba w’igitero

   Ingabo z’u Rwanda zari imitwe itegekwa n’abatware aba n’aba. Aha ngaha 
  turebe iki ngiki: abo batware b’izo ngabo, bitwaga abatware mu butegetsi 
  bw’Igihugu bwa kera ntibigire aho bahuriye n’abatware bategekaga mu Rwanda 
  mu bihe bya kizungu. Umutware kera, mbere y’umwaduko w’abazungu, 
  ntabwo yari ameze nk’umushefu. Abatware rero bitwaga batyo mu butegetsi 
  bw’Igihugu, naho mu butegetsi bw’abarwanyi (igihe ingabo zabo zabaga 
  zihagurukiye igitero) bakitwa abagaba b’ingabo. Igihe k’intambara, umugaba 
  wese w’umutwe uyu n’uyu, ni bwo we yambaraga ikamba ry’ingabo, kikaba 
  ikimenyetso cy’ubutegetsi bw’abarwanyi. Iryo kamba ryari uruhu rw’icyondi 
  batamirizaga mu ruhanga bakarusesurira mu bitugu. Umugaba w’igitero we 
  ntibyari ngombwa ko aba ari umutware uyu n’uyu; yashoboraga no kuba ari 
  umunyacyubahiro uhatswe. 

  Mbere yo kugaba igitero, ibwami babanzaga kuraguza ngo barebe niba gutera 
  igihugu iki n’iki bizahira u Rwanda. Indagu yaba ibibemereye, bakaraguriza 
  ubwoko buzatorwamo umugaba; ubwoko bufashwe bukaraguriza imiryango 
  yabwo; umuryango ufashwe n’indagu bakaraguriza abo muri bo ngo barebe 
  uzaba umugaba. Ntiyagombaga kuba ari intwari ubwe cyangwa ngo agombe 
  kuba ari umuntu ufite ubuhanga bwo kurwanisha ingabo neza yabaga ari 
  nk’impigi ubwe, izatuma ingabo z’u Rwanda zitsinda kandi ntiyagombaga no 
  kurwanisha ingabo ubwe zarwanishwaga n’abagaba bazo bonyine.

  Umugaba yamaraga gutorwa, umwami akamuha ububasha nk’ubwe. Izina rye 
  ry’ubwami rikaba iry’umwami  wa kera wigeze gutsinda  icyo gihugu  bateye. Umugaba   
  yamaraga    kwimikwa,     umwami    akamwambika     ikamba   ry’ingabo    (rwa    ruhu 
  rw’icyondi) akamutamiriza  ishyira, (umurizo w’urukwavu  rwafashwe ari ruzima), 
  akamutamiriza n’intuku  (inyoni  yo  mu  ishyamba  ry’i  Buyenzi  itukura,   imeze  
  nka  gasuku);  akamuhereza, agasohoka, akivuga,  agahaguruka   ubwo,  ingoma  
  zikamuherekeza,  abatware  bose bahurujwe, atuma  ku ngabo zabo ngo zihaguruke.

  Umugaba ugaba   ntiyashoboraga   kugira  umusozi  asibiraho:  ariko  yararaga  
  indaro  ngufi  ,kugira  ngo ahe  ingabo z’Igihugu  cyose umwanya  wo gukorana. Aho 
  yararaga, yazimanirwaga nk’umwami, yagira uwo anyaga bigahama ntaburane. 

  Ubwo yabaga afite abatasi bazi ibyo muri icyo gihugu gitewe, barakigenze bitwaje 
  gutunda, cyangwa  barakigiyemo bashukana  ngo baragicikiye. Umugaba  yajyaga  
  kugera  ku  nkiko y’u  Rwanda,  ingabo  zikaba  zarakoranye,  akajya  inama 
  n’abagaba bazo, akabaha  amayira  (guha  umugaba  kanaka inzira azanyura), 
  kandi  buri  murari w’ingabo ukaba  uhawe  n’umutasi   uyobora  ingabo,  
  uzimenyesha   akarere  karimo  abarwanyi bakaze,  cyangwa   uzibuza   kunyura   
  aha  n’aha,   kuko  hari  nk’uruzi   rukomeye   batashobora kwambuka n’ibindi.
   
  Icyo gihe cyo gutanga   amayira, ingabo  zitaratabara,  umugaba  akohereza   
  intumwa   yo kubwira ibwami umunsi imirwano  izatangira. Iyo ntumwa,  babaga 
  ari abantu  benshi, kugira ngo nihagira umwe urwara  cyangwa  unanirwa, 
  abandi  bazakomeze  urugendo  barare  indaro  bategetswe. Bati: “Muzataha 
  ibunaka, bityobityo, maze ku munsi wa kangahe muzatahe ibwami, mubabwira 
  muti: ‘Imirwano   izatangira  ejo mu museke’.”
   
  2. Umwami  n’umugabekazi mu mihango y’inteko
   Kuri wa munsi watanzweho umugambi, ibwami baramukaga batangira  
  imihango y’inteko. Iyo mihango yakorwaga n’umwami, yaba adahari  (yagiye  
  muri  iyo ntambara,  nk’uko  byari  bimeze mu gitero i Butembo)  iyo mihango  
  igakorwa  n’umugabekazi.  Bwacyaga yicara ku ntebe y’inteko ibaje mu giti 
  cy’umuko), akicara yegamye ku nkingi, ngo hatagira umuvugisha aturutse 
  inyuma akamutera gukebuka. Gukebuka  inyuma,  byabaga ari ugutera ingabo 
  z’u Rwanda gusubiza inyuma(guhunga); ntiyinyagamburaga (ngo ingabo  
  zidahungabana). Akirirwa ameze atyo bikageza igihe inyenyeri   ziza  kugaragara   
  mu  ijuru,   ijoro   riguye.  Hahozeho   itegeko ry’akamenyero rivuga  ngo  ijoro  
  ribanguza  abami  n’abandi; ari  byo  kuvuga ko nta  rugamba rushobora kubaho  
  nijoro; ntibibariye  mu ngamba z’igitero.”
   
  Icyo gihe,  umwiru  wo mu Bazinanshuro (bakomoka  kuri Kazinanshuro)  yabaga 
  yacaniye  igicaniro ibwami, ntikizazime  igihe cyose k’intambara  kigahoraho  
  ijoro n’amanywa.  Abagore n’abakobwa bo muri ako karere birirwaga   baha 
  impumbya  ari byo  kuvuga:  kwahira  ibyatsi  babishyiramo ibishangari byo 
  kugumya  gucanisha  icyo gicaniro.  Ubwo bahaga impumbya,  bakabyina  
  imbyino yitwa “tubarusha   umwami”,   amabango  yayo akabanza  ibihugu  
  byose  bikikije  u Rwanda,  irya nyuma rikaba  irya cya gihugu  cyatewe.

  lcyo  gihe, imfizi y’ubwami  (yimikishijwe   imihango  y’ubwiru  ikaba iri 
  iruhande  rwa cya gicaniro, n’abantu  benshi  bayizinga,  ngo  hatagira  isazi 
  iyikoraho,  bigatuma  iyiyama  cyangwa  izunguza umurizo;  byajyaga  gutuma  
  ingabo zihindagana  ku rugamba.

  Ubwo kandi mu Rwanda rwose abagore  n’abakobwa  bahaga impumbya,  
  igicaniro  cyo kuri buri musozi   kikaba  mu  rugo  rw’umunyacyubahiro 
  uwutuyeho,  yaba  umutware,    yaba  se  undi udatwara  ariko w’umutunzi. Kandi 
  igihe k’intambara,   byari umuziro gucyuza ubukwe, kuburana no kugira  icyo  
  umuntu   agaragaza  cy’urwango.  Ababaga bafitanye inzangano barabirekaga, 

  bakagenzanya neza, bakarindira  ko igitero kizatabaruka.

  Iyo mihango yagirirwaga   igitero; habagaho n’agatero shuma.   Ni ukuvuga 
  igitero kigabwe n’umutware   uyu n’uyu wo ku nkiko, kitaragurijwe n’ibwami.
   Agatero    shuma   kamaraga umunsi umwe mu mahanga. Niba agatero shuma 
  kaneshejwe, si u Rwanda rwabaga runeshejwe; niba kanesheje, si u Rwanda 
  rwabaga  runesheje. Igihe  katabarukaga,   ingabo  ziyerekeraga   uwazigabye,   
  ntizigombe   kujya ibwami.  Na Rwabugiri ubwe yateje udutero shuma   kenshi, 
  ntitubarirwe   mu bitero by’u Rwanda.

  Umwami  ntiyashoboraga  kuba umugaba  w’igitero, cyangwa uw’ingabo  ze bwite,  
  kabone  n’iyo yabaga yajyanye  na zo.  lze bwite zabaga zigabwe n’umutware  w’urugo  
  rw’umwami,  nk’uko  igihe k’Ingangurarugo  zabaga   zigabwe   na   Nyantaba   ya   
  Nyarwaya   cyangwa    Bisangwa   bya Rugombituri,   uko basimburanye  kuri  uwo 
  murimo.  lcyahindukaga   gusa,  ni uko igihe umwami yabaga  ahari,  umugaba  
  w’igitero   yarekaga  kuvugirwa   n’ingoma,   igihe cyose  babaga  bari  ku musozi 
  umwe  bombi.


   3. Ibitsimbanyi n’abanyamihango b’ibwami
   lmitwe   y’ingabo  yakomatanyaga   abaturagihugu   bose,  ubariyemo  na rubanda  
  rwo  ku musozi, ndetse  n’abantu  babaga mu ishyamba.  Igihe  rero igitero  
  cyahuruzwaga,   umugaba  yahuruzaga n’imiryango   y’abaturage   basanzwe,  
  maze umutware   w’umuryango   agategeka  umwe  wo  muri bene wabo  
  utahiwe  n’itabaro  akagenda  akajya  gucungura  abavandimwe   be basangiye  
  na we isambu batuyemo. Igihe cyose igitero cyabaga kikiri mu Rwanda. Noneho 
  abo baturage akaba ari bo bajya gusahura ibitunga ingabo. Buri mutwe wabaga 
  ufite ibitsimbanyi byawo. Igihe bajya gusahura  no  kwaya (kurandura   ibikiri   
  mu  murima),  ibitsimbanyi byagendaga   bihagarikiwe n’abarasanyi,    kugira   
  ngo  bitaza  guhura   n’ababisha   bakabirwanya,    kandi   byo  bitagenewe 
  kurwana.  Ibitsimbanyi   ni byo rero byatungaga ingabo  mu mahanga.

  Uretse ibyo bitsimbanyi kandi, igitero cyajyanaga n’abanyamihango  b’ibwami  
  bahetse mu ngobyi intwaro   z’amoko   yose:   imiheto,   amacumu,   imitana,   inkota. 
  Abo bagendaga   bari kumwe n’umugaba   w’igitero. Igihe umugaba   kanaka  
  yabaga  akeneye  intwaro,   yazaga  ku  mugaba kugabuza ibyo ingabo ze zidafite.  
  Muri iyo mitana bahekaga, harimo uwitwa Nyakiyabo wa Kigeri III Ndabarasa,    
  wahunikwagamo     imyambi    amagana.    Abandi    kandi,    ari   abo   b’ibwami 
  b’abanyamihango, ari n’ibitsimbanyi,   babaga bikoreye imboho z’amasaka, 
  amakoma  n’amamera, abandi bikoreye  amafu,  abandi  bikoreye  insyo, abandi  
  bikoreye  imiganda  n’imihotora. Ibi ngibi byabaga  ari  ibyo  kurema  ingando  ari  
  ryo  cumbi  ry’ingabo, iyo   babaga  bageze  ahantu zigiye kugandika,  ako kanya 
  bagashinga  imiganda,  bakubaka  amazu  mu gihe  kigufiya, bakayasakara. Abasya 
  bagasya, abasanganywe amafu bagashigisha ibikoma cyangwa imisururu. 
  Ingando yaba izahatinda bagasabika, bagasembura, bagahisha amarwa. Bajya 
  guhaguruka bakaremura ibyo bubakishije, bakabihambira bakabijyana.
  Ku ngoma ya Kigeri IV Rwabugiri, igihe umwami yabaga ajyanye  n’igitero,  byari 
  byarategetswe ukundi.  Yari yarategetse   ko  umutware   wese  uzajya  atabarana   
  na  we  azajyana  n’umugore n’abana,  kugira  ngo he kuzagira utekereza  ibyo 
  guhunga.  Ati: “Nuhunga ugatererana umugore n’abana,   uzahunga   ujya  hehe,   
  ukwirwe  hehe?” Na we rero ni ko yabigiraga.   Na none ntiyajyanaga abato, 
  badashobokanye na bene izo ngendo.
   
  4. Abakoni n’iminyago
  Ibitero byagabwaga   bijya   kunyaga   ngo bigwize   inka mu Rwanda kabone   
  n’iyo   byabaga bigeretsweho kugarura ibihugu. Twabanje kureba iby’abarasanyi, 
  tumenye rero ko umugaba w’umutwe   yagenaga bamwe muri izo ngabo ze, 
  bagenewe kunyaga, bakaba ikiciro cya kabiri, kitwa abakoni; bakitwaza 
  umuheto n’inkoni yo kuyobora inka banyaze.

  Iminyago ntiyabaga   iy’uwafashe   izo nka, cyangwa ngo ibe iy’umutwe uyu n’uyu 
  uzinyaze, iminyago yose yari iy’umwami.  Yabaye umuntu wese yarinyagiraga, 
  byajyaga gutuma abarwanyi batatanywa n’inyungu y’ikiryango, maze ingabo 
  zikabura epfo na ruguru.  Noneho rero, bamwe bagenerwaga kunyaga ibitari 
  ibyabo bwite, abandi bakagenerwa kurasana, bose bazi neza ko nibarangiza 
  umurimo bagenewe ari bwo bazahabwa ingororano z’iyo minyago. 

  Iminyago yose y’igitero yitwaga umuheto (umuheto w’igitero k’ibunaka). 
  Iminyago yamaraga gufatwa, bakayimurikira umugaba w’umutware ikabarwa, 
  ntihagire   uwiba ngo uwo mubare upfe. Umugaba w’umutwe na we atabarutse, 
  imirasano irangiye yamurikiraga iyo minyago umugaba w’igitero.  N’ubwo umubare 
  wagombaga kugumaho, mu   itabaruka bageze mu Rwanda, bashoboraga kugenda 
  bazigurana, niba ufite inka y’ingumba cyangwa ikimasa, ukabigurana inziza zo mu 
  minyago, umubare ntupfe.
   
  5. Imirwanishirize y’abagaba
   Igihe ingabo zatabaraga ngo zige kurwana, umugaba w’igitero yasigaraga mu 
  nteko: ha handi yabaga aganditse.  Hasigaraga imitwe iringaniye yo kwitega 
  ko inteko y’umugaba yaterwa. Umugaba w’igitero na we bwacyaga yicaye kuri 
  bene ya ntebe ibajwe mu giti cy’umuko agakikira igisabo cyabaga   kirimo ya 
  mana   yerejwe   icyo gitero. Na we yagenzaga   nk’iby’ibwami: kutanyeganyega, 
  kutareba iruhande;kubigira bibwiraga ko byajyaga gutuma ingabo zihungabana, 
  cyangwa zihunga. Naho icyo gihe abagaba b’imitwe, urugamba rwajyaga 
  gutangira   
  bakarema inteko na bo: bakicara ku ntebe ibajwe mu muko, 
  bakarwanisha. Boherezaga ku rugamba itorero rimwe, andi agasigara mu 
  nteko, akikije   umugaba.    Umurasano   wamara   igihe kiringaniye, umugaba 
  agahagurutsa itorero rindi, rikajya ku rugamba gukura abarubanjeho, kugira 
  ngo bagaruke mu nteko baruhuke.  Inteko y’urugamba yaremerwaga ahantu 
  hiherereye, bakareba impande zose ngo ababisha bataza guca ruhinga nyuma 
  bakagota ingabo zitabizi.
   
  Igihe tubwirwa ngo itorero iri n’iri rishotse urugamba, hariho bamwe 
  bakibwira ko ryabaga riremwe gusa n’abantu bajyanye mu itorero, ngo 
  niwumva ijuru bo mu mutwe wa Nyaruguru, ubone ko ari abantu nka mirongo 
  inani cyangwa ijana b’igikogote.   Mu by’ukuri babaga barutaho ubwinshi, kuko 
  buri  murwanyi   ukomeye yabaga ari kumwe   n’abagaragu   be babiri cyangwa  
  batanu, b’intwari bamuherekeje. Bene abo bagaragu babaga ari intwari zizwi 
  bajyanaga ku rugamba na ba shebuja kandi n’umugaba w’umutwe   yabaga 
  abazi, kuko babagamo abantu b’imbere.  Abo ngabo ni bo bahekaga abapfuye 
  n’abakomeretse, abo ari bo bose, ari muri bo, ari no muri ba shebuja. Intumbi 
  bazijyaniraga kugira ngo bazihambe ahantu hiherereye, zidashahurwa 
  n’ababisha.

  Umuntu yagwaga ku rugamba bakarwana ku ntumbi ye birengeje uko 
  barwanaga ku buzima, kuko byabaga ari agaterasoni gushahuranwa uwo 
  mwatabaranye. Uwamaraga kwica umubisha, yaramushahuraga, ngo yerekane 
  ikimenyetso cy’uko yishe koko; yaba atashoboye gushahura, akaba afite abagabo   
  babihamya.   Icyo gihe uwo yahabwaga uruhushya rwo guheta ikigembe k’icumu 
  rye, agahabwa irindi ryo kurwanisha.   

  Niba uwo yishe yaguye mu itsimbiro (aho ngaho ku rugamba), ni byo 
  byabarirwaga kuzahabwa impeta. Igihe abarasanyi babaga basakiranye 
  n’ababisha, habaga ubwo Abanyarwanda   basanga abo babisha bakomeye, 
  cyangwa bazanye impirita.   Ubwo Abanyarwanda bararaganaga, bakirukira 
  icyarimwe: ni byo gukubitwa    inshuro.  lcyo   gihe   ababisha    bibwiraga    
  ko   babanesheje, bakabahomerera; muri iryo homerera, abarusha abandi 
  imbaraga bakagenda babasiga inyuma. Ubwo umwe mu Banyarwanda akavuga 
  ikivugo akigaranzura akarangamira ababahomereye: ni byo bitaga kugaruka.  
  Bagenzi be bumva avuze ikivugo bakigaranzura nka we. Ab’inkwakuzi bari   
  babahomereye    bakayabazwa:    abapfa   bagapfa, abakomereka    bagakomereka. 
  Ababo b’imbaraga nke bajya kuhagera bagasanga ab’inkwakuzi babo batakiri 
  abarwanyi.  Kenshi ndetse baremaga igico abarwanyi   bamwe   bagiraga aho 
  bikinga bagasigara   inyuma, abashotse urugamba bagahunga ari yo bagana; 
  bamara kurenga cya gico bakabona guhagarara.   Abari babahomereye 
  bakamarwa na cya gico batari babonye mbere.

  Kugarukirwa byari ukubiri: uwavuze ikivugo wa mbere, abandi   bagahindukira    
  nka we, yashoboraga    kuvuga   mu   birindiro    bye   ati:   “Zarangarukiye     
  ikanaka.
  ”    Haba   se n’igihe Abanyarwanda baneshwaga, bitari ugukubitwa 
  inshuro bisanzwe: uwaguye impumu akananirwa kwiruka, akaba rero agiye 
  gufatirwa   n’ababisha, abihaze bakamurwanaho    bakazavuga   mu birindiro 
  byabo, ngo “nagarukiye   kanaka cyangwa nimanye kanaka.”  

  6. Abavuzi b’amacumu

   Abavuzi b’amacumu   ni  bo  bari ishingiro ry’igitekerezo. Igihe imirwano yabaga 
  irangiye, ingabo zose zitabarukaga zisanga umugaba w’igitero   mu nteko ye. 
  Ubwo akarekeraho ya mihango y’inteko. Akohereza intumwa ibwami kuvuga 
  gusa iti: “Imirwano yararangiye, twaratsinze!” Iyo ntumwa yitwaga uwo 
  kwahura imfizi
  . Nta rindi jambo yashobraga kuvuga ryerekeye iby’intambara. 
  Umurimo we wari uwo gutuma ibwami barangiza ya mihango y’inteko: ya mfizi 
  yari ku gicaniro ibwami ikahuka; igasubira aho yari isanzwe iragirirwa.

  Naho mu nteko y’umugaba w’igitero, bagatoranya umuntu muri buri 
  mutwe.Uwo muntu akaba azi kuvuga neza, atari   umusinzi, kandi yarishe 
  umubisha nibura umwe muri icyo gitero. Uwo muntu agashyirwa mu ruhame 
  rw’abagaba, bakamubaza imitabarire y’umutwe we. Agahera kuva batanze 
  umugaba, akarondora ibyo   yibuka byose, bakamwibutsa ibindi agakurikizaho 
  imirwanire y’uwo mutwe, kugeza igihe batabarukiye. Buri mutwe bikamera 
  bityo. Abo bantu bakabyitoza, bakavugira kenshi imbere y’abagaba, kugeza 
  igihe bose babona ko babitoye neza. Noneho rero bakabohereza   ibwami ngo 
  bage kubitekerereza umwami batyo.

  Abo bantu bakitwa abavuzi b’amacumu. Bagahabwa abanyacyubahiro 
  babaherekeje, ngo bagende babarinda kunywa inzoga.   Ku nzira bakagenda 
  babaha amata, ngo batagira inyota y’inzoga, kandi bakagendera hamwe 
  babarinze ubutabakuraho ijisho.  Aho bazagerera ibwami bakavunyisha 
  (kuvunyisha ni ugusaba icyanzu, kubonana n’umutegetsi): bakakiranwa ibirori 
  by’abakwe, n’abatware bahari bakabitumirwamo. Buri muntu agahaguruka 
  akavuga ibyivugo bye, yabihetura akarondora rya somo yatoye.   
  Bose bagahetura. Muri iryo somo ryabo bakavuga abishwe, abakomeretse, abishe, 
  ariko bikaba umuziro kuvuga abahunze, abagize ubwoba.

  Abatekereza rero b’ibwami, bafite uwo mwuga w’ibitekerezo, bakakira 
  ayo masomo, bagashimikira kuyitoza, bakayahimbura ngo bayashyiremo 
  uturingushyo two   kuyaryoshya: bakarema igitekerezo batyo. Ni abatekereza 
  rero bahangaga ibitekerezo, ariko ishingiro benderagaho ryari ibyavuzwe 
  n’abavuzi b’amacumu muri raporo y’igitero babaga barazaniye umwami. Ingabo 
  zatabarukaga zikurikiye abavuzi b’amacumu. Zamara kugera hafi   y’ibwami 
  zikagandika. lcyo gihe, abazirimo   bashatse bashoboraga   
  kujya ibwami, ariko ntibageyo nk’abavuye mu ngando: bakigirayo, bagahakwa,
  bakavuga ibindi, ariko   ntihagire ijambo ryerekeye ingabo bahingutsa. Hagize urenga 
  iryo tegeko, imyiyereko yabaga ipfuye, ingabo zigasezererwa zidakoze ibirori, 
  uwo biturutseho akavugwa ko yishe amacumu y’ingabo. Byaririndwaga   rero, 
  uruhushya rwo kugenda wiyoberanyije utyo rugahabwa bake cyane biringiwe.


  IMYITOZO

  1. Sobanura amagambo cyangwa  itsinda  ry’amagambo bikurikira:
  a) Agatero shuma
  b) Ingando
  c) uwo kwahura imfizi
  d) Gukubitwa inshuro
  e) Abavuzi b’amacumu

  2. Mu gitero cyo hambere, vuga inshingano z’aba bakurikira:
  a) Umugaba w’igitero:
  b) Umugaba w’ingabo
  c) Ibitsimbanyi 
  d) Abanyamihango
  e) Abakoni

  3. Ni uwuhe mumaro w’abagore mu gitero?
  4. Iminyago yari iya nde? 

  5. Kuki buri wese atatwaraga icyo yanyaze? 

  2.4.2. Impeta z’ubutwari mu Rwanda rwo hambere
   IGIKORWA

  Wifashishije ubumenyi ufite ku muco n’amateka, kora ubushakashatsi 
  maze  ugaragaze impeta z’ubutwari zo mu Rwanda rwo hambere.


  Mu muco nyarwanda birasanzwe ko uwakoze neza abishimirwa. Ni nako 
  byagendaga iyo urugamba rwarangiraga. Kuva ku ngoma ya Ruganzu Ndoli 
  kugeza ku ya Kigeli Rwabugiri hagiye hatangwa amashimwe cyangwa 
  ingororano ku wagaragaje ubudashyikirwa ku rugamba. Impeta zari zifite 
  amazina yazo bwite; ariko ntizari zifite ijambo rusange nk’uko ubu tuvuga 
  impeta. Iri jambo nanone ryabagaho mu Kinyarwanda cya kera, ariko ubwo 
  ngubwo rikavuga na none ingororano z’uwahese icumu (umuntu w’intwari 
  wabaga wishe umunyamahanga mu gitero, umugaba we yamuhaga uruhushya 
  rwo guheta ikigembe k’icumu rye, kugira ngo mu myiyereko batabarutse 
  bizamubere ikimenyetso cy’uko yishe). Impeta za kera zari eshatu: umudende, 
  impotore no gucana uruti.

  a) Umudende

   Umudende wahabwaga umuntu wishe abanyamahanga barindwi mu bitero 
  kandi yarabagushije mu itsimbiro. Kugusha mu itsimbiro bivuga ko babaga 
  baraguye mu irasaniro aho ngaho, atabakomerekeje gusa ngo bage kugwa 
  ahandi. Si ngombwa ko babaga barishwe mu gitero kimwe: yashoboraga kuba 
  yarabakurikiranyije, mu myaka myinshi wenda.

  Umudende watangwaga n’umwami. Wari ukozwe utya: wari icyuma kimeze 
  nk’umuringa munini, cyangwa nk’inkingi y’umutaka, bakagiheta ngo gishobore 
  kwambarwa mu ijosi; icyo cyuma kitwaga uruti rw’umudende. Kuri urwo 
  ruti rw’umudende batungagaho amashinjo. Ishinjo ryari icyuma gicuzwe 
  nk’umuhunda ariko ucuritse kugira ngo isonga ryawo barihete ku buryo butuma 
  rigira inda izatungwamo uruti rw’umudende. Kandi mu ishinjo bashyiragamo 
  umurebe nk’uwo mu nzogera. 

  Uwabaga yishe abanyamahanga barindwi ntiyahawaga umudende gusa.   
  Yagabirwaga  n’inka nyinshi z’ingororano.
   
  b) Impotore
   Impeta ya kabiri ni impotore ikaba yarambikwaga ku kuboko umuntu w’intwari 
  wishe abanyamahanga cumi na bane baguye mu itsimbiro mu bitero bigabwe 
  n’ibwami. 

  Impotore yo nta mihango yagiraga kandi uyihawe yabaga avuye ku mudende 
  ntiyabaga agishoboye kuwambara. Izo mpeta zombi zambarwaga mu birori no 
  mu bitaramo byazagamo imihigo.

  c) Gucana uruti

  Gucana uruti byari ibirori byagirirwaga intwari yishe umubisha wo mu 
  mahanga wa makumyari n’umwe uguye mu itsimbiro. Ntibyagiraga 
  ikimenyetso cyambarwa, yari imihango y’ibirori by’iminsi itatu cyangwa 
  ine. Intwari yajyaga gukorerwa ibyo birori igakoranya abo bafitanye isano 
  bose n’abagaragu bose ndetse n’inka zabo zose hamwe n’ize. Bakoraniraga 
  hejuru y’umusozi muremure wo mu karere iyo ntwari ituyemo. Umuntu wese 
  waburaga mu birori ntiyongeraga kuzabonana n’iyo ntwari ukundi, bagombaga 
  kuzajya batumanaho gusa ntibazahure ngo umwe arabukwe undi. Ni kimwe 
  n’inka ze cyangwa iz’abagaragu be. Mu baraye kuri uwo musozi ntawasinziraga 
  iryo joro kugeza mu gitondo (kimwe n’inka n’abana bato). Bacanaga umuriro 
  bakazana umwungu w’ibamba bakawotsa ya ntwari ikajya yenyegeza uruti 
  rw’icumu ryayo mu muriro ngo rukongoke maze bakamushunisha kuri 
  wa mwungu, akenyegeza uruti mu ziko, ati: “nishe kanaka”. Iryo joro ryose 
  bigakomeza bityo maze babona umuseke ukitse akarunduriramo agasigazwa 
  k’uruti n’umuhunda, akavuga izina ry’uwo yishe bwa nyuma. Ubwo impundu 

  zikavuga, ingoma zigasuka bakajya gukomereza ibirori mu rugo rwa ya ntwari. 

  Igihe intwari ivuga abo yishe yashyiragamo n’abo yaba yariciye mu Rwanda 
  batabarirwa muri ba 21 b’ibitero. Kuva ubwo, ntiyasubiraga ku rugamba ukundi. 
  Yabaga intwari yogezwa mu Rwanda byonyine. Icyakora uwabaga yahawe 
  ingororano zo gucana uruti yari afite amabwiriza akomeye agomba kubahiriza, 
  kuko iyo yagororerwaga bene kariya kageni, ntabwo yongeraga guhura 
  n’umwami yacaniyeho uruti ngo barebane amaso ku maso kugeza atanze, kuko 
  nta bihanga bibiri bitekwa mu nkono imwe, nta bihangange bibiri mu gihugu 
  kimwe. N’imisozi yahabwaga gutwara akenshi yabaga iri kure y’ibwami nko ku 
  mbibi z’u Rwanda n’ibindi bihugu.

  Kubera izo ngororano zose, zaba izahawe impotore, uwahawe umudende, 
  uwacanye uruti, uwahawe inka y’umuheto n’uwahawe inka y’imirindi zatumaga 
  uwagize ubutwari abiratira abandi mu kivugo cyabimburiga kandi kikanasoza 
  ikintu cyose avuze. Ibyo byatumaga Umunyarwanda wese aharanira kuba 
  intwari bityo agashira ubwoba ku rugamba.

  Usibye no kubaha impeta z’ubutwari, Ingabo zose zatsinze urugamba, 
  zagabanaga iminyago, ugasanga urugo rufite Ingabo y’igihugu, ari rwo 
  rukomeye. Byatumye u Rwanda rubona abana benshi bagana mu itorero kugira 
  ngo bigiremo ibyo kuba Intwari n’imyitozo njyarugamba. Nuko abitabira kuba 
  Ingabo z’Igihugu baba benshi u Rwanda rugira imitwe y’Ingabo myinshi, ku 

  buryo byakangaranyije amahanga aruzengurutse.

  IMYITOZO 
  Hitamo igisubizo cy’ukuri.

   1. Impeta yarutaga izindi ni:

   a) Impotore
   b) Umudende
   c) Gucana uruti
  d) Zose zaranganaga


  2. Gucana uruti byakorerwaga
  a) Intwari yishe umubisha wo mu gihugu cyayo wa makumyabiri 
  n’umwe.
   b) Intwari yishe abantu benshi kurusha izindi.
   c) Intwari yishe umubisha wo mu mahanga wa makumyabiri n’umwe.
   d) Intwari yishe abanyamahanga barindwi.
   
  3. Ikivugo k’intwari yo hambere cyarangwaga:

   a) N’ibigwi, ibirindiro n’ibindi bikorwa by’ubutwari.
   b) No kwivuga ibyo itakoze kugira ngo ishimwe.
   c)  No gusingiza inyamaswa n’akamaro kazo.
   d)  No kuratira abandi akamaro k’umwami n’abatware.

  4. Subiza yego cyangwa oya 
  a) Umudende wajishwaga mu nzu umugore n’umugabo bararagamo.      
  b) Kugusha mu itsimbiro bivuga kugusha mu irasaniro.       
  c) Intwari icana uruti yavugaga abantu yiciye mu Rwanda gusa.     
  d) Uwaburaga umwanya wo kuza mu birori by’uwacanye uruti, 
  yaramusuraga bakaganira.  
  e) Umwungu w’ibamba wabaga uryohereye.      

  5. Simbuza ijambo riri mu mukara tsiri irindi bivuga kimwe 
  riri mu mwandiko.

   a) Kutubahiriza imihango y’umudende byari gutuma uwambaye apfa 
  imburagihe.

   b) Mu ijoro ryo gucana uruti ntawagohekaga.
   c) Umudende wahoraga umanitse ku nkingi mu nzu.
   d) Kugwa mu irasaniro cyabaga ari ikimenyetso cyo gutsindwa.
   e) Uwaba yarahize abandi ku rugamba bamuhaga igihembo 

  k’ishimwe.

  II.5.  Ibyivugo by’ingabo
   IGIKORWA

  Soma umwandiko ukurikira witegereze imiterere yawo ukore 
  ubushakashatsi usubize ibibazo byawubajijweho  hanyuma ugaragaze 
  inshoza n’amoko y’ibyivugo by’ingabo

  Inkatazakurekera
   Inkatazakurekera ya Rugombangogo
   Ndi intwari yabyirukiye gutsinda,
   Nsiganirwa nshaka kurwana
   Ubwo duteye Abahunde, 
  Nikoranye umuheto wange
   Nywuhimbajemo intanage  
  Intambara nyirema

  Igihugu cy’umuhinza nakivogereye.

  Umukinzi ampingutse imbere n’isuri, 
  Umurego wera nywuforana ishema
   Nywushinzemo ukuboko ntiwananira, 
  Nongeye kurega inkokora 
  Nkanga umurindi hasi, ndarekera
   Inkuba zesereza hejuru y’icondo,
   Ikibatsi kiyica hejuru mu rubega
   Intoki zifashe igifunga zirashya
   Imisakura imucamo inkora,
   Inkongi iravuga mu gihengeri.
   
  Mu gihumbi ke inkurazo zihacana inkekwe
   Inkuku yari afite ihinduka umuyonga!
   Agera hasi yakongotse
   Umubiri we uhinduka amakara,
   N’aho aguye arakobana
   Nk’ukubiswe n’iyo hejuru. 

  Ababo batinya kumukora,
   Bati : “Ubwo yanyagiwe n’Inkotanyi cyane, 
  Nimumureke mwe kumukurura
   Ibisiga bimukembere aho”
   Na byo bimurara inkera, 
  Bimaze gusinda inkaba,
   Byirirwa bisingiza uwantanagiye
   Imbungiramihigo sinahagararwa hagati nk’abatagira ishyaka,
   Ishyamba ry’umwimirizi ndiremamo inkora.

   Ibibazo:
   a) Sobanura amagambo akurikira yakoreshejwe mu mwandiko: kurekera, 
  Rugombangogo, insinganirwa, kwikorana umuheto, nywuhimbaje 
  intanage, nakivogereye, umurego wera, icondo, inkora, mu gihumbi, 
  inkotanyi cyane, gukemba.

  b) Ukurikije imiterere  y’uyu mwandiko, wavuga  ko uyu  mwandiko  ari iyihe 

  ngeri y’ubuvanganzo?Tanga inshoza ya  bene iyo ngeri y’ubuvanganzo.

   c) Iyo ngeri y’ubuvanganzo ibamo amoko  angahe? Yavuge  kandi  uyasobanure.

   II.5.1.  Inshoza y’ibyivugo by’ingabo
   Ibyivugo ni ubuvanganzo nyarwanda bwahimbirwaga kurata ubutwari 
  bw’ingabo. Nyiri ukwivuga yashakaga kugaragaza ubutwari yagize ku rugamba 
  cyangwa umugambi yiyumvamo wo kuzaba intwari mu bihe bizaza, akihimbira 
  ikivugo cyangwa agashaka ukimuhimbira, akagitora kikagaragaramo ubutwari 
  bwe. Ibyo bishaka kuvuga ko abagabo bose batari abahanga mu guhimba 
  ibyivugo. Hariho intiti kabuhariwe zahimbiraga n’abandi ibyivugo. Mu Rwanda 
  rwo hambere, umugabo nyamugabo, yarangwaga no kugira ikivugo ke. 

  Ibyivugo birangwa n’uko uwivuga yirata ubutwari yagize ku rugamba kandi 
  agasingiza n’intwaro ze. Mu byivugo, uwabaga yarambitswe impeta z’ubutwari 
  na we yarabyirataga mu gihe yivuga. Ibyivugo birangwa n’ibigwi n’ibirindiro

   Ibigwi
  : Ni umubare cyangwa se amazina y’abanzi nyiri ukwivuga yatsinze ku 
  rugamba ndetse n’aho yabatsinze. Ubusanzwe ikigwi ni aho umuntu yiciye 
  umwanzi.
   Ibirindiro: Ni ibikorwa by’akataraboneka uwivuga yagaragarije ku rugamba 
  nko kwimana no kugarukira ingabo bagenzi be (kuzirengera) gutahana 
  iminyago, kwibasira abanzi…

  Uwivuga ashobora kubanza kuvuga izina rye agakurikizaho irya se hagati 
  y’umukarago wa mbere n’uwa gatatu. Ayo mazina ashobora kuba nyayo ariko 
  akenshi aba ari ibisingizo bya nyiri ikivugo cyangwa igisingizo ke gikurikiwe 
  n’icya se. Mu kivugo hagati umuntu ashobora kugenda arobekamo ibindi:

   Izina risingiza(igisingizo)
   Ngenera (ya, wa, rwa, wa…)
   Icyuzuzo (izina rya so cyangwa ry’ikitiriro)
   Ndi (inshinga)
   Ruhamwa (icyo ufitiye ubuhanga)
   Ibikorwa wagize
   
  II.5.2. Ubwoko bw’ibyivugo by’ingabo

   Ibyivugo by’ingabo birimo amoko abiri: Ibyivugo by’iningwa n’ibyivugo 
  by’imyato.  

  a) Ibyivugo by’iningwa

   Ibyivugo by’iningwa ni ibyivugo bigufi bishyirwa mu mikarago akenshi itarenze 
  icumi iba ibumbiye mu ibango rimwe kandi biba bivuga ku ngingo imwe. 
  Ibyivugo by’iningwa ni ibya kera cyane kuko byamamaye ku ngoma ya Ruganzu 
  Ndoli.

  Ingero z’ibyivugo by’iningwa:

   Rutajabukwa n’imitima
   
  Rutajabukwa n’imitima,
   Ingamba zimisha imituku, rwa Nyirimbirima; 
  Ndi intwari Inkotanyi yamenye. 
  Yanshinze urugamba rukora amaraso,
   Ati: “Rwampingane!”
   Nti: “Ndi Rukaragandekwe,
   Nangana n’ababisha
   Iyo duhuye ndarakara.”
   (Kampayana ka Nyantaba
   Itorero: Ibisumizi
   Umutwe: Ingangurarugo.
  )
   
  Inshyikanya ku mubiri ya rugema ahica

   Inshyikanya ku mubiri ya Rugema ahica, 
  Icumu ryera ikigembe nariteye umuhima kuri gakirage, 
  Akirangamiye ubwiza ndarimugabiza riramugusha nk’ubukombe bw’ intare;
   Mbonye uko rimubaga ndamushinyagurira,
   Nti: « Aho si wowe wenyine, n’uw’ i Bunyabungo ni uko namugize. »
   
  b) Ibyivugo by’imyato
   Imyato ni aho wagiye ugirira akamaro. Ni ibyivugo biciyemo ibice ku buryo 
  bugaragara. Ubu bwoko ni bwo bwiganje kuva ku ngoma ya Yuhi Gahindiro 
  kugeza kuri Kigeli Rwabugiri.

  Mu gihe k’ibitaramo by’imihigo, ibyivugo by’imyato cyanecyane bisozwa 
  n’umusibo (agace ko gusoza kareshya n’iningwa, kakavugwa nyiri ukwivuga 
  ari bugufi y’ikibindi kirimo inzoga y’abahizi). Ibyivugo by’imyato birangwa 
  no kuba ari: birebire gusumba ibindi byose, bigiye bigabanyijemo amabango 
  bita “imyato”, bigaragaramo ibigwi n’ibirindiro, bivuga ku ngingo nyinshi kandi 
  bigaragaramo uturango nyabusizi n’imvugo ikoresha amagambo yihariye mu 
  byivugo (ihitamo ry’amagambo akoreshwa ku rugamba). 

  Uwivuga yitakuma afite icumu, asukiranya amagambo vubavuba. Biba byiza 
  iyo afite n’ingabo mu ntoki maze akivuga asa n’uwizibukira imyambi cyangwa 
  amacumu y’umwanzi.
  Uwadukanye guhimba ibyivugo by’imyato ni Muvubyi wa Mutemura, wo mu 
  mutwe w’Abakemba mu rugerero rw’i Munyaga rwari rukumiriye inkiko y’i 
  Gisaka. Iyo witegereje neza usanga hari inzira ebyiri Muvubyi yaba yarahereyeho 
  yadukana iyo mihimbire:
   
  Ingabo z’i Gisaka barasanaga zitwaga Abatishumba zari zifite ibyivugo byabo 
  birebire byasumbaga iby’Abanyarwanda.

  Mu Rwanda hari amazina y’inka yahanzemo imivugo; Muvubyi rero ashobora 
  kuba yaribukijwe n’uburebure bw’ibyo byivugo by’Abanyagisaka, agashaka 
  kubigana ngo ahimbe ibirebire, ndetse akabatebya yiganiramo n’amazina 
  y’inka.

  Nyuma ye, uwabanje kumukurikiza agahimba na we iby’imyato yabaye 
  Rwabigugu rwa Kanyaruguru wo mu itorero Uburunga II ryo mu mutwe 
  w’Abakemba. Ibyivugo by’imyato ntibyahimbwaga n’ubonetse wese, byari 
  umurimo w’abahimbyi b’intiti. Barihimbiraga ubwabo, bagahimbira n’abandi 
  babisabye cyangwa bakabihimbira kubitura umwami n’abatware babo.

  Ikitonderwa
   Ibyivugo bya kera byibandaga cyane ku rugamba. Aho insanganyamatsiko 
  y’urugamba imariye gutakaza igihe cyayo, havutse kandi n’ibyo twita 
  amayingabyivugo (ibyivugo ku nzara, ku nyamaswa, kuri ruswa, ku mbeba,…) 
  nyuma y’ibyo,  Abanyarwanda batangiye guhanga ibihangano bijya kugirana 
  isano n’ibyivugo ariko atari byo icyakora ibyivugo by’ubu, hari ingingo 
  zitandukanye bishingiraho nk’uburezi, siporo, ibikorwa byo kwicungira 
  umutekano no kuwucungira abandi, ikoranabuhanga, iterambere n’ibindi. 

  Urugero rw’ikivugo cyo muri iki gihe:
   Mugabo ukunda aband
  i
   Mugabo ukunda abandi wa Rudacogora
   Ndi umusore uhorana ishema
   N’ubushake bwo kuba ingenzi.
   Nahuye n’umushonji murusha impamba
   Arampagarika, arantabaza, 
  Ati: “Wa mwana we ko nkureba
   Nkabona usa n’uwarezwe neza
   Ugaragaraho n’imico myiza
   Utakwirengagiza ubabaye,
   Ntabwo wareba icyo umarira?
  Ko ubona ibyange bimeze nabi,
   Nkaba  nta ntege zo kugenda
   Kubera intindi y’inzara nshonje 
  Kandi iwacu ari kure cyane!”
   Mugirira impuhwe muha ku byange,
   Abona guhembuka aragenda
   Musezeraho ndikomereza.
   Cyahimbwe na Rusakara, (UNICEF, Dukunde amahoro, 1996)
   
  IMYITOZO

   1. Ibyivugo by’iningwa n’ibyivugo by’imyato bihuriye ku ki? 
  Bitandukaniye he?
   2. Tandukanya ibyivugo byo hambere n’ibyo muri iki gihe.
   3. Hanga ikivugo wirata ibyiza wakoze cyangwa ibikorwa  wagezeho, 
  maze ukivuge imbere ya bagenzi bawe ugaragaza isesekaza. 
  Ikivugo cyawe  ntikirenze imikarago  makumyabiri.

  II.6. Umwandiko: Inka ya Rumonyi

  2. 6.1. Gusoma no gusobanura umwandiko

   IGIKORWA

  Soma umwandiko “Inka ya Rumonyi”, ushakemo amagambo 
  udasobanukiwe hanyuma uyasobanure ukurikije inyito afite mu 
  mwandiko wifashishije inkoranyamagambo.


   IMYITOZO

   1. Shaka mu mwandiko amagambo afite ibisobanuro bikurikira:
   a) Itajya ipfusha ubusa na rimwe amacumu yayo; ntihusha na rimwe.
   b) Kugusha mu mazi rwagati. 
   c) Urusobe rw’imirishyo.
   d) Imitako yo gutungukana mu myiyereko
  e) Zikishima umuvuduko.
  2. Huza amagambo yo mu ruhushya A n’ibisobanuro byayo biri mu 
  ruhushya B

   

  2.6.2. Gusoma no  kumva umwandiko

  Ongera usome umwandiko“ Inka ya Rumonyi” hanyuma usubize ibibazo 
  byawubajijweho:

  a) Ubwiza bw’inka ya Rumonyi bugaragazwa n’iki?
  b) Ubudahangarwa bwayo ni ubuhe ?
  c) Ni iki kimenyekanisha ko inkuba z’i Murambi zihagurutse?
  d) Inka zidahonoka inka ya Rumonyi ni izihe?
  e) Ibirori byo kumurika inka byaberehe hehe?

   

  2.6.3. Gusoma  no gusesengura umwandiko
   Ongera usome umwandiko“ Inka ya Rumonyi” hanyuma usubize ibibazo 
  bikurikira:

  a) Garagaza ingingo z’ingenzi zigaragara muri uyu mwandiko
  b) Garagaza ingingo z’umuco n’iz’amateka ziri muri uyu mwandiko.
  c) Garagaza ingingo z’amateka muri uyu mwandiko.
  d) Muri rusange, ni iyihe nyigisho mukuye ku nka ya Rumonyi?

   

  II.7.  Amazina  y’inka
   2.7.1. Inshoza n’imiterere by’inganzo y’amazina y’inka
   IGIKORWA

   Ongera usome  umwadiko “Inka  ya Rumonyi”, witegereza imiterere 
  yawo. Uhereye ku miterere yawo, kora  ubushakashatsi   utahure ishoza  
  n’imiterere by’inganzo y’amazina y’inka. 

   1. Inshoza y’inganzo y’amazina  y’inka

   Amazina y’inka yagereranywa n’ibyivugo by’inka. Inka z’inyambo batangiye 
  kuzirata cyane mu mivugo kuva kera, ariko imihimbire y’amazina y’inka yaje 
  kwamamara ku ngoma ya Yuhi Gahindiro ahagana mu mwaka wa 1800. Kuva 
  icyo gihe ni bwo abahanga mu byo kwita inka: abisi batangiye kurebera inka mu 
  bwenge, bakaziremesha ingamba. Inka baziremyemo imitwe bakayirwanisha. 
  Buri mutwe wari ubangikanye n’umutwe w’ingabo nk’uko bigaragarira kuri iyi 
  mbonerahamwe.  Buri mutwe wabaga ufite ibyiciro bitatu by’inka:
  – Amashyo y’inka yaremwe n’umutware w’ingabo, amwe ari ay’inkuku 
  andi ari ay’inyambo.
   Amashyo y’abakomeye bari abatunzi bo mu mutwe w’ingabo.
  – Inka z’imbata. Izo zari inka za rubanda bo mu muri uwo mutwe w’ingabo. 
  Inka ntizari ingabane, ni izo umuntu yabaga yarihahiye ku giti ke. Izi nka 
  bazitaga kandi inka z’ibiti.

  Muri izi nka zose izo umwisi yitaga ni inyambo. Abisi barwanishaga Ibihogo 
  (ubushyo bwaremwe butowe mu Rwanda) n’Amagaju (ubushyo bwaremwe 
  butowe mu minyago ivuye mu mahanga nko mu Ndorwa cyangwa Ankole). 
  Umwisi yabaga agiye kwita nk’ubushyo bwo mu mutwe w’Ibihogo akabuteza 

  umutware w’inyambo, akabuteza umutahira n’abarenzamase bo mu bushyo 
  bw’amagaju. Umwami n’umutware w’ingabo, umwisi yirindaga kubateza 
  inyambo cyangwa kubitirira kuko ibyo byari ukubapfobya no kubahinyura.
   Umutware w’inyambo nubwo umwisi yashoboraga kumwitirira yari umutegetsi 
  ukomeye. Yashyirwagaho ngo agenge inyambo zose zo mu mutwe w’inka uyu 
  n’uyu. Ubwo butegetsi yaburagaga umwana we, bakagenda basimburana mu 
  bisekuruza byabo. Umutware w’ingabo na we yashoboraga kunyagwa ingabo, 
  akaba anyagiweko n’umutwe w’inka bibangikanye. Umutware w’inyambo we 
  ntiyanyagwaga; yari ashinzwe guhora yorora inyambo, akagenda azongera 
  mu ibangurira ry’inkuku ku mfizi z’inyambo. Bwari ubumenyi umuryango we 
  ushinzwe ku ngoma zose.
   
  2. Imiterere y’amazina y’inka

   Amazina y’inka yarangwaga n’imiterere yayo. Agira injyana ipimye 
  n’iminozanganzo itandukanye.
   Injyana
   Mu mazina y’inka, abisi bavumbuye inganzo ishingiye ku ipima rigendera ku 
  kabangutso. 
  Bitewe n’ubuhanga bwabo, Nkibiki, Ndangamira na Bikungero bafite injyana 
  bihariye zikaba zitwa hakurikijwe amazina yabo.

  Injyana Bi
  : igizwe n’utubeshuro 12                           —u—u—u—u   = 12   
  Injyana Nki: igizwe n’utubeshuro 10                        u—u—u—u—u   = 10
  Injyana Nda: igizwe n’utubeshuro 9                         —u—u—u   = 9
                                  
   Bene izi njyana ni zo bita fatizo naho injyana yungirije iba ipanzwe uko bashatse 
  ku buryo yuzuza utubeshuro twa ngombwa ariko tudatondetswe dutyo.

  Ni ukuvuga imikoreshereze y’ubutinde bw’inyajwi. Wakwibaza uti: “Bapimye 
  bate amagambo?” Reka tugendere kuri uru rugero kugira ngo dushobore 
  kubyumva.

  Rutiimiirwa ziri mu mihigo
   Iyo witegereje ubona muri uyu mukarago ko umugemo wa mbere ubangutse, 
  uwa kabiri n’uwa gatatu ikagira ubutinde bunimbitse, ikurikiyeho yose ntigire 
  ubutinde. Akabangutso kakaba gahwanye n’inyajwi ibangutse, naho inyajwi 
  inimbitse ikagira utubangutso tubiri. Uru rugero tumaze kubona rubara 
  utubangutso 12. 

  Ikitonderwa:

   Mu ibara ry’utubangutso, iyo inyajwi ebyiri zikurikiranye, iya mbere iburizwamo 
  kandi inyajwi itangira umugemo ntibarwa nk’uko bigaragara ku majwi yagiye 
  ashyirwa mu dukubo.

  Ubwiza bw’amazina y’inka bushingira ku buhanga bwo gukurikiranya 
  ibitekerezo no ku isubirajwi, ku isubirajambo, ku mibangikanyo, ku buryo 
  bwo kugenekereza, ndetse no kureshyeshya intondeke. Mu mazina y’inka 
  bahagikamo ijambo cyangwa injyano z’amagambo zigize ibisingizo. Igisingizo 
  muri ubu bwoko bw’ubuvanganzo bw’ amazina y’inka kitwa ingaruzo, mu 
  bisigo igisingizo bakakita indezi.
   
  IMYITOZO
   1. Amazina y’inka ni iki?
   2. Hanga izina ry’inka wigana “ Inka ya Rumonyi”, urifate mu mutwe 
  maze useruke imbere ya bagenzi bawe uvuga iryo zina ry’inka 
  wahanze.
   
  II.7.2. Imvano y’amazina n’imyitire y’inyambo
   Igikorwa

   Jya mu isomero ukore ubushakashatsi utahure imvano y’inganzo 
  y’amazina y’inka n’uko byagendaga kugira ngo umwisi yite inka. 


  1. Imvano y’inganzo y’amazina y’inka.
   Mu Rwanda rwa kera inka yari ifite agaciro gakomeye cyane. Inka yari 
  ikimenyetso cy’ubukire, ni yo yari ifaranga ry’ubu, ni yo yari ipfundo ry’ubuhake. 
  Iyo wahakwaga ugacyura igihe bakakugororera, bavugaga ko ucyuye umunyafu 
  cyangwa se ko ucyuye ubuhange ugabanye bwa mbere kwa shobuja. Tuzi neza 
  ko ubuhake bwarambye mu Rwanda nta handi bwari bushingiye usibye ku nka. 
  Ubuhake rero bwahambiraga umugaragu kuri shebuja ugasanga baribereye 
  nk’akaremo n’umuse, umugaragu akitwa umuntu wa shebuja, akamwirahira 
  igihe cyose amushima kumuhaka. Ubuhake bwavunnye benshi kugeza 
  babuvugiyeho. Bamwe bati: “Ubuhake burica; ubuhake bujya kukwica buguca 
  iwanyu; ubuhake bwananiranye bukukisha umugabo ikijyaruguru”. Ariko na 
  none hari abo bwatoneshaga bakagashira nka Gashamura bati: “ubuhake bwa 
  cyane bukunyaza mu ngoro”. Ubuhake kandi bwateraga ubwibombarike, bati: 
  “Iyo ubuhake bwateye hejuru uratendera”. Ariko kandi ngo uwafataga nabi 
  abagaragu yarabigayirwaga; umugaragu wahemukiraga shebuja yaragayikaga. 
  Uwabaga ahatse abagaragu yagombaga kubagoboka bari mu byago. Umugaragu 
  na shebuja babaga bafitanye ubumwe bwafatiye ku nka, ari magara ntunsige. 
  Iyo ubwo bumwe bwazagamo agatotsi ku mugaragu, shebuja yaramunyagaga, 
  naho byaba biturutse kuri shebuja, umugaragu akamwimura akajya gukeza 
  ahandi.
   
  Intwari yo ku rugamba yagororerwaga inka ikitwa inka y’ubumanzi. Ubaye 
  ikigwari na we ku rugamba yatangaga ikiru k’inka, iyo nka ikitwa inka 
  y’imirindi kuko yahunze urugamba, agatererana bagenzi be. Inka yungaga 
  inshuti, uwahemukiye undi mu bintu bikomeye akamuha ikiru k’inka. Inka 
  yahuzaga inshuti n’imiryango kuko abahanaga inka babaga babaye inshuti 
  magara.

   Inka bayikwaga umugeni. Umusore wabaga adafite amikoro yo kubona inka 
  yashoboraga gutenda, agakora imirimo izahura n’icyakwitwa agaciro k’inka 
  kugira ngo umukobwa wa naka yakunze amwegukane. Umukwe mukuru ati: 
  “Turabakwera umunani cyangwa se mudutegeke ikindi”. Umusore wabaga 
  yaraye arongoye baramubyukurukirizaga inka zikamukamirwa. Mu itwikurura 
  ry’umugeni bazanaga amata. Inka yari ifite akamaro kanini mu muco 
  w’Abanyarwanda. 

  Umubyeyi yarabyaraga bajya kumuhemba bakazana amata. Umwana 
  iyo yashyinguraga se cyangwa sekuru yahabwaga inka y’inkuracyobo 
  (inkuramwobo). Umwana washyinguraga nyina cyangwa nyirakuru byitwaga 
  gukamira nyina cyangwa nyirakuru. Mu mihango yo kwera hazagamo ibyerekeye 
  kujya ku kibumbiro, hakazamo n’ibyo guha amata abana b’uwatabarutse. Mu 
  ndamukanyo z’abanyarwanda dusanga abantu bifurizanya gutunga bati: 
  “Gira inka”, usubiza ati: “amashyo n’amagana” cyangwa bati: “amashyo”, 
  usubiza ati: “Amashongore!”

  Abanyarwanda bagenaga  ibihe by’umunsi bihura n’amasaha y’iki gihe bafatiye 
  ku nka:
   Inka zivuye mu rugo: aho ni nko mu masaa moya;
   Inka zikamwa: aho ni nko mu masaa moya n’iminota 15, ubwo ziba zikamirwa 
  ku nama;
   Inka zahutse: aho ni nka saa mbiri;
   Inyana zahutse: aho ni nka saa mbiri zirengaho duke;
   Inyana zitaha: nko mu masaa yine;
   Mu mashoka: nko mu masaa saba;
   Inka zikuka cyangwa mu makuka: nko mu masaa munani;
   Inyana zisubira iswa: nko mu masaa kenda;
   Inka zihinduye: nko mu masaa kumi; 
  inyana zitaha: nka saa kumi n’imwe;
   Inka zitaha: nka saa kumi n’ebyiri n’igice;
   Inka zikamwa: nko mu masaa moya.

  Hari ubuvanganzo bwavutse bufatiye ku nka. Ubwo buvanganzo ni ubu 
  bukurikira:

  Amahamba: indirimbo zaririmbwaga n’abashumba bacyuye inka. Izo ndirimbo 
  zirazwi mu Rwanda hose.
   Amabanga cyangwa amahindura: indirimbo abashumba baririmbaga inka 
  zirisha, zitaha, batarazikata inkoni ngo ziboneze zitahe.
  Inzira: indirimbo zaririmbirwaga inka mu gihe zabaga zigana amabuga 
  cyangwa ibibumbiro.
   Indama: indirimbo baririmbaga mu gihe inka zabaga zibyagiye ahantu, 
  bazishoye amabuga cyangwa ibibugazi. Izo ndirimbo hari ubwo zaririmbwaga 
  mu minsi mikuru, bamurika inka. Icyo gihe abagore n’abakobwa bahimbazaga 
  izo ndirimbo baziha amashyi.
   Ibyisigo: indirimbo zo mu gihe cyo kudahira. Basingizaga amazi ahiye hamwe 
  n’inka zabaga zayashotse.
   Imyama (imyoma): indirimbo zaririmbwaga mu gihe k’impeshyi, inka zigisha 
  (zigana ahari ubwatsi).

  2. Imyitire y’inyambo

   Iyo ubushyo bw’ inyambo bwamaraga kubyara uburiza, umutahira w’inyambo 
  yatumiraga umwisi mu bo azi b’abahanga akaza akazitegereza neza, maze 
  akazita, akaziha inshutso. Umwisi ntiyashoboraga kwanga kwita inyambo 
  kuko wari umurimo ashinzwe yabazwaga mu Gihugu. Ariko igihe yabonaga 
  afite impamvu yashoboraga kwanga bakamurega ibukuru, hakaba urubanza 
  agasobanura impamvu yamubujije. Izo mpamvu zabagaho cyanecyane iyo 
  yabaga yaraje mbere bakamufata nabi cyangwa bakamugororera inka mbi. 
  Iyo yabaga aje rero, babaruraga inyambo z’ingegene zo muri ubwo bushyo 
  bakazimumurikira. Ubwo rero ziba zitarakura ngo zigaragaze izaba nziza, nuko 
  zose akazita amazina, imwe izina ryayo indi iryayo. Uko ahimba, abarenzamase 
  bakamuba iruhande bakabitora. Umwisi ntiyagombaga gutora ibyo ahimba 
  byose, na we ubwe iyo yashakaga kubimenya yagendereraga abarenzamase. 
  Ayo mazina y’inyambo zivutse ari uburiza akitwa inshutso

  Nubwo inshutso zabaga ari nyinshi, umwisi yerekanaga ko ari ubushyo bumwe 
  yise, abigaragariza mu mabango ya buri nshutso ashyiramo ijambo rimwe gusa 
  uzajya usanga mu nshutso zose z’ubwo bushyo. Aho ni ho ubuhanga bw’abisi 
  bwari bushingiye. Iryo jambo rikitwa “impakanizi y’ubushyo.” Umwisi 
  yamaraga kuziha inshutso agataha. Ubwo bamuhaga inka y’intizo ikamwa
  yamara kuyitekesha akayisubizayo. Iyo ubushyo bwa za nyambo bwamaraga 
  kubyara ubuheta, za nshutso zabaga zimaze gukura bazita ibihame. Izirusha 
  ubwiza zose y’inyamibwa ikaba imaze kugaragara. Ubwo rero bahamagaraga 
  umwisi wari warazihaye inshutso ngo aze yuzuze umurimo we. Ubwo yitaga 
  iy’indatwa muri za mpete, akayisingiza, akayiha izina ry’umuzinge, ari byo 
  kuvuga  ibice byinshi. Ya ndatwa yabaga isanganywe ya nshutso yayo, nuko 
  iyo nshutso igaherukwa n’interuro y’umuzinge kandi igaherukira aho kwitwa 
  inshutso igasigara yitwa impamagazo

  Izisigaye zo muri ubwo bushyo zigahamana inshutso zazo. Wakumva bavuga 
  ngo bazacutsa inka ya runaka, ukamenya ko yabaye indatwa y’ubushyo ko 
  yagize izina ry’umuzinge. Igisingizo (igice) cya kabiri cy’umuzinge ayihaye 
  kikitwa impakanizi. Ibindi bisingizo (bice) bikitwa imivugo. Igisingizo (igice) 
  cya nyuma kikitwa umusibo (iyo cyabaga gisingiza ya ndatwa y’isonga yonyine) 
  cyangwa imivunano (iyo cyabaga gisingiza za ndatwa zose yari yarahaye 
  inshutso mu ikubitiro). Yamaraga gusoza uwo murimo wose wo kwita inyambo 
  bakamuha inka y’ingororano akayicyura ikaba iye y’ishimwe

  IMYITOZO
   1. Izina ry’inka rigizwe n’iki?
   2. Sobanura amagambo cyangwa itsinda ry’amagambo akurikira:
  a)  Gutenda 
  b)  Inka y’ubumanzi
  c)  Inka y’inkurarwobo
  d)  Inka y’imirindi
  3. Sobanura imvo n’imvano y’amazina y’inka.

  2.7.3. Imyororokere n’imitegekere by’inyambo
   IGIKORWA

   Jya mu  isomero ukore  ubushakashatsi   utahure uko inyambo zororokaga 
  n’uko zategekwaga (abari  bashinzwe inyambo ni bande?) 


  1. Imyororokere y’inyambo

   Kugira ngo inyambo zigwire mu Gihugu, umutware w’inyambo yagendaga 
  azongera mu ibangurira ry’inkuku ku mfizi y’inyambo. Ubwo bumenyi bwari 
  ukubiri:

  -Uburyo bwa mbere bwari ubwo kubangurira amashashi y’inka 
  z’inkuku        ku       mfizi   y’inyambo, izo zibyaye zikitwa ibigarama. Ibyo 
  bigarama na byo bikazabangurirwa ku mfizi          y’inyambo, izivutse 
  zikitwa inkerakibumbiro. Izo nkerakibumbiro zabangurirwaga ku 
  mfizi   y’inyambo 
  zikabyara imirizo cyangwa ibisumba (iyo ari izo mu 
  mutwe w’inka utigeze ingegene). Imirizo cyangwa ibisumba zamaraga 
  kubangurirwa ku mfizi         y’inyambo hakavuka noneho inyambo zuzuye 
  bitaga ingegene.
   Uburyo bwa kabiri bwari ubwo kubangurira inyambo z’ingegene ku 
  mfizi   y’inkuku
           zikabyara ingegene.  

  Icyababwiraga inyambo ni uko zari zifite umubyimba munini n’amahembe 
  maremare. Icyo bakundiraga inyambo ni ubwiza bwazo. Bazimurikaga mu 
  birori, barazitoje uko zigenda no kudakangarana mu birori. Umutware 
  w’inyambo we yabiragaga abana be kugira ngo imihindagurirwe y’abatware 
  b’inyambo idatuma ubumenyi bw’imyorokere y’inyambo buhungabana.  
  Kuzivanga n’inkuku byari ugutuma inyambo zigumana ubwiza bwazo kugira 
  ngo budacika. 

  Uko babanguriraga ubushyo bw’inyambo z’ingegene
   Amashashi y’inyambo yararindaga ntibahere ko babangurira irinze yose ahubwo 
  bakayihorera ikarinduka. Aho bazashakira ko zibangurirwa bakazishora ku 
  iriba rihiye (iriba rifite amazi y’urwunyunyu rukaze).

  Bazishoraga kuri iryo riba maze inka iryuhiweho igahodoka (ni ukugira 
  icyokere mu mubiri kiyitera ubuzinukwe bw’ayo mazi). Igihe zikiyumvamo 
  ubuhodoke bazishoraga ku mazi ahiye zikayanga zikishakira amazi asanzwe 
  kugira ngo azigabanyemo icyokere ziyumvagamo. 

  Ku ngoma ya Yuhi IV Gahindiro, amariba ahiye kurusha andi yari atatu (3):
   a) Iriba rya Rushya rwa Nyamirango (mu Bwishya  muri Repubulika Iharanira 
  Demokarasi ya Kongo).
   b) Iriba rya Mupfu (mu Bunyambiriri muri Musebeya mu Karere ka 
  Nyamagabe).
   c) Iriba rya Ngugu (mu Mutara).

  Bavuga ko iryo riba rihiye rihotora. Ubwo buhodoke bwamaraga iminsi myinshi 
  ndetse bikageza no ku kwezi cyangwa amezi abiri. Iyo inka yuhiwe mu iriba 
  rihiye yakamwaga, yagiraga iyayumo (igabanya umukamo), uko ubuhodoke 
  bwagendaga buyishiramo yaragishiraga (yagaruraga umukamo buhorobuhoro. 
  Bitewe n’uko amariba yabaga kure, gukora urugendo bajyayo ni byo bitaga 
  kurekera.” Abashumba bakoraga urwo rugendo bakitwa“abarekezi.” Iyo 
  inyana yararaga ukubiri na nyina kubera urwo rugendo babyitaga “kurara 
  iragwe.
  ” Habaga ubwo inka igenda ijoro ryose ishaka iyayo, ari byo bitaga 
  guhomora.” Gusukura iriba bavanamo umuvu, babyitaga “kweza iriba.” Iriba 
  ryabaga rituje ryitwaga“umugwimo.” Guhabwa umwanya wo kuhira, byitwaga 
  guhana umurambi.” Isibo yo kurwanira umurambi, ikitwa “inkomati.” 
  Iyo rero ubuhodoke bwarangiraga, ubushyo bwose bwuhiwe ya mazi ahiye 
  bwarindiraga icya rimwe bagahera ko babangurira zikabyarira rimwe. Aha rero 
  ni ho batumiraga umwisi akaza kwita izina.
   
  2. Imitegekere y’inyambo mu Rwanda rwo hambere
   Umwami ni we wari umutware w’inyambo mukuru, hagakurikiraho umutware 
  w’ingabo, agakurikirwa n’umutware w’inyambo, hakaza umutahira, hagaheruka 
  umurenzamase.
   Umwami: yari nyiri Igihugu bityo akaba yari ku mutwe wa byose.
   Umutware w’ingabo: yari umukuru w’umutwe w’ingabo kandi akaba yari 
  hejuru y’umutware w’inyambo
  Umutware w’inyambo: yabaga ari umuntu ujijutse, akaba yarashyirwagaho 
  ngo agenge inyambo zo mu mitwe iyi n’iyi. Ubwo butegetsi yaburagaga 
  umwana we bugakomeza kuba uruhererekane. Ntiyashoboraga kunyagwa 
  kuko yari ashinzwe imyororerere y’inyambo. Nyamara umutware w’ingabo we 
  yashoboraga kunyagwa ingabo.
   Umutahira: we yabaga ari umunyacyubahiro baremeraga ubushyo bw’inyambo 
  bwo mu mutwe uyu n’uyu w’inka, akawubwiriza akawuragira. Umutahira 
  yashoboraga guhabwa inkoni y’ubushumba (kumuziturira); bamuhaga inka 
  (ubushyo). Byakorwaga bazitura inyana mu kiraro bakazimuha bakanamuha 
  inkoni y’ubushumba. Iyo inka zamaraga kuba amabuguma, umutware 
  w’inyambo yazeguriraga umutahira zikaba ize bwite. Na we yarazigumanaga 
  akaziha abo ashaka. Umutahira rero yabaga ari mu rwego rw’abashumba 
  b’inyambo. Ubushyo yabaga ashinzwe iyo bwasazaga bamuremeraga ubundi 
  bushyo cyangwa bakaburemera umwana we w’umuhungu.
   Abarenzamase: Bo bari nk’abakozi bari bashinzwe kwirirwa inyuma y’inka 
  (bubakaga ibiraro, bacaga ibyarire) kandi bakaba barashyirwagaho n’umutahira.

   IMYITOZO
   1. Vuga   abantu b’ingenzi bategekaga inyambo maze usobanure 
  inshingano za buri wese.
  2. Sobanura amagambo akurikira:  ibigarama, inkerakibumbiro, 
   imirizo, ingegene.
  3. Vuga imyororokere y’inyambo 

  II.7.4. Akamaro ko kwiga inganzo y’amazina y’inka
   IGIKORWA

   Nk’umunyeshuri wiga mu ishami ry’inshuke nikiciro cya mbere cy’amashuri 
  abanza wumva  kwiga  amazina y’inka bifite  uwuhe  mumaro.  


  Birashoboka ko hari umuntu wakwibaza icyo kwiga amazina y’inka byaba 
  bimaze muri iki kinyejana turimo, aho abantu benshi bahihibikanira kumva 
  ibirebana n’itumanaho, ndetse n’ikoranabuhanga. Reka twemere ko muri ibi 
  bihe ndetse n’ibizaza ntawuzongera kujya mu byo kwita inka. Ariko kumenya 
  ubuhanga bukubiye mu nganzo iyi n’iyi ya kera nta cyo byishe, ndetse ni 
  byiza rwose kumenya umurimo wa ba sogokuru. Bifite akamaro ku muntu 
  washobora gucengera neza iyo nganzo, hanyuma yamara kumucengeramo na 
  we akaba yafatiraho akayikoresha mu bundi buryo. None se Musenyeri Alegisi 
  Kagame amaze kuryoherwa, gucengera no gucengerwa n’inganzo y’amazina 
  y’inka, si bwo yayishingiyeho ahimba “Umuririmbyi wa Nyiribiremwa” n’ 
  “Indyoheshabirayi”?


  Byongeye kandi uwashaka kumenya ubuhanga bw’abahanzi ba hano mu 
  Rwanda ntanage akajisho kuri iyi nganzo y’amazina y’inka, ngo arebe ubuhanga 
  bw’intondeke zipimye indinganire yaba atakaje byinshi. Abashakashatsi bitaye 
  ku nganzo y’amazina y’inka harimo uwitwa Faransisi Yuwaneti (Francis 
  Jouannet), asobanura neza ko ubuhanga bw’intondeke zipimye ntaho ryakunze 
  kuboneka muri Afurika uretse mu Rwanda. Uwashaka kubicukumbura yasoma 
  igitabo kitwa Prosodologie et phonologie non linéaire, 1985, p.73. Niba tudashatse 
  kubyitaho ntaho twaba dutaniye na ba bandi bambara ikirezi ntibamenye ko 
  kera cyangwa wa wundi w’ umutunzi uba umworo w’amata.

   Nta gushidikanya mu mazina y’inka harimo ubuhanga bw’inshoberabuvivi. 
  Uretse ubwo buhanga bw’intondeke zipimye, usangamo injyana n’iminozanganzo 
  ishingiye ku isubirajambo, no ku isubirajwi ; usangamo gukoresha ijambo 
  ryabugenewe, usangamo uburyo bwo gukoreshamo imibangikanyo; usangamo 
  imizimizo myinshi itandukanye n’icyo abisi ubwabo bita ingaruzo. Ni ijambo 
  risingiza cyangwa se interuro y’amagambo asingiza abami muri rusange 
  cyangwa ingoma, hakaba n’asingiza umwami uyu n’uyu, ibikorwa bye cyangwa 
  amatwara ye. Uwashaka rero kumenya imyifatire y’Abanyarwanda bo hambere, 
  agashaka kumenya ibyo babaga bimirije imbere, nta yindi soko yavomamo 
  ubwo bumenyi uretse kubusanga mu mazina y’inka. Ubutwari n’umurava 
  birasingizwa, ubupfura no kwanga umugayo bikamamazwa kandi ibi ni bimwe 
  mu by’ingenzi biranga indangagaciro y’uwagombye kwitwa Umunyarwanda.

   IMYITOZO

   Mubona ari uruhe ruhare rw’inganzo y’amazina y’inka mu buvanganzo 
  nyarwanda? 

  II.8. Inshinga
   2.8.1. Inshoza n’amoko by’ishinga
   Igikorwa

   Soma interuro zikurikira,  witegereze amagambo yanditse atsindagiye, 
  usobanure imiterere yayo. Uhereye ku miterere y’ayo magambo, kora 
  ubushakashatsi utahure inshoza n’amoko by’inshinga.
   a) Amashashi y’inyambo yavukiye rimwe yimiraga rimwe. 
  b) Umwisi yabaga agiye kwita nk’ubushyo bwo mu mutwe w’Ibihogo 
  akabuteza umutware w’inyambo. 
  c) Umwisi yirindaga guteza inyambo   umwami n’umutware w’ingabo.
  d) Ingabo z’u Rwanda zari imitwe itegekwa n’abatware.
   e) Umugaba  w’ingabo  yari afite  ububasha  nk’ubw’umwami mu   
  gihe  k’igitero.
   f) Ingegene  ni inyambo zuzuye.

  1. Inshoza y’inshinga
   Inshinga ni ijambo ryumvikanisha igikorwa, imiterere, imico cyangwa 
  imimerere ya ruhamwa mu nteruro. Muri make, inshinga ni yo itanga ubutumwa 
  mu nteruro, igaragaramo igikorwa cya ruhamwa.

  2. Amoko y’inshinga
   Mu moko y’inshinga hagaragaramo inshinga isanzwe n’inshinga idasanzwe. 
  Inshinga isanzwe ishobora kuba iri mu mbundo cyangwa itondaguye. Ni 
  ukuvuga ko inshinga ishobora kwigaragaza mu nteruro ari:
   a) Inshinga idasanzwe bita nkene cyangwa mburabuzi.
   b) Inshinga isanzwe iri mu mbundo.
   c) Inshinga isanzwe itondaguye.

   a) Inshinga idasanzwe

   Inshinga idasanzwe bita nkene cyangwa mburabuzi ni inshinga zidakoreshwa 
  nk’inshinga zisanzwe kuko usanga hari ibihe bimwe na bimwe by’inshinga 
  zidatondagurwamo. Ikindi kiziranga ni uko usanga nta zina rishobora gukomoka 
  kuri bene izo nshinga. Ni inshinga zigizwe n’ibicumbi gusa
  (-ni, -ri, -fite, -ruzi, -zi); ntizifite imbundo zizwi ni yo mpamvu ku mikoreshereze y’imisozo yayo, 
  usanga izo nshinga zidakorana n’imisozo -e, -aga, -ye na a mu buryo busanzwe. 
  Cyakora iyo zikoreshejweho ingereka zishobora gusesengurwamo imisozo.

  b) Inshinga isanzwe iri mu mbundo
   Inshinga idatondaguye yitwa kandi inshinga iri mu mbundo. Ni inshinga 
  itagaragaza ngenga irimo cyangwa uburyo keretse uburyo bw’imbundo. 
  Inshinda idatondaguye iranga ikidafite uwo kerekezwaho. Inshinga iri mu 
  mbundo ntigaragaza ukora, igikorwa, igihe igikorwa gikorerwa keretse mu 
  nzagihe. 

  c) Inshinga itondaguye

   Ni inshinga igaragaza ngenga yayo, ruhamwa ndetse n’igihe itondaguwemo. 
  Urugero: Nzakora

  Ikitonderwa:

   Hari bamwe na bamwe bashyira “Ingirwanshinga ; -ti,-tya,-tyo, na -te” mu 
  moko y‘inshinga zidasanzwe bitwaje ko na zo zijya muri ngenga uko ari eshatu, 
  nyamara ingirwanshinga ni ubwoko bw’ijambo bwihariye kuko usibye kuba 
  zigaragaza ngenga nta rindi huriro zifitanye n’inshinga kuko zitagaragaza 
  igikorwa cyangwa imico n’imimerere ya ruhamwa.
   
  IMYITOZO

   Garagaza ubwoko bw’inshinga zagaragajwe mu nteruro zikurikira:
   a) Intwari yivugaga ibigwi n’ibirindiro byayo.
   b) Amazina y’inka afite akamaro mu muco wacu.
   c)Abanyeshuri beza bakunda gusoma.
   d) Nduzi mwese mwitabiriye ishuri.
   
  II.8.2. Ibihe by’inshinga
   IGIKORWA

   Soma interuro zikurikira,  witegereze amagambo yanditse atsindagiye, 
  usobanure imiterere yayo. Uhereye ku miterere y’ayo magambo, kora 
  ubushakashatsi utahure  kandi   usobanure  ibihe  by’inshinga.
   a) Mu Ngoro  Ndangamuco  y’u Rwanda umubare w’inyambo 
  ukomeza kwiyongera.
   b) Kwiga amazina y’inka bidufasha gusobanukirwa n’umuco wacu.
   c) Nimukomeza  gusoma  ibitabo  by’ubuvanganzo nyarwanda 
  muzasobanukirwa n’amateka  y’Abanyarwanda.
  d) Urubyiruko  ruzatozwa  kuba intore.
   
  Mu Kinyarwanda inshinga yose itondaguye igomba kugira igihe itondaguyemo 
  hakurikijwe urwego rw’ibivugwa n’irebero (ko ibivugwa byarangiye cyangwa 
  bitararangira) ryabyo. Habaho rero ibihe bikuru bitatu mu itondaguranshinga. 
  Ibyo bihe ni igihe cyahise kivuga ibyamaze kuba kikitwa impitagihe. Hakaba 
  ikivuga ibiriho ubu kikitwa indagihe. Hakabaho n’ikivuga ibizaba cyangwa 

  ibizaza kikitwa inzagihe.

   1. Indagihe
   Indagihe ivuga ibiba muri aka kanya, ibiba ubusanzwe n’ibyabaye kera bivugwa 
  mu nkuru bityo ikagabanywamo indagihe y’ubu, indagihe y’ubusanzwe, 
  indagihe y’imbarankuru n’iy’igikomezo.

  a) Indagihe y’ubu

   Iyi ndagihe yumvikanisha ikirimo gukorwa ubu, aho uvugiye no mu kanya kaza. 
  Indangagihe yayo ni –ra- 

  Ingero

  Ndahinga mu rutoki.
  Ubu ndandika ibaruwa.

  b) Indagihe y’ubusanzwe
   Indagihe y’ubusanzwe yumvikanisha igikorwa gisanzwe gikorwa. Ntawamenya 
  intangiriro n’iherezo ryacyo. 
  Indangagihe yayo ni –ø

  Ingero

   Izuba rirasa mu gitondo.
   Nkunda gusoma ibitabo.
   Nigisha ubumenyi bw’isi.

  c) Indagihe y’imbarankuru

   Indagihe y’imbarankuru umuntu ayikoresha avuga ibyabaye kera nk’aho ari 
  iby’ubu. Igira intego iteye nk’iy’ indagihe y’ubusanzwe bigatandukanira ku 
  nshoza. Indangahige yayo ni -ra-

  Ingero

   Umwarimu arahaguruka abwira abanyeshuri be ati: “Mwigane umwete 
  bizabafasha”.

  d) Indagihe y’igikomezo

   Indagihe y’igikomezo yumvisha igikorwa kirimo gukorwa ubu ngubu 
  ntawamenya igihe cyatangiriye nta n’uwamenya igihe kiri burangirire, 
  Indangagihe yayo ni -ra-ki-âa cyangwa -ra-ki- iyo igicumbi gitangiwe n’innyajwi.
   
  Ingero
  Ndacyasoma igitabo.
  Aho aracyakoze wa murimo?
  Turacyamutegereje.
  Ibikorwa remezo biracyatera imbere.
  Ndacyubaha abakuru.

  2. Impitagihe
  Impitagihe ivuga ibintu byahise kare n’ibyahise kera ikigabanyamo impitakare 
  n’impitakera.

  a) Impitakare
   Impitakare yumvisha igikorwa cyarangiye mu gihe cyahise ariko kitarengeje 
  uyu munsi mu gitondo. Indangagihe yayo ni –aa-.

  Ingero

  Nateraga urubingo.
  Naharuraga umuhanda.
  Twahinze ibishyimbo.

  b) Impitakera
  Impitakera yumvisha igikorwa cyarangiye mu gihe cyahise uhereye ejo hashize 
  ugana hirya yaho. Indangagihe yayo ni- âa- na a-râ

  Ingero

  Nabyinaga mu itorero Indangamuco
  Natozaga ikipe y’igihugu
  Nasomye Bibiliya nkiri muto.
  Yarasomye.

  3. Inzagihe

  Inzagihe ivuga ibiza kuba cyangwa ibizaba nyuma y’igihe cyo kuvuga. 
  Yigabanyamo inzahato n’inzakera.

  a) Inzahato

  Inzahato ivuga ibiri bube nyuma yo kuvuga ariko ntibifatire undi munsi. 
  Indangagihe yayo ni –ra.

  Ingero

  Ku gicamunsi uratera umupira.
  Mu kanya uramperekeza ku isoko.
  Araza kukubwira igikenewe.

  b) Inzakera
  Inzakera ivuga ibizaba ejo hazaza cyangwa mu bihe bizakurikiraho. Indangagihe 
  yayo ni –zaa-.

   Ingero
  Tuzaririmba indirimbo z’agakiza.
  Muzadusura ryari?

  Tuzagera ku iterambere mu bikorwa remezo.

   IMYITOZO

   1. Garagaza ibihe bikuru by’inshinga n’ibigiye bibishamikiyeho 

  byose.
   2. Tahura  inshinga zitondaguye ziri mu nteruro zikurikira  maze 
  ugaragaze ibihe  zitondaguyemo.
   a) Nabonye imbuto none nateye.
   b) Igihe nari mu ishuri wansakurizaga.
   c) Leta y’u Rwanda yahisemo gushyira mu bikorwa ikemezo 
  k’imiturire.
   d) Umubare w’abuturage uzakomeza kwiyongera.

   e) Hari ibindi bikorwa bitunze Abanyarwanda.

   II.9. Umwitozo w’ubushobozi ngiro bw’umunyeshuri

   Himba ikivugo cyo mu gihe tugezemo gifite imiterere nkiy’ “Inkatazakurekera” 
  wirata ibyiza wakoze cyangwa ibikorwa wagezeho maze uzakivuge  imbere ya 
  bagenzi bawe ugaragaza isesekaza rikwiye. Ikivugo cyawe ntikirenze imikarago 
  makumyabiri.

  Ubu ndangwa:

  - No kwimakaza umuco nyarwanda, bagenzi bange gushishikariza gusoma 
  ingeri z’ubuvanganzo nyabami, gusabana no gutarama nifashishije 

  ingeri z’ubuvanganzo nyarwanda,
  -No gukoresha neza ibihe by’inshinga.

   I.10. Isuzuma risoza umutwe wa kabiri
   Umwandiko: Igitero cyo mu Bushubi
  Rwabugiri agaba igitero mu Bushubi (ubu ni muri Tanzaniya) yatejeyo imitwe 
  itanu y’ingabo:  Uruyange, Inyaruguru, Abarasa, Abahirika n’Inyange. Umugaba 
  w’icyo gitero yari Seruzamba rwa Kinani cya Biraboneye wo mu Baryinyonza.

  Impamvu yatumye Rwabugiri ahatera si ukugira ngo ahigarurire, ahubwo 
  kwari ukugira ngo atabare umwami waho mushya wamutabaje. Umwami waho 
  Kibogora agiye gupfa, yaraze ingoma umwana we Nsoro. Hari undi mwana 
  wa Kibogora witwaga Rwabigimba, agashaka kurwanya mwene se Nsoro ngo 
  amukure ku ngoma yabo. Kandi yari amaboko ashoboye kumugeza kuri iyo 
  ntego. Nsoro abonye ko atamurwanya ngo amushobore yitabaza Rwabugiri. Ni 
  cyo cyateye Rwabugiri gutera i Bushubi.

  Ingabo za Rwabugiri zimaze kugera mu Bushubi, Nsoro yashoje intambara kuko 
  yari abonye amaboko. Ingamba ziracakirana. Ingabo za Rwabigimba zitwaga 
  “Urwanana” ziraneshwa zihungana na nyirazo, bajya i Bugufi (na ho ni muri 
  Tanzaniya). Rwabigimba amaze gutsindwa, Nsoro yakira ingabo z’u Rwanda 
  zamutabaye, azakirira ahantu hitwa Cyaza. Aho hantu yari yaharimbishije cyane, 
  hose hateguye ibirago nta muntu n’umwe wo mu ngabo z’u Rwanda wicaye 
  ku byatsi. Arabazimanira cyane, abereka ukuntu yabashimye ndetse abaha 
  n’imyenda. Mbese abereka ko abafitiye umutima mwiza na bo baramushima 
  cyane. Abaha ibyo bashyira Rwabugiri byinshi kandi bishimishije. Cyane cyane 
  imyenda (ubwo muri Tanzaniya imyenda yari yarahageze).    

  Ubwo rero Rwabigimba yabonaga ko atagishoboye Nsoro kuko ashyigikiwe na 
  Rwabugiri. Noneho na we ashaka uburyo yakuzura na Rwabugiri. Amutumaho 
  ab’aho b’ibikomangoma nka we bageze ku munani amwoherereza n’amaturo 
  menshi. Abo bantu bamusanga mu rugo rw’ i Sakara mu Gisaka. Batura amaturo 
  bahawe bavuga n’ubutumwa. Abo bose Rwabugiri Arabica. Ariko bararenganye. 

  Rwabigimba amaze kumenya ibyo Rwabugiri yamukoreye asanga amuhakaniye 
  umubano, yigira inama yo kuzatera mu Bushubi mu gihe Rwabugiri azaba 
  yavuye i Sakara; yaragiye ku nkiko zo hirya zitegeranye n’u Bushubi. Koko 
  hashize iminsi, 

  Rwabugiri ava i Sakara ajya mu Kinyaga. Rwabigimba amenye ko Rwabugiri 
  yagiye, yongera gutera mu Bushubi kurwanya Nsoro mwene se. Nsoro 
  abonye ko Rwabigimba yongeye kumwuvura na none atuma kuri Rwabugiri. 
  Rwabugiri na we atuma kuri Kabaka umutware w’Abarasa amutegeka gutabara 
  Nsoro. Kabaka ahagurukana n’ingabo ze arambuka atabara Nsoro barwanya 
  Rwabigimba ubwa kabiri baramutsinda. Noneho baguma mu Bushubi kugira 
  ngo barinde Nsoro, bituma atongera guterwa. Ni ko Rwabugiri yari yabitegetse 
  Kabaka.

  Banze amata y’ingweba biyemeza kubeshya ngo batahe i Rwanda. Ingabo za 
  Kabaka zirinze Nsoro zaje kumererwa nabi, ziraharwarira, ziranahasonzera, 
  kuko zanze kunywa amata y’ingweba.  Ubwo kwari ugushaka impamvu yo 
  gutaha bakahava. Babonye ko bene izo mpamvu zo kurwara no gusonza kandi 
  begereye iwabo mu Gisaka zitakwemerwa na Rwabugiri bongeraho indi 
  mpamvu kandi mbi cyane, ngo Nsoro ni we ubaroga n’abagaragu be, ngo rimwe 
  na rimwe babahingisha nijoro batazi icyo bakora bahindutse nk’abasazi, abandi 
  ngo bagacika intege, bakagira uruhondobero ntibashobore kuba bahaguruka 
  aho bicaye. Ibyo babyumvikanaho na Kabaka umutware wabo, bamusaba ko 
  azabibabwirira Rwabugiri bigatuma abakura mu Bushubi bagataha.

  Kabaka yemera inama Abarasa bamubwiye, abakorera uko bashaka atuma kuri 
  Rwabugiri ati: “Abarasa bamerewe nabi cyane kubera uburozi bw’Abashumba 
  na Nsoro”. Ati: “Hari ubwo bamwe babahingisha nijoro batabizi basa n’abarota, 
  abandi bagahondobera intege zikabura, umuntu ntabe yakwihagurutsa aho 
  yicaye”. Ati: “Kandi rero barimo gufatwa nabi, inzara na yo ntiboroheye”! 

  Rwabugiri ararakara, atuma kuri Kabaka ati: “Niba ari uko bimeze muzafate 
  Nsoro n’umuryango we mubanzanire”. Koko baramufata, bafata na nyina 
  n’abagore be bombi: Mukananika na Bihogo, bafata n’abana be babiri: 
  Muyombo na Kambibi. Ubwo Rubanguka rwa Kabaka asanga Rwabugiri mu 
  Kinyaga kumubwira amacumu no kumumenyesha ko Nsoro na Nyina n’abagore 
  be n’abana be bafashwe ari imbohe. Amubaza ko bazabamuzanira cyangwa se 
  ko bazabicira iyo. Undi ati: “Bazabanzanire ino mu Kinyaga”. Bahabagejeje bose 
  arabica. Birangiye ajya iwe ku Nzizi, ahageze afatwa n’ubushita bumugwa nabi 
  gtcyane. Aho akiriye, umusizi witwa Munyangango ahimba igisigo kitwa “Umunsi 
  mbariwa inkuru.” Icyo gisigo gisingiza umwami kikamurata kikanamushima, 
  kandi kikogeza amoko n’imiryango yabyaye abagabekazi n’intwari zarwaniye 

  igihugu n’imiryango zikomokamo.

   II. Ibibazo byo kumva no gusesengura umwandiko

  1. Ni irihe zina ry’ubwami rya Rwabugiri uvugwa mu mwandiko?
  2. Garagaza imitwe itanu y’ingabo z’u Rwanda yarwanye mu gitero cyo mu 
  Bushubi.
  3. Kabaka yari muntu ki? 
  4. Uturere dukurikira tuvugwa mu mwandiko turi mu yihe Ntara y’ubu: i 
  Gisaka, i Kinyaga? 
  5. Ni iki cyatumye Rwabugiri agaba igitero mu Bushubi? 
  6. Rwabigimba yabyifashemo ate amaze guhakanirwa ubufasha na 
  Rwabugiri?
  7. Seruzamba yari afite murimo ki mu gitero cyo mu Bushubi? 
  8. Ni uwuhe muvuzi w’amacumu uvugwa mu mwandiko? 
  9. Utekereza ko igitero cyo mu Bushubi cyamariye iki u Rwanda?
  10. Ni irihe somo ukuye mu gitero   cyo   mu Bushubi?

   

  II. Ibazo by’inyunguramagambo
   1. Sobanura amagambo cyangwa imvugo zikurikira dusanga mu mwandiko 
  a) Kuraga ingoma
  b) Gushaka amaboko
  c) Gushoza intambara
  d) Igikomangoma
  e) Kuvuga amacumu
  f) Uruhondobero
  g) Kugaba igitero
  h) Ingamba ziracakirana

  2. Andika impuzanyito z’aya magambo ziri mu mwandiko 

  a) Uhimba igisigo cy’umwami
  b) Ibyo ugemurira umuntu umushakaho ubufasha cyangwa kumukeza
  c) Nyina w’umwami
  d) Indwara y’uruhu ifata nk’ubuheri
  e) Abantu bakorera umwami

  3. Andika imbusane z’amagambo akurikira   ari mu mwandiko: 
  a) Kurwanya 
  b) Intwari 
  c) Gukura ku ngoma 
  d) Gushima 
  e) Kuneshwa 

  III. Ibibazo   by’ubuvanganzo

   1. Tanga ingeri z’ubuvanganzo nyabami waba uzi.
   2. Ibyivugo by’abantu bakuru birimo amoko angahe? Yavuge kandi 
  unayatandukanye.
   3. Sobanura amoko y’impeta z’ubutwari zo mu Rwanda rwo hambere.
   4. Hanga ikivugo cyawe, wivuga uwo uri we, wirata ubutwari bw’ibikorwa byiza yakoze.

   IV. Ibibazo  by’ikibonezamvugo

   1. Garagaza ubwoko bw’inshinga zagaragajwe mu nteruro zikurikira:
  a) Twese turi abana b’u Rwanda. 
  b)  Abana bifite ubumuga bakunda gukinana n’abandi imikino 
  ndangamuco.
   2. Garagaza ibihe by’inshinga zitondaguye zikurikira:
   a) Abanyeshuri bazatsinda neza amasomo yabo kuko biga uko bikwiye.
   b) Amazina y’inka ndayumva kuko mu kanya twakoraga imyitozo 

  ayerekeyeho.

   V. Ihangamwandiko 
  Ushingiye ku miterere n’amoko y’ibyivugo,  hanga ikivugo cyawe, wivuga uwo 
  uri we, wirata ubutwari bw’ibikorwa byiza wakoze.

  ukabigeraho.Nturenze imikarago makubyabiri

  UNIT 1: UBURINGANIRE N'UBWUZUZANYE UNIT 3: UBUZIMA BW’IMYOROROKERE