• UNIT 1: UBURINGANIRE N'UBWUZUZANYE

  UBUSHOBOZI BW’INGENZI BUGAMIJWE

  -Gusesengura umwandiko ku buringanire n’ubwuzuzane mu Rwanda 
  atahura ingingo z’ingenzi ziwukubiyemo. 
   -Gusesengura amazina y’urusobe agaragaza ibiyaranga, ubwoko bwayo 

  n’uturemajambo twayo. 

   IGIKORWA CY’UMWINJIZO
   Ushingiye ku bumenyi ufite, sobanura mu magambo yawe bwite 
  uburinganire n’ubwuzuzanye  icyo ari cyo, ugaragaze uko bumeze mu 

  Rwanda kuva kera  kugeza ubu.

  I.1. Umwandiko:  Uburinganire n’ubwuzuzanye mu Rwanda

   Kera Umunyarwandakazi ntiyagiraga agaciro mu muryango nyarwanda. 
  Yahoraga yitwararitse, agahugira mu turimo two mu rugo iyo mu gikari. Yabaga 
  ategura ishinge ku ruhimbi, aboha imisambi, avuza uruhindu, abuganiza amata 
  cyangwa acunda. Umukobwa w’inkumi utazi gucunda bamuvugiragaho bati: “Ni 
  impumbu” cyanecyane iyo atashoboraga gushyigura inumbiri. Inkumi yabaga 
  imaze kuzira inka ntiyasubiraga mu nka, yacirwaga imuhira akaba imbata 
  y’imirimo yitwaga ko igenewe igitsina gore gusa. Umukobwa kandi nta bundi 
  bushobozi bamubonagamo uretse kumutegaho ubukire bushingiye ku nkwano 
  azakobwa. Aha ni ho amazina nka Nzamukosha, Nzamugurinka, Bazizane, 
  Kabihogo, Kagaju n’andi yatsindagiraga icyo biteze ku mukobwa akomoka.

  Abakobwa ntibashyirwaga mu ishuri cyangwa mu itorero. Bashoboraga gusa 

  guhanurwa na ba nyirasenge, utamufite agahera mu rungabangabo. Nubundi 
  ngo: “Utagira nyirasenge arisenga”. Uburere bwahabwaga abana b’abakobwa 
  bwabateguriraga gusa gushaka, kubyara, kurera no gukora imirimo yo mu rugo, 
  ubumenyi bahawe bukaba ubwo kubatoza kuba ba “mutima w’urugo”.

  Abanyarwandakazi benshi basaga n’ababujijwe kujya ahagaragara. Kumva 

  hari uwafashe ijambo mu bagabo, mu rungano rwa basaza be byari umuziro. 
  Uwahirahiraga agatobora akavuga irimuniga yitwaga umushizi w’isoni, 
  ingare, …  Urugero Nyirarunyonga uvugwa mu bitekerezo nyarwanda yiswe 
  ingare, umusambanyi, inshinzi n’andi mazina kuko yari azi kuganira n’abandi, 
  akamenya gusetsa no gutebya agati kagaturika. Iyo basobanura uburyo yiboneye 
  Semuhanuka agaramye mu buro bwe yari yonesheje nkana, akamusanganira 
  yishimye, agahuza na we umudiho n’urugwiro kugeza ubwo amuha urwuya, 
  wumva Nyirarunyonga yari akaga. 

  Ibi byaterwaga n’impamvu nyinshi. Abana bavukaga buri wese atozwa ibyo 

  agomba gukora. Umuhungu yatozwaga na se guhiga, kuragira, kubaka, guhinga, 
  gukirana, kujya ku rugamba, guhakwa… Umukobwa agatozwa ibijyanye 
  n’urubohero no gukora imirimo yo mu rugo nko kuboha ibiseke, imisambi, 
  gutaka, gucunda amata … Buri wese yumvaga ubuzima ari ko bugenda.

  Umuhungu witwaga Byarugamba, Rukaburacumu, Gatabazi, Muhozi, Ngarukiye, 

  Kamufozi, Rwamacumu cyangwa se Gatanazi yumvaga bimuteye ishema ko 
  azarwanirira Igihugu cyangwa umuryango. Ibi byari bifite ishingiro kuko u 
  Rwanda rwahoraga ruhanganye n’impugu zirukikije mu ndwano z’urudaca 
  hagenderewe kurwagura no kurugwiriza amaboko. Si ibyo gusa, habagaho 
  n’intambara z’ubwiko zasabaga ko imiryango igwiza amaboko y’abanyamiheto 
  ku rubyaro rw’abahungu ngo umunsi basumbirijwe n’ibitero bibarusha ingufu 
  bazivune umwanzi bidasabye kwitwereza amaboko y’imuhana.

  Imitekerereze nk’iyi ni yo yabaye intandaro yatumye Umunyarwandakazi 

  adindira mu kwiga no guhabwa inyigisho z’igihe tugezemo. Bamwe mu 
  Banyarwandakazi bize batinze ugereranyije n’abagabo. Mu ikubitiro, bashyizwe 
  mu mashuri abategura kuzaba ababyeyi beza barerera neza umuryango. N’uyu 
  munsi, hari abagishyigikiye ibitekerezo nk’ibyo. Uwo muco wo gusumbanya 
  abana si mwiza, kuko wagiye utuma abana b’abakobwa bakurwa mu mashuri 
  igitaraganya maze umuhungu akaba ari we uhabwa amahirwe yo gukomeza 
  kwiga, umukobwa agacikiriza amashuri agahera mu keragati. Uyu muco wagiye 
  ugira ingaruka z’ubumenyi budahagije n’ubushobozi buke ku muntu w’igitsina 
  gore mu rwego rwo kwirwanaho cyanecyane mu bikorwa n’imirimo bisaba 
  ikoranabuhanga.

  Burya koko “agahugu umuco akandi umuco”. Mu mpande zitandukanye, mu 

  duce tumwe na tumwe tw’u Rwanda, hagiye hagaragara Abanyarwandakazi 
  bashoboye gukora imirimo yaharirwaga igitsina gabo. Urugero ni nka Ndabaga 
  umukobwa w’intwari mwene Nyamutezi wagiye gukura se ku rugerero. 
  Nyirarumaga, wa musizikazi w’Umusinga na we yahinduye amateka mu busizi 
  nyarwanda, aho udusigo twari tugufi 3 cyane “ibinyeto” yaturambuyemo ibisigo 
  bifite imikarago myinshi, bihabwa amazina n’abahanga mu buvanganzo yo kuba 
  mu bwoko bw’ikobyo, icyanzu cyangwa impakanizi. None se ubwo abagabo 
  benshi ntibari barabuze aho bahera? Gasharankwanzi ka Bureshyo uvugwa 
  mu nsigamigani “Yigize inshinzi”, bivugwa ko yari akuriye umutwe w’ingabo 
  zigizwe n’abagore b’ingare. Robwa na we avugwa ko yatabariye Igihugu agwa i 
  Gisaka. 

  Ingero z’inkuru nk’izi zagiye zihindura imitekerereze y’Abanyarwanda. Bagiye 

  basobanukirwa uruhare rw’umugore mu iterambere ry’umuryango. Hari 
  n’abiganye umuco w’ahandi nk’i Burayi, ugasanga umugore asukura inzu, 
  umugabo ari mu gikoni. Hari n’ingo nyinshi zabifasheho umwanzuro, umwe 
  yajya gutashya undi agasigara asya amasaka cyangwa akarika. Niba mu rugo nta 
  mukozi uhari, utanze undi kugera mu rugo akanyarukira mu gikoni, agatangira 
  koza ibikoresho bikenerwa mu rugo, guteka... 

  Muri iki gihe, hari ibisubizo bigenda biboneka. Amwe mu mategeko agenga 

  uburezi yaravuguruwe ku buryo abakobwa n’abahungu bashobora kwiga 
  bimwe. Abakobwa babyaye imburagihe baracutsa bagasubizwa mu mashuri, 
  abataragize amahirwe yo kujya mu ishuri Leta yabashyiriyeho uburyo bwo 
  kwibeshaho, bigishwa imirimo n’imyuga inyuranye yabongerera ubushobozi 
  bwo kwitunga, gutunga ababo no kubaka Igihugu.

  Mu rwego rw’ubukungu n’umutungo, Abanyarwandakazi bageze ku ntera 

  ishimishije. Ubu bafite uburenganzira bwo kuzungura, bafite uburenganzira 
  bwo guhabwa umunani, bashobora kandi kugira umutungo bwite, akazi 
  gahemberwa umushahara n’ibikorwa byinjiza amafaranga. Abanyarwanda 
  bageze ku rwego rwo gusobanukirwa amategeko abarengera n’abarenganura 
  hakoreshejwe ubutabera.
   
  Imyanya y’ubuyobozi yiharirwaga n’abagabo gusa, ubu ihabwa buri wese 

  ubifiye ubushobozi. Ubu tumaze kugera kure. Abantu bose basobanukiwe 
  neza ko uburinganire n’ubwuzuzanye biri mu bituma habaho amajyambere 
  arambye. Ubu mu Nteko Ishinga Amategeko y’u Rwanda, umutwe w’Abadepite, 
  mu ba minisitiri, no mu zindi nzego zifatirwamo ibyemezo, Abanyarwandakazi 
  bahagaze neza mu ruhando rw’amahanga.
   Guharanira uburinganire n’ubwuzuzanye ariko ntibigomba kuba intandaro 
  yo gukandamizanya. Abantu b’gitsina gore n’ab’igitsina gabo bagomba 
  kubahana bakabana mu mahoro, uburenganzira bwa buri wese bukubahirizwa, 

  bakuzuzanya muri byose.


   I. 1.1. Gusoma no gusobanura umwandiko

   Soma umwandiko “Uburinganire n’ubwuzuzanye mu Rwanda”, ushakemo 
  amagambo udasobanukiwe hanyuma uyasobanure ukurikije inyito afite mu 
  mwandiko wifashije inkoranyamagambo.
   
  1. Koresha amagambo akurikira dusanga mu mwandiko mu nteruro 
  wihimbiye: 
  a) Ikantarange           
  b) Guhakwa      
  c) Gutabarira Igihugu         
  d) Ubufatanye      
  e) Ubwuzuzanye
  2. Urebye mu merekezo yose, garagaza amagambo ari muri iki 

  kinyatuzu afitanye isano n’umwandiko: 

  IMYITOZO
  1. Koresha amagambo akurikira dusanga mu mwandiko mu nteruro 
  wihimbiye: 
  a) Ikantarange           
  b) Guhakwa      
  c) Gutabarira Igihugu         
  d) Ubufatanye      
  e) Ubwuzuzanye
   2. Urebye mu merekezo yose, garagaza amagambo ari muri iki 

  kinyatuzu afitanye isano n’umwandiko:

   I.1.2. Gusoma no  kumva umwandiko
   Ongera usome umwandiko hanyuma usubize ibibazo bikurikira
   1. Tandukanya uburinganire n’ubwuzuzanye.
   2. Vuga inshingano ebyiri z’abagabo n’ebyiri z’abagore zahindutse uko 
  ibihe byagiye  bihinduka.
   3. Subiza yego cyangwa oya.
   a) Imirimo myinshi isa n’aho yagenewe abagore cyangwa abagabo, ni 
  iyagenwe n’umuco aho kugenwa n’imiterere kamere y’umuntu. Kubera 
  iyo mpamvu, ikaba ishobora guhindurwa.
  b) Abagabo n’abagore bashobora kugaragarizwa icyubahiro ku buryo 
  butandukanye.
   c) Nta masomo Umunyarwandakazi ahejwe kwiga. 
  d) Umugabo ni we uzungura umutungo w’umuryango.
   4. Abagore basigaye bakora imirimo inyuranye. Muri iki gihe bigaragarira 

  he?

   I.1.3. Gusoma  no gusesengura umwandiko
   1. Ni izihe ngingo z’ingenzi zigaragara muri uyu mwandiko?
   2. Kuri wowe uyu mwandiko ugusigiye irihe somo?
   3. Tanga ingingo zigaragaza uburyo Ababyarwandakazi bari barapyinagajwe 

  kuva kera na kare.

   I.1.4. Kungurana ibitekerezo
   Mwungurane ibitekerezo ku nsanganyamatsiko ikurikira: 

  Akamaro k’uburinganire n’ubwuzuzanye mu iterambere ry’Igihugu. 

  I.1.5. Ikiganiro mpaka
   Muhereye ku bushobozi mufite bwo gutegura ikiganniro mpaka, nimutegure  
  kandi  mukore ikiganiro mpaka ku nsanganayamatsiko  ikurikira: 
  “Ivangura rishingiye ku gitsina ridindiza iterambere ry’umuryango 

  nyarwanda” 

  IMYITOZO
   Ongera wiyibutse ubwoko bw’imyadiko wize maze uhange umwandiko 
  ufite uturago twa bumwe mu bwoko bw’imyandiko ku nsanganyamatsiko 
  ikurikira:
   “Uwigishije umugore aba yigishije umuryango.” 
  Umutwe w’umwandiko wawe ube ubwo bwoko bw’umwandiko 

  n’insanganyamatsiko.

  I.2. Amazina y’urusobe
   IGIKORWA

   Soma  interuro zikurikira  witegereza amagambo y’umukara tsiri yavuye 
  mu mwandiko “Uburinganire n’ubwuzuzanye mu Rwanda” utahure 
  inshoza, uturango n’ubwoko by’amazina  y’urusobe.
   a) Ubu Umunyarwandakazi afite uruhare runini mu iterambere 
  ry’igihugu. 
  b) Nyirasenge wa Semuhanuka yari umusizikazi. 
  c) Uburinganire n’ubwuzuzanye bwatumye abantu bava mu 
  rungabangabo bagera ku majyambere arambye. 
  d) Rukaburacumu na Gasharankwanzi bavugwa cyane mu 

  buvanganzo nyarwanda.  

  I.2.1. Inshoza y’izina ry’urusobe
   Iyo bavuze izina ry’urusobe twumva izina rishobora kugira uturemajambo 
  turenze udusanzwe tw’izina nyakimwe. Iyo usesenguye izina ry’urusobe 
  usanga rifite indomo ebyiri, indangazina ebyiri, ibicumbi bibiri cyangwa se 
  ugasanga rifite indomo, indanganteko n’igicumbi, ariko rikagira n’ubundi 
  bwoko bw’ijambo bwiyomekaho.
   Ubwoko bw’amagambo ashobora kwiyomeka ku izina nyakimwe rikabyara 
  izina ry’urusobe hari ikinyazina, umusuma n’akabimbura gishobora kwihagika 

  mu izina nyakimwe rikabyara izina ry’urusobe. 

  1.2.2. Uturango tw’izina ry’urusobe
   Izina ry’urusobe ni izina rikomoka ku magambo arenze rimwe, yiyunga 
  akarema ijambo rimwe rifite inyito imwe. Mu rwego rw’intêgo, usanga ari izina 
  rifite uturemajambo turenze utw’izina nyakimwe. Izina ry’urusobe, rishobora 
  kugira uturemajambo tw’izina twivanzemo utw’inshinga cyangwa ubundi 

  bwoko bw’ijambo nk’ikinyazina, umugereka... 

  I.2.3. Ubwoko bw’izina ry’urusobe
   -Amazina y’urusobe tuyasangamo amoko atandukanye:- - - - 
  -Amazina y’inyunge 
   -Amazina y’urujyanonshinga 
  -Amazina y’akabimbura
   -Amazina y’umusuma
  -Amazina agaragaza amasano
   
  1. Amazina y’inyunge

   Izina ry’inyunge ni izina rigizwe n’amazina abiri yiyunze agakora izina rimwe. 
  Muri ayo mazina abiri, usanga irya kabiri riba risobanura izina riribanjirije. 
  Amazina y’inyunge nubwo aba agizwe n’amazina abiri yiyunze agira inyito 
  imwe itari  igiteranyo cy’ayo mazina abiri yiyunze. Cyakora, iyo irya kabiri 
  rifutura irya mbere, yandikwa atandukanye.

  Ingero:

  -Mwanankundi
  -Mugabonake
  -Imvugo shusho
   -Inyandiko mvugo
  -Itegeko teka

  Amazina y’inyunge ashobora kuba agizwe n’amazina abiri yunzwe n’ikinyazina 

  ngenera. Ayo mazina abiri yunzwe n’ikinyazina ngenera ntagira inyito ebyiri, 
  ahubwo arema inyito imwe nubwo aba agizwe n’amagambo abiri.
   
  Ingero:

   -Insina z’amatwi
   -Inkondo y’umura
   -Inkono y’itabi
   -Amaso y’ikibuno
   -Amaso y’ikirayi

   -Utwunyu twa nyamanza

   2. Amazina y’urujyanonshinga 
  Aya mazina y’urujyanonshinga aba ashingiye ku nshinga yiyunze n’icyuzuzo 
  cyayo, gishobora kuba icyuzuzo mbonera cyangwa icyuzuzo nziguro (izina, 

  inshinga, ikinyazina, umugereka), agakora izina rimwe.

  3. Amazina y’akabimbura
   Akabimbura ni akaremajambo kihagika imbere y’izina risanzwe mu rurimi 
  bikabyara
   izina rishya.

  a) Akabimbura “-nya-
   Akabimbura “-nya-“  kagira ingingo y’ikinyazina ngenera

   Ingero:
   Ikinyamateka, umunyamuryango, umunyenzara, umunyamakuru, umunyeshuri
  b) Akabimbura “nyiri-“ 
  Akabimbura “nyiri-“  gafite ingingo isa neza n’iy’ikinyazina ngenera.

   Ingero:

   Nyirumuringa Nyirurugo
   Nyirimpuhwe Nyiribambe
   Akabimbura “nyira-“ iyo kihagitse mu mazina bwite y’abantu kagira ingingo 
  y’igitsina
   gore. Ingero zikurikira zirabigaragaza.

  Ingero:

   Igikari: Nyirabikari
   Intabire : Nyirantabire 
  Intama : Nyirantama

  c)  Akabimbura “sa-” cyangwa “se-”
   
  Akabimbura sa- cyangwa se- gafite inyangingo y’ikinyazina ngenera.  Iyo 
  kihagitse mu mazina bwite, usanga afite ingingo y’igitsina gabo kandi nta 
  ndomo ayo mazina mashya agira.
   
  Ingero:
   Amahoro: Semahoro
   Uburo: Seburo
   Umusure: Samusure

  d) Akabimbura “–ene-” 
  Akabimbura “–ene-” gafite ingingo nk’iy’ikinyazina ngenera. Amazina bwite 
  agafite akunze kuba ari amazina rusange. Gashobora kandi kongerera izina 
  kihagitsemo ingingo igaragaza isano abantu bafitanye.
   
  Ingero:
   Imana: Benimana
   Ihirwe: Benihirwe
   Ikenewabo
   
  e)        Akabimbura -ka-    kifitemo        ingingo          ivuga  ngo            “umugore     wa”
   Akabimbura -ka- kifitemo ingingo ivuga ngo “umugore wa”, usanga kiganje mu 
  mazina bwite y’igitsina gore. 
  Ingero:
   Macumu: Mukamacumu
   Rutamu: Mukarutamu
   Ntwari: Mukantwari
   Muhire: Mukamuhire

   f)        Akabimbura “-a-”   gafite ingingo          y’ikinyazina            ngenera

   Akabimbura “-a-” gafite ingingo y’ikinyazina ngenera, gakoreshwa cyane mu 

  mazina bwite, kandi amazina kihagitsemo nta ndomo agira.

   Ingero:

   Inkazi: Kankazi 
  Amagana: Rwamagana
   Imana: Kamana 
  Imanzi: Kamanzi

   

  4. Amazina y’imisuma
   Umusuma ni akaremajambo kongerwa ku izina, gashobora kubaho cyangwa 
  ntikabeho gafite ibisobanuro. Ikindi ni uko umusuma udasesengurika. 
  Amazina y’umusuma ni ukuvuga amagambo yongerwaho akaremajambo 
  kadasesengurwa, kitwa umusuma.  Dufite imisuma iri mu byiciro bitatu bikurikira: 

  a) Umusuma  “-kazi”
   Umusuma  “-kazi” wumvikanisha igitsina gore.
   
  Ingero: 
  Umunyarwanda→Umunyarwandakazi,  
  Inkoko→Inkokokazi,  
  Umurundi→Umurundikazi, 
  Umugabe→umugabekazi... 
  Ikitonderwa: amazina yose aherwa na –kazi si ko aba ari ay’umusuma. Hari 
  amazina nkomoranshinga ateye nk’ay’umusuma ariko atari yo.
   Ingero: Umupfakazi, inkundwakazi

  b) Umusuma nsuzuguzi “-azi”      ni        ukaremajambo            gafite inyito yo      

  gusuzugura cyangwa gutesha agaciro

  Ingero: 

  Umuheto→umuhetazi
  Umugabo→umugabazi, 
  Ibuga→ibugazi, 
  Ibitaka→ibitakazi…


  c) Umusuma sano 

  Imisuma sano ni uturemajambo dufite inyito y’amasano: “buja”, “rume”, 
  senge”, “bukwe”, “kuru”, “kuruza”. Imisuma sano ijyana n’utubimbura sano 

  (ma, nyoko, soko, se, so-, se-nyira) kugira ngo bireme amazina.

  Ingero:


   Ikitonderwa 
  1. Amagambo y’urusobe yandikwa umujyo umwe. Gusa mu bisingizo, mu 
  migani no mu mazina nteruro n’amagambo y’inyunge akabije uburebure, 
  yandikwa atandukanyijwe, agashyirwa mu twuguruzo n’utwugarizo.
   
  Ingero: 
  - Umuhanurabinyoma, Rukemanganizi, Karahangabo, Karikumutima... (aya 
  ni amazina y’urusobe yanditswe umujyo umwe)
  -Ubwo “Inshyikanya ku mubiri ya Rugema ahica” aba arahashinze.
  -Ubwo “Rumenerangabo Ntarindwa ku mukondo wa Rukaburabimashi” ati: “Ba!”
   2. Akabimbura “so” kagira impindurantego “sho”. 
  Urugero: shobuja.
  3. Akabimbura “se” gakomoka ku izina ise cyangwa se, kakagira inyito 
  y’umuntu w’igitsina gabo ufite cyangwa se utunze nyakuvugwa. Akenshi 
  ayo mazina aba ari bwite. Usanga gakora nka “nyira” ikomoka ku izina 
  nyina. 
  Ingero: Sebuja, Serugo, sebatunzi
  4. Akabimbura “nya” gafitanye isano na “nyira”, kakaba gakora kuri ubu 
  buryo:
   Iyo -a- ya nya- ikurikiwe na i y’indomo cyangwa se y’indangahantu, iyo ndomo 
  ishobora
   gutakara cyangwa zombi zikiyungamo - e- biturutse ku igenamajwi

  Urugero: 

  Umunyenzara 

  Ikitonderwa:
  - Akabimbura “nya-” gashobora kuba akabimbura nyifuzo iyo kiyunze 
  n’inshinga iri mu mbundo. 

  Ingero: 
  nyagutuma, nyakumanikwa, nyakubyara; …- 
  Akabimbura “nya-” gashobora kwiyunga n’ikinyazina cyangwa n’izina 
  kagafata inyito yo guhamya (gutsindagira) ikivugwa.
   
  Ingero:
   inzu nyanzu, abakobwa nyabakobwa; bariya bazaba abategarugori 
  nyabo.
  - Akabimbura “nya-“ gashobora kwiyunga n’izina kakagira inyito y’utunze 
  cyangwa ufite nyakuvugwa.
   
  Ingero: 

  Umunyamerwe, umunyamahanga, umunyabintu, umunyenzoga…

  Akabimbura sa- gashobora gukora mu mazina nka Saruhara, Gasabwoya, 

  Gasamagera,  Sabato, Sakabaka…


   I.2.3. Intêgo y’izina ry’urusobe
   IGIKORWA

   Shaka intêgo y’amazina y’urusobe ari mu mwandiko “Uburinganire  
  n’ubwuzuzanye mu Rwanda”,  kandi ugaragaze n’amategeko y’igenamajwi. 


  Uturemajambo tw’amazina y’urusobe
   Twabonye  ko  izina ry’urusobe ari izina usanga rikomoka ku yandi magambo 

  arenze rimwe, ariko  rikagira inyito imwe. Mu rwego rw’intego, usanga ari izina 
  rifite uturemajambo turenze utw’izina mbonera. Izina ry’urusobe rishobora 
  kugira uturemajambo
  tw’izina twivanzemo utw’inshinga cyangwa ubundi bwoko bw’ijambo 
  nk’ikinyazina, umugereka…


  Ingero:


  I.3.Umwitozo w’ubushobozi ngiro bw’umunyeshuri

   Mu kinyarwanda baravuga ngo: “Ukurusha umugore akurusha urugo”. Mu 
  mwandiko muremure, emeza cyangwa uhakane uwo mugani, utanga ingero  
  zifatika.

  Muri uwo mwadiko, hagaragaremo amazina  y’urusobe  adatandukanye

   I.4. Isuzuma risoza umutwe wa mbere

   Umwandiko: Uburinganire n’ubwuzuzanye mu iterambere

   Iterambere ni irya bose si iry’umuntu umwe.  Kugira ngo rishoboke, umuryango 
  ari wo ugizwe n’umugabo n’umugore n’abana bagomba kubigiramo uruhare. 
  Dore ko abagiye inama Imana ibasanga. Ingero ni nyinshi ariko reka turebe 
  ingero z’imiryango ibiri ituye ku musozi wa Burimbi. Uti: «Ibayeho ite?»

  Umuryango wa Cyubahiro na Kamariza bose bashakanye ari abatindi; 
  bavugagwa ko nta cyo bakwigezaho. Bo ariko ntibacika intege kuko bahamyaga 
  ko ibintu ari ibishakwa ntawubivukana. Dore ko bari baramenyaniye mu 
  mahugurwa y’ubuhinzi n’ubworozi bwa kijyambere. Aho bahakuye inkunga 
  ntagereranwa y’uburyo bwo kwiteza imbere, biturutse ku nguzanyo zitangwa 
  n’ibigo by’imari. Mu gihe bari bamaze kurushinga, rubanda rwakomeje kubaha 
  inkwenene na bo bati : “Isazi y’ubute ntirya igisebe” kandi ngo “Utayihinganye 
  ntayikira”. Ubwo berekeye kuri Banki y’Abaturage ya Kinyami gusaba inguzanyo 
  maze barayihabwa. Bwatinze gucya bashoka igishanga, maze si uguhinga 
  karahava! Batera imbuto z’indobanure, ijuru na ryo rirabakundira. Isarura rya 
  mbere, bishyuye icya kabiri ku nguzanyo, banigurira amatungo magufi, harimo 
  ingurube n’inkoko. Ibyo byatumye benshi ndetse no mu babahaga inkwenene, 
  bibaza uko babakiranye. Ibyo byaterwaga n’uko batari bazi ibanga ryabo ryo 
  kubahana no kugirana inama, igihe cyose bagiye gukora icyo ari cyo cyose.

  Haciye umwaka umwe, bibarutse abana babiri; umwe yitwa Kiza undi yitwa 
  Ishimwe. Abo bana bareranywe urukundo, bahabwa n’ibyangombwa bikenewe 
  nk’ indyo yuzuye, imyambaro ikwiye, ubuvuzi nyabwo, amashuri meza. Usibye 
  ibyo, bigishijwe uturimo dutandukanye, maze bakura bazi ko akabando 
  k’iminsi ari umurimo. Ntibyatinze batsinda ikizamini cya Leta kuko biganaga 
  ikinyabupfura n’ubuhanga ndetse n’abarimu bakabakunda birambuye. Ibyo 
  bituma abandi bana babareberaho, maze na bo biyuha akuya barabigana mu 
  matsinda anyuranye, harimo itsinda ryo kurwanya marariya, iryo kubungabunga 
  ibidukikije. Bamaze kurangiza  amashuri yisumbuye, bemerewe kujya kwiga 
  muri za kaminuza zo mu mahanga. Kiza akurikirana ibyerekeye ikoranabuhanga 
  naho Ishimwe we akurikira ibijyanye n’ubuvuzi. Nyamara nubwo kwa Cyubahiro 
  na Kamariza hari impundu, kwa Ntambara na Nyiranuma ho hari ishavu,  dore 
  ko babagaho ku bugenge. Uti: “Ese ibyo bishoboka bite ko abantu babana ku 
  bugenge boshye abatagira ubwenge?” 

  Ntambara na Nyiranuma babanye bifashije mu buryo buringaniye, dore ko 
  bavukaga mu ngo zidasaba umunyu, kandi na bo baribararangije mu Ishuri 
  Nderabarezi rya Byumba.

  Ntibyatinze bibarutse ubwa mbere abana b’impanga  ari bo: Semanywa na Keza. 
  Babareze bibabaje kandi biteye agahinda, kuko batasibaga kurwana kubera 
  ubusinzi bwa buri munsi. Wasangaga Ntambara na Nyiranuma baramukira mu 
  kabari kari hafi y’ishuri, kwiyandikisha ngo bazishyura ukwezi gushize. Ubwo 
  kandi na nyuma y’amasomo, wasangaga utubare twose, ni nde uciye hano ni 
  Runaka, iyo atabaga umugore yabaga umugabo. Guteka byabaga rimwe ku munsi 
  nabwo nijoro. Akenshi abana baryamaga batariye, maze bwacya bakarwanira 
  mu nkono batabanje no kwikiza ubutuna.

  Igihe cy’amanywa, abana babo birirwaga mu ngo za rubanda, rimwe bakabaha 
  ibyo kurya, ubundi bakabibima. Hari ababahaga urw’amenyo babavugiraho 
  ngo: “Ariko ubundi, aba ko ari abo kwa mwarimu, turabagaburira utw’abana 
  bacu, hanyuma bage kurenzaho amata n’imigati, ubwo si ubucucu?”  Bamwe 
  bakabibaha, abandi bakabibima. Nyamara se babibonaga ryari? Ubwo abana 
  bakirirwa bicira isazi mu jisho. Ntibyatinze, basezerewe ku kazi kubera 
  imyitwarire idahwitse, haba hanze ndetse no ku kazi (gusiba, kudatanga 
  umusaruro, kurwana no gusebanya). Udufaranga tw’imperekeza twabaye 
  intica ntikize. Baturiye nk’abagiye gupfa. Koko rero “ntarutamburira imfusha”. 
  Umunsi umwe haguye imvura y’amahindu, abana benshi bugama hanze kubera 
  ko bari bataye urufunguzo, ikindi kandi no guhora bahanwa n’abaturanyi, 
  byatumye bajya kwikinga munsi y’igiti cyari ku irembo ry’iwabo.

  Muri iyo mvura, nibwo Keza yafatwaga n’umusonga ariko undi ntiyabimenya 
  agira ngo ni ugukina. Uko amasaha yagendaga akura, ni na ko yarushagaho 
  kuremba, maze atangira kubwira umuvandimwe we ko apfuye. Ubwo Semanywa 
  ahuruza abaturanyi ngo bamujyane kwa muganga. Bamwe bumva umwana 
  bwangu, ariko abandi bati: “Tujya kubayegamo kwa muganga se, ababyeyi 
  babo ntibari kunywera iza yose hirya aha? Hari uwo bagurira agacupa?” Bakiri 
  muri izo mpaka, hatunguka Cyubahiro na Kamariza  bavuye kubaza ibyerekeye 
  imishingirwe n’imikorere y’amakoperative, babona umwana yarembye maze 
  batumiza ipikipiki bamujyana kwa muganga. Bamugejejeyo, batinze kumwakira 
  kuko nta n’ubwishingizi mu kwivuza bagiraga. Muganga aramusuzuma maze 
  ababwira ko  hasigaye akuka gake. Koko bidatinze Keza araca.

  Inkuru y’inshamugongo ihita ikwira hose ko umwana wa Ntambara na 
  Nyiranuma yitabye Imana. Abantu barababara cyane kubera ko abana bazize 
  uburangare bw’ababyeyi babo, dore ko babahamagaye ko abana bari hanze 
  kandi banyagirwa bakabatera utwatsi. Imihango yo gushyingura iba bosebose 
  bacitsemo igikuba. Bashinjaga Ntambara n’umugore we urupfu rw’umwana 
  wabo kuko impanga ye yari yabibasobanuriye. Nyiranuma we amarira yari 
  yose, bamwe bakamuhoza abandi bakamuha inkwenene. Ubwo abahacaga 
  bose bifataga ku munwa.

  Nuko ishyingura rirangiye, Cyubahiro yahise asaba ijambo, aravuga ati: “Ibi 
  bikwiye gusubirwamo, abantu bakibutswa inshingano zabo, haba mu ngo ndetse 
  n’ahandi”. Nibwo basabye umuhuzabikorwa w’umurenge gutumiza inama 
  y’ikubagahu ngo bafatire ibintu mumaguru mashya. Muri iyo nama, Cyubahiro 
  na Kamariza bahawe umwanya basobanurira abantu ibintu byinshi bamaze 
  kugeraho kuko bari bamaze kubazwa ibanga bakoresha. Banababwiye n’ibyo 
  bateganya kugeraho, mu minsi iri imbere, ariko kandi ko ibyo byose babigezwaho 
  n’ubwumvikane no kujya inama ku bibazo byabangamira umuryango. Ibinaniye 
  umwe undi akabikora. Nubwo bari mu bwirabure, ntibyatumye abaturage 
  bihanganira kubaha amashyi y’urufaya. Abari aho batahana ingamba nshya 
  cyanecyane ko bibazaga icyo bakora ngo batere imbere. Nyiranuma na 
  Ntambara bahise basaba abaturage bose imbabazi ndetse bazisaba n’Imana, 
  bafata ikemezo cyo gusenyera umugozi umwe. Wumvaga bamwe hirya bavuga 
  ngo: “Harakabaho Cyubahiro na Kamariza”; abandi ngo: “Izina ni ryo muntu!”

   I.Ibibazo byo kumva no gusesengura umwandiko
   1. Ni iki Kamariza na Cyubahiro bakoze ngo barwanye ubukene ? 
  2. Imibereho ya Cyubahiro na Kamariza bayikeshaga iki abantu batari bazi?
   3. Ni ikihe kintu kiza abana ba Cyubahiro na Kamariza bakoze? 
  4. Sobanura mu magambo make imibanire y’abana ba Cyubahiro na 
  Kamariza.
   5. Ese hari ikigaragaza ko Ntambara na Nyiranuma bari kuba bifashije? 
  Ni uwuhe mugani w’Ikinyarwanda wabacira urebye uko ba Kamariza 
  babayeho? 
  6. Iyo abana ba Nyiranuma na Ntambara bajyaga mu ngo z’abaturanyi babo, 
  bababwiraga iki? Ese ibyo bavugaga byari byo? 
  7. Ni iki Cyubahiro na Kamariza bakoreye Keza? 
  8. Ni ikihe gikorwa cy’ubutwari Nyiranuma na Ntambara bakoze imbere 
  y’abaturage bagenzi babo? 
  9. Andika ingingo z’ingenzi n’iz’ingereka tubona muri uyu mwandiko.
  10. Muri uyu mwandiko batubwira ibyerekeye itsinda ryita ku bidukikije,
  11. urumva ryaba rishinzwe iki? 
  12. Sobanura uko umutwe w’uyu mwandiko uhura n’ibivugwamo. 
  13. Ni irihe somo ry’ubuzima bwa buri munsi wakwigira kuri iyi miryango yombi? 

  I. Ibibazo by’inyunguramagambo
  1. Sobanura  aya magambo:
   a) Uburinganire   
  b) Ubwuzuzanye    
  c) Inkwenene    
  d) Ubutuna 
  e) Ikubagahu   
  f) Gutera utwatsi   

  2. Simbuza  amagambo atsindagiye ayo bivuga  kimwe  ari mu mwandiko: 
  a) Kamariza  afatanya n’umugabo we mu kuzuza inshingano zo kurera 
  abana bibarutse.
  b) Umutegarugori utiyubashye usanga rubanda bamuseka cyane.
  c) Afite agahinda ku buryo no kugira icyo ashyira ku munwa byamunaniye. 
  d) Yagiye shishi itabona nta cyo atubwiye ku byabaye ku baturanyi be. 

  3. Andika amagambo ari mu mwandiko asobanura atya: 
  a) Ukuba ikintu kigeze mu ididaniro.  
  b) Gushakira umugore ku wundi.  
  c) Gukora iyo bwabaga, uko ushoboye kose.

  4. Koresha amagambo akurikira mu nteruro ukurikije inyito afite mu 
  mwandiko: 

  a) Umuganji
  b) Gutera utwatsi      
  c) Kubaha urw’amenyo
  d) Kurenga inkombe.

  II. Ibibazo  ku kibonezamvugo
   Tahura ubwoko bw’amazina y’urusobe akurikira, ugaragaze uturemajambo 
  twayo n’amategeko y’igenamajwi: 
  a) Nyogokuru
  b) Mabukwe
  c) Nyirinkwaya
  d) Sobuja
  e) Sebatunzi
  f) Nyirabizeyimana
  g) Rwankubebe 
  h)Nyirarunyonga
  i) Ikoranabuhanga
  j) Amajyambere.

  IBIMENYETSO N’IMPINE BYAKORESHEJEUNIT 2: UMUCO NYARWANDA